Styrelse

Styrelsen utgör huvudsaklig beslutsfattande instans i Nordeas struktur för bolagsstyrning. Styrelsen ansvarar för företagets organisation och för ledningen av företagets verksamhet.

Styrelsens sammansättning

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst sex och högst femton ledamöter valda av aktieägarna på bolagsstämman. Mandatperioden för styrelseledamöter är ett år. Nordea har ingen fastställd pensionsålder för styrelseledamöter och inte heller någon tidsgräns för hur länge en styrelseledamot kan sitta i styrelsen. Det finns inga sådana bestämmelser i det externa regelverket.

Vidare ska enligt bolagsordningen vid val av styrelse eftersträvas att styrelsen som helhet besitter för styrelsearbetet erforderligt kunnande om och erfarenhet av de samhälls-, affärs- och kulturförhållanden som råder i de regioner och på de marknadsområden där koncernens huvudsakliga verksamhet bedrivs.

Styrelsen består för närvarande av nio ledamöter valda av bolagsstämman. Därutöver är tre ledamöter och en suppleant utsedda av de anställda. Anställda har en rätt enligt svensk lag att vara representerade i styrelsen. Nordeas koncernchef är inte medlem av styrelsen.

Uppdaterad: Februari 2014

Styrelsens ledamöter

Styrelsen är det yttersta beslutsorganet i Nordeas struktur för bolagsstyrning.

Läs merStyrelsens arbete 2013

Styrelsen fastställer årligen sin arbetsplan, i vilken lednings- och riskrapporteringen till styrelsen också fastställs.

Läs merMöten och närvaro

Möten som hålls av styrelsen och dess utskott, samt de enskilda styrelseledamöternas närvaro.

Läs merStyrelsens utskott

Nordea har tre styrelseutskott, revisionsutskottet, riskutskottet och kompensationsutskottet.

Läs merOberoende

Nordea följer tillämpliga regler avseende styrelsens oberoende.

Läs merHedersordförande

Vid årsstämman 2011 meddelades att styrelsen utsett Hans Dalborg till hedersordförande för Nordea från och med den 25 mars 2011.

Läs mer