Ramverk för bolagsstyrning

Nordea Bank AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag som är noterat på NASDAQ OMX Nordic, dvs börserna i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. Bolagsstyrningen i Nordea följer allmänt vedertagna principer för bolagsstyrning.


Externt ramverk

Det externa ramverket som reglerar arbetet med bolagsstyrning innefattar aktiebolagslagen och lagen om bank- och finansieringsrörelse, årsredovisningslagen, lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, EU-regler för den finansiella marknaden, föreskrifter utfärdade av berörda tillsynsmyndigheter, NASDAQ OMX Nordics regler samt reglerna och principerna i Svensk kod för bolagsstyrning (koden).

Koden återfinns på www.bolagsstyrning.seÖppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: Februari 2014