Det slutliga resultatet av Nordeas nyemission

FÅR EJ DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER HONGKONG.

2009-04-17

PressmeddelandePDF

Det slutliga resultatet av Nordeas nyemission visar att 1 415 564 378 aktier, vilket motsvarar 99,0 procent av det totala antalet aktier som emitterades, tecknades med teckningsrätter. De återstående 14 495 146 aktierna, eller 1,0 procent av nyemissionen, som inte tecknades med teckningsrätter tilldelas de tecknare som utnyttjade sina teckningsrätter, enligt principerna i prospektet.

Ett meddelande skickas ut omkring den 22 april 2009 för att bekräfta tilldelningen av nya aktier till de tecknare som tecknade de nya aktierna utan teckningsrätter.

Betalda tecknade aktier handlas på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Köpenhamn, Helsingfors och Stockholm till den 20 april 2009. De betalda tecknade aktierna förväntas bli registrerade som stamaktier hos Euroclear Finland den 20 april 2009, och hos Euroclear Sweden och VP Securities i Danmark den 24 april 2009.

Nyemissionen resulterar i att antalet stamaktier ökar med 1 430 059 524 till 4 030 167 751 aktier. Aktiekapitalet ökar med 1 430 059 524 euro till 4 030 167 751 euro. Nettolikviden från nyemissionen kommer att uppgå till cirka 2,5 miljarder euro.

J.P. Morgan, Merrill Lynch International och Nordea Markets fungerade som Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners för nyemissionen.

För ytterligare information:

Fredrik Rystedt, finansdirektör, 08 614 7812
Johan Ekwall, chef för Investor Relations, 08 614 7852

Ovanstående information har publicerats enligt den svenska värdepappersmarknadslagen (2007:528), och den svenska lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Detta pressmeddelande publicerades kl 14.00 den 17 april 2009.

ANSVARSFRISKRIVNINGAR

FÅR EJ DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER HONGKONG.

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande om teckning av aktier i Nordea. Ett prospekt om nyemissionen som presenteras i detta pressmeddelande och den efterföljande noteringen av stamaktierna på NASDAQ OMX Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn har godkänts av och inlämnats till Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt, bland annat, på Nordeas hemsida.

Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara begränsad. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller en uppmaning att köpa några Nordeavärdepapper i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inget erbjudande om att köpa eller teckna sig för värdepapper i USA. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande får inte säljas i USA om registrering inte skett eller om något undantag från registreringskravet enligt US Securities Act of 1933 inte är tillämpligt. Nordea Bank AB (publ) avser inte att registrera någon del av värdepapperserbjudandet i USA eller att genomföra någon börsintroduktion av värdepapperen i USA. Kopior av detta meddelande görs inte och får inte distribueras eller skicka till USA, Kanada, Australien, Japan eller Hongkong.

Denna kommunikation riktar sig endast till (i) personer som har sin hemvist utanför Storbritannien, eller (ii) professionella investerare enligt definitionen i artikel 19(5) av den brittiska lagen Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“FSMO”), eller (iii) kapitalstarka företag och andra personer som enligt gällande lag har rätt att ta del av dokumentet, enligt artikel 49(2)i FSMO (samtliga personer som nämns i (i), (ii) och (iii) kallas nedan gemensamt för ”relevanta personer”). Varje investeringsaktivitet som detta pressmeddelande hänför sig till riktas endast till och ingås endast med relevanta personer. En person som inte är en relevant person ska inte agera utifrån eller lita på detta dokument eller uppgifterna i dokumentet.