Publicering av prospekt om Nordeas nyemission

FÅR EJ DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER HONGKONG.

2009-03-17PDF

Pressmeddelande

Styrelsen för Nordea har utarbetat ett prospekt om nyemissionen och noteringen av de nya aktierna på NASDAQ OMX Stockholm, Helsingfors respektive Köpenhamn. Prospektet har godkänts av och inlämnats till Finansinspektionen. Prospektet finns publicerat på Nordeas hemsida, www.nordea.com, och kan också beställas via Nordeas kontor på Smålandsgatan 17, Stockholm, (telefon: 08 678 0440); Christiansbro, Strandgade 3, Köpenhamn, Danmark (telefon: +45 3333 5092); Alexandersgatan 36 B, Helsingfors, Finland (telefon: +358 200 3000 (på finska) och +358 200 5000 (på svenska)); och Middelthunsgate 17, Oslo, Norge (telefon: +47 224 843 53).

En broschyr med en översiktlig beskrivning av nyemissionen och all praktisk information om hur aktieägare tecknar i emissionen kommer att skickas till Nordeas direktregistrerade aktieägare.

För ytterligare information:

Fredrik Rystedt, finansdirektör, 08 614 7812
Johan Ekwall, chef för Investor Relations, 08 614 7852
Lauri Peltola, kommunikationsdirektör, 08 614 7916

Ovanstående information har publicerats enligt den svenska värdepappersmarknadslagen och lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande publicerades kl 11.00 den 17 mars 2009.

ANSVARSFRISKRIVNINGAR

FÅR EJ DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER HONGKONG.

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande om teckning av aktier i Nordea. Ett prospekt om nyemissionen som presenteras i detta pressmeddelande och den efterföljande noteringen av stamaktierna på NASDAQ OMX Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn har godkänts av och inlämnats till Finansinspektionen.

Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara begränsad. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller en uppmaning att köpa några Nordeavärdepapper i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inget erbjudande om att köpa eller teckna sig för värdepapper i USA. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande får inte säljas i USA om registrering inte skett eller om något undantag från registreringskravet enligt US Securities Act of 1933 inte är tillämpligt. Nordea Bank AB (publ) avser inte att registrera någon del av värdepapperserbjudandet i USA eller att genomföra någon börsintroduktion av värdepapperen i USA. Kopior av detta meddelande görs inte och får inte distribueras eller skicka till USA, Kanada, Australien, Japan eller Hongkong.

Denna kommunikation riktar sig endast till (i) personer som har sin hemvist utanför Storbritannien, eller (ii) professionella investerare enligt definitionen i artikel 19(5) av den brittiska lagen Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“FSMO”), eller (iii) kapitalstarka företag och andra personer som enligt gällande lag har rätt att ta del av dokumentet, enligt artikel 49(2)i FSMO (samtliga personer som nämns i (i), (ii) och (iii) kallas nedan gemensamt för ”relevanta personer”). Varje investeringsaktivitet som detta pressmeddelande hänför sig till riktas endast till och ingås endast med relevanta personer. En person som inte är en relevant person ska inte agera utifrån eller lita på detta dokument eller uppgifterna i dokumentet.