Ersättning

Nordea har en tydlig policy liksom instruktioner och processer för ersättningar som säkerställer en sund ersättningsstruktur i hela koncernen.

Detta följer bland annat av Nordeas ersättningspolicy (remuneration policy) och riskanalys (riskanalysis).

Styrelsens kompensationsutskott tar fram förslag till ersättningspolicy, utifrån en analys av de risker som policyn medför. Förslaget godkänns sedan av styrelsen som säkerställer att ersättningspolicyn tillämpas och följs upp.

Ersättningar i ÅrsredovisningenOpens new window


Syftet med Nordeas ersättningspolicy

Nordea erbjuder konkurrenskraftiga ersättningar utan att vara marknadsledande.
Syftet med ersättningspolicyn | Ersättningskomponenter - syfte och berättigande

Risk analysis on Nordea's remuneration policy

En beskrivning av åtgärder för att begränska olika risker. (Finns bara tillgängligt på engelska).
Summary

Ersättning till styrelse, koncernchef och koncernledning

Ersättning, lån och pensioner.
Styrelsen | Koncernchef och koncernledning
Ersättning i siffror

More detailed information about Nordea’s remuneration

Nordea strävar efter en sund ersättningsstruktur.
More detailed information (Endast tillgängligt på engelska)

Riktlinjer

Nordea's riktliner för ersättning till ledande befattningshavare beslutas av årsstämman efter förslag av styrelsen.
Godkända riktlinjer | Förslag till riktlinjer 

Utvärderingar

Utvärderingar av ersättning till koncernledningen.
Mer detaljerad information

Incitamentssystem

Nordea's incitamentssystem för anställda och verkställande ledning.
Vinstandelsprogram | Rörlig lönedel | Bonusprogram
Långsiktiga incitamentsprogram | Executive Incentive Programme (EIP)