Incitamentssystem

Nordea erbjuder konkurrenskraftiga ersättningar, utan att vara marknadsledande.

Nordea ser ersättningar utifrån ett helhetsperspektiv som tar hänsyn till vikten av dels välbalanserade men differentierade ersättningar utifrån verksamhetens behov och den lokala marknaden, och dels ersättningssystem som överensstämmer med och stödjer en sund och effektiv riskhantering. Ersättningar ska inte heller uppmuntra överdrivet risktagande eller motverka Nordeas långsiktiga intressen.

Följande rörliga ersättningskomponenter ses som en del av incitamentssystem.

Vinstandelsprogrammet

Vinstandelsprogrammet har ett tak och baseras inte på Nordeas aktiekurs. Programmet är en förmån som innebär att medarbetarna får en del av vinsten. Detta ska uppmuntra goda insatser och stödja värderingen Ett Nordeateam, något som i sin tur ska leda till bättre lönsamhet och göra Nordea till en attraktivare arbetsgivare.

Under 2014 avsattes totalt 80 mn euro till Nordeas vinstandelsprogram för alla anställda. För 2014 kan de anställda som mest få 3 200 euro vardera, varav 2 600 euro bestäms av en i förväg fastställd nivå på avkastning på eget kapital (ROE) och 600 euro bestäms av kundnöjdhet. Om alla prestationskriterier
hade uppfyllts skulle kostnaden för programmet maximalt ha uppgått till cirka 88 mn euro.

Uppdaterad: Mars 2015
Källa: Årsredovisning 2014