Bakgrund och motiv

Sedan finanskrisen började sommaren 2007 har Nordea lyckats förbli i stort sett opåverkad av den extrema marknadsvolatiliteten, och har redovisat mycket begränsade negativa värderingseffekter hänförliga till olika finansiella instrument. Nordeas systematiska sätt att hantera risk, kapital och upplåning har varit en viktig faktor bakom det stabila resultatet.

Nordeas rörelseresultat för 2008, som publicerades i ett separat pressmeddelande tidigare idag, visar på den fortsatta styrkan i den organiska tillväxtstrategin. Huvuddelen av intäktsökningen 2008 skapades genom fler affärer med befintliga kunder, privatkunder såväl som företag. Det starka resultatet speglar också Nordeas väldiversifierade kreditportfölj och den höga kvaliteten i kundbasen. Även under fjärde kvartalet 2008 redovisade Nordea en fortsatt solid intäktsökning och ett starkt resultat före kreditförluster. På grund av den snabba nedgången i ekonomin har nivån på de redovisade kreditförlusterna stigit, men är i linje med förväntningarna med tanke på omfattningen av den ekonomiska avmattningen.

Den redovisade primärkapitalrelationen, exklusive övergångsregler, uppgick till 9,3 procent i slutet av december 2008. Det ger Nordea ett starkt utgångsläge inför ett mer krävande 2009.

Nordeas styrelse och koncernledning anser det vara ansvarsfullt att agera proaktivt för att på bästa sätt positionera banken både för de risker och de möjligheter som uppstår i det rådande exceptionellt utmanande marknadsläget. De föreslagna åtgärderna för att stärka kapitalbasen har följande mål:

  • Bibehålla positionen som en av de starkare bankerna i Europa. Nordea siktar på att vara en av de starkaste bankerna i Europa sett till lönsamhet, effektivitet, kapitalisering, likviditet, upplåning och i slutänden i form av skapande av aktieägarvärde, mätt i aktiens totalavkastning. Europeiska banker anskaffar ansenliga mängder kapital som en reaktion på investerarnas och andra intressenters krav på högre kapitalrelationer, vilket förändrar konkurrensförutsättningarna. Den föreslagna kapitalförstärkningen väntas göra Nordea till en av de bäst kapitaliserade bankerna i Europa. Vidare väntas kapitalanskaffningen stödja Nordeas höga kreditbetyg, så att banken kan behålla sin nuvarande gynnsamma upplåningsposition i relation till konkurrenterna.
  • Etablera en extra kapitalbuffert med anledning av den minskade visibiliteten på marknaden och de osäkra ekonomiska utsikterna. Nordea räknar med att den ekonomiska nedgången påverkar bankens kapitalposition, främst genom ökade kreditförluster och negativ ratingmigration i låneportföljen, vilket ökar de riskvägda tillgångarna. I linje med sin försiktiga riskhantering och till följd av de osedvanligt osäkra ekonomiska utsikterna ser Nordea det som ansvarsfullt att etablera en extra kapitalbuffert utöver de befintliga kapitalrelationsmålen för att kunna stå emot sådana eventuella negativa effekter.
  • Skapa handlingsutrymme att ta vara på de goda affärsmöjligheter med hög kreditkvalitet som obalansen på marknaderna medför. På grund av att flera konkurrenter bantar sina balansräkningar och i vissa fall också minskar sin närvaro på Nordeas befintliga kärnmarknader ser Nordea en potential i att tillvarata utvalda högkvalitativa möjligheter till ökande marginaler. Sådana möjligheter utgörs till övervägande del av efterfrågan på finansiering från kreditvärdiga kunder som drabbats av den allmänna bristen på kapital på marknaden. Det är Nordeas bedömning att banken genom att fortlöpande stödja kreditvärdiga kunder i den rådande miljön, utan att frångå sina sedvanliga strama riskhanteringsprinciper, kan öka lönsamheten och ytterligare förstärka sina långsiktiga kundrelationer.
  • De föreslagna åtgärderna för att stärka kapitalet sker genom en skälig, transparent marknadslösning. Åtgärderna för att stärka kapitalet är helt transparenta och tillämpningen av företrädesrätt garanterar att alla aktieägare behandlas lika. Den föreslagna nyemissionen och sänkningen av utdelningen stärker Nordeas kapitalbas med eget kapital, för att tillgodose investerarnas efterfrågan på primärkapital exklusive hybridkapital, det vill säga eget kapital av högsta kvalitet.