Nyemisjon

Nordea styrker sin kapital med EUR 3 milliarder gjennom fortrinnsrettsemisjon og redusert utbytte for 2008.

Nordea planlegger å styrke konsernets kjernekapital med EUR 3 milliarder. Styret i Nordea foreslår å øke Nordeas aksjekapital ved å utstede nye ordinære aksjer med fortrinnsrett for nåværende aksjonærer (”emisjonen”). Utstedelsen på rundt EUR 2,5 milliarder netto er garantert. Styret foreslår også å redusere utbyttet for 2008 til 19 prosent av resultatet. Dette skal vedtas av den ordinære generalforsamlingen i 2009 og vil øke netto kjernekapital eksklusive hybridkapital med rundt EUR 0,5 milliarder. Emisjonen avhenger av aksjonærenes godkjennelse på en ekstraordinær general¬forsamling som vil bli avholdt 12. mars 2009.

Hovedpunktene i transaksjonen

  • Nordeas tre største aksjonærer, den svenske staten, Sampo Oyj og Nordea-fonden (tidligere Nordea Danmark-fonden) som til sammen eier 36,1 prosent av Nordeas utestående aksjer, vil tegne seg for sin prorata andel av emisjonen. Sampo Oyj har i tillegg sagt seg villlig til å garantere for 13 prosent av emisjonen (forutsatt visse betingelser). Følgelig blir i alt 49 prosent av emisjonen tegnet eller garantert av Nordeas viktigste aksjonærer.
  • J.P. Morgan og Merrill Lynch International har forpliktet seg til å garantere for resten av emisjonen (tilsvarende 51 prosent) på vanlige betingelser.

- Jeg setter pris på den sterke støtten fra våre nåværende aksjonærer til disse tiltakene for å styrke kapitalen, som gir oss en ekstra kapitalbuffer for vanskelige markedsforhold og usikre makro¬økonomiske utsikter. Nordea har en sterk posisjon og er godt forberedt på et utfordrende 2009. Tiltakene for å styrke kapitalen gir oss økt fleksibilitet til å utnytte kredittverdige forretningsmuligheter, sier konsernsjef Christian Clausen.