Fakta och siffror

Nordea är den största finanskoncernen i norra Europa, med ett börsvärde på cirka 38.9 md euro, en balansomslutning på 669.3 md euro och en kärnprimärkapitalrelation på 15.7 procent.

Nordea har en ledande ställning bland stora företag och institutioner, privatkunder och Private Banking. Nordea är också Nordens största liv- och pensionsbolag.

Med cirka 700 kontor, kundcenter i alla nordiska länder och mycket konkurrenskraftiga onlinetjänster har Nordea det största distributionsnätet i Norden och Östersjöregionen.

Nordea har cirka 11 miljoner kunder i Norden och på de nya europeiska marknaderna, varav 10 miljoner är privatkunder och 0.5 miljoner är aktiva företagskunder.

Nordeas vision är att vara en "great European bank", erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare.

 

Nyckeltal (Q4 2014)

 

Summa rörelseintäkter, mn euro

2.513

Rörelseresultat, mn euro

1.157

Riskjusterat resultat, mn euro

897

Börsvärde, md euro 38.9
Summa tillgångar, md euro 669.3
Kapital under förvaltning, md euro 262.2
Kreditförlustrelation på årsbasis, punkter

15

Utspädd vinst per aktie, euro

0.22

Kärnprimärkapitalrelation, exkl övergångsregler, %

15.7

Kunder (miljoner) ~11
Privatkunder (miljoner) 10
Företagskunder (miljoner) 0.5
Kontor 700
Antal anställda (omräknat till heltidstjänster) 29.397

Ledning och organisation

Nordeas styrelseordförande är Björn Wahlroos, och vd och koncernchef är Christian Clausen. Läs mer om Nordeas styrelse och koncernledning. Här hittar du vår organisationsöversikt.

Marknader

Nordea har verksamhet på 8 hemmamarknader.

Norden, med Danmark, Finland, Norge och Sverige, samt de nya europeiska marknaderna Estland, Lettland, Litauen och Ryssland. På de nordiska marknaderna är Nordea oftast nummer ett eller två, på både privat- och företagssidan.

Nordeaaktien

Nordeaaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. Här hittar du en förteckning över de största registrerade aktieägarna.

Finansiella rapporter

I Nordeas finansiella kalender hittar du rapporteringsdagarna för innevarande år. I vårt särskilda webbarkiv kan du bland annat hämta alla delårsrapporter och årsredovisningar.

Roadshows och konferenser

Nordea strävar efter att vara ett av de ledande företagen i Europa i fråga om tydlig, relevant och transparent information till aktieägare, investerare och analytiker. Nordeas ledning ägnar cirka 30 dagar per år åt investerarmöten i USA, Storbritannien och stora finanscentra i Europa och Asien. Visa roadshow-kalender.

CSR

Nordea anser att en ansvarsfull verksamhet ger hållbara affärsresultat. Läs mer i Nordeas CSR-rapport.

Priser och utmärkelser

Nordea är framgångsrikt på många områden i finanssektorn. Läs mer om våra priser och utmärkelser.