Generelle vilkår for bruk av hjemmesidene

Vilkår

Les gjennom disse vilkårene nøye før du går inn på de etterfølgende hjemmesidene. Ved å gå inn på hjemmesidene gir du til kjenne at du er innforstått med, aksepterer og er forpliktet av nedenstående vilkår. Enkelte dokumenter og deler av hjemmesiden kan inneholde særskilte vilkår og betingelser som vil gjelde i tillegg til de som er nevnt her. Bruk av Solo-tjenesten, og andre tilsvarende tjenester, er særskilt regulert i egne avtaler.

Innholdet i tjenesten og opplysningene på hjemmesidene vil til enhver tid kunne variere i innhold og tilgjengelighet. Tjenesteyteren gir ingen garanti vedrørende hjemmesidene eller deres innhold. Tjenesteyteren forbeholder seg retten til å oppdatere hjemmesidene og har til enhver tid rett til å stenge eller begrense adgangen til sidene. Tjenesteyteren er ikke ansvarlig for kostnader, tap eller skade som måtte oppstå ved bruk av hjemmesidene. Denne begrensningen gjelder selv om tjenesteyter eller noen som representerer denne hadde kunnskap om feil i tjenesten eller innholdet på hjemmesidene.

Tjenesteyter

Hjemmesidene vil inneholde tjenester som tilbys av Nordea Bank AB (publ) (Nordea) og selskaper innen Nordea Bank AB (publ) -konsernet. Alle selskapene innen konsernet omtales i denne forbindelse som tjenesteytere. Informasjon om Nordea Bank AB (publ) -konsernet og selskapene innen konsernet finnes under menyen "Om Nordea"

Informasjon om tjenesteyter

Hovedyter er:
heading heading heading
Navn Nordea Bank AB (publ)
Hjemmehørende Stockholm, Sweden
Adresse Smålandsgatan 17
105 71, Stockholm
Organisasjons-nummer 516406-0120
Avgiftsnummer SE663000019501
Telefon +46 8 614 78 00
Telefaks + 46 8 10 50 69
E-post Klikk her

Andre tjenesteytere

Hjemmesidene kan også inneholde tjenester som leveres av andre selskaper i Nordea Bank AB (publ) - konsernet og av eksterne selskaper. Informasjon om andre selskaper i konsernet er bl.a tilgjengelig under følgende lenker:

Informasjon om andre tjenesteyterne står i tjenesteavtalene eller i annet material som tjenesteyteren utgir.

Begrensninger i bruk av hjemmesidene

Opplysningene på hjemmesiden skal ikke under noen omstendigheter ansees som råd eller forespørsel om kjøp eller salg eller som anbefaling fra tjenesteyterens side, med mindre det er uttrykkelig angitt. Det samme gjelder for alle jurisdiksjoner hvor det aktuelle lands lov ikke tillater at det gis tilbud, anbefalinger eller rådgivning. Hjemmesidene og opplysningene i dem retter seg kun mot Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland, Latvia og Litauen, med mindre annet er uttrykkelig avtalt eller angitt. Opplysningene på hjemmesidene skal ikke betraktes som bindende tilbud fra tjenesteyter, med mindre annet fremgår uttrykkelig i forbindelse med nevnte opplysninger. Opplysningene på disse hjemmesidene skal ikke forstås som tilbud om salg eller kjøp av verdipapirer eller andre finansielle instrumenter, eller som råd eller anbefalinger om slike handlinger. Juridisk bindende forhold med banken er alltid basert på egne avtaler om tjenestene.

Hjemmesidene vil kunne innholde råd om skatt eller investering. Nordea er ikke ansvarlig for tap, skade eller handlinger som har oppstått på grunn av slike råd.

 

Informasjon om behandling av personopplysninger

De personopplysningene du gir når du fyller ut et skjema (f.eks. når du ber om informasjon eller et abonnement) på nordea.com eller som registreres i forbindelse med dette, behandles av banken eller andre selskaper i Nordea-konsernet i forbindelse med forberedelse og administrasjon av vedkommende tjeneste.

Personopplysninger kan også danne grunnlaget for markeds- og kundeanalyser, forretningsmessig oppfølging, forretnings- og metodeutvikling og risikostyring. Personopplysninger brukes også til markedsføringsformål med mindre du har reservert deg mot å motta adressert reklame. Innenfor rammene av bankens regler for konfidensialitet kan personopplysninger også bli gjort tilgjengelige for andre selskaper i Nordea-konsernet eller andre selskap som konsernet samarbeider med.

Nordea er ansvarlig for opplysningene som samles inn og vil ikke gi disse videre til noen tredjepart. Nordea kan imidlertid benytte underleverandører til å behandle opplysningene. For øyeblikket behandler Webtrends, et selskap med base i USA, de innsamlede opplysningene på vegne av Nordea. Webtrends er ledende på verdensbasis innenfor innsamling av nettstatistikk og sikrer personvernet gjennom å overholde EUs dataverndirektiv (okt. 1998) via US-EU Safe Harbour-programmet.

Nordea kan benytte seg av rådgivning og tjenester fra andre underleverandører som overholder EUs dataverndirektiv (okt. 1998). Slike underleverandører kan hjelpe Nordea med kundeservice, markedsføringsanalyse eller samarbeid med finansoperatører.

Nordea tillater ikke at slike underleverandører utnytter opplysningene til andre formål enn de Nordea har definert.

De opplysningene Nordeas kunder oppgir ved å registrere data i Nettbank Privat, kan blir brukt av Nordea til nærmere angitte formål, for eksempel analyse og markedsføring.

Cookies

Nordea bruker cookies. Når du går inn på denne nettsiden, aksepterer du at vi kan plassere cookies på PC-en din eller annet utstyr du bruker.

En cookie er en liten tekstfil som lagres på harddisken din av nettsiden du besøker. Tekstfilen inneholder informasjon som blant annet benyttes til å gjøre bruken av nettsiden enklere.

Det finnes to typer av cookies: faste cookies som lagres på harddisken din i en bestemt periode, og "session cookies" som kun lagres midlertidig mens du besøker nettsiden.

I Nordea bruker vi begge typene av cookies for å gjøre besøksstatistikken mer pålitelig og for å øke funksjonaliteten for brukerne våre.

For å kunne benytte nettbanktjenestene til Nordea må du akseptere bruken av session cookies. Disse hjelper deg med å utføre bankærender på en rask og enkel måte, og de forsvinner når du logger deg av Nordeas tjenester.

Hvis du ikke ønsker å akseptere cookies, kan du endre sikkerhetsinnstillingene i nettleseren din (Internet Explorer, Firefox, Chrome, osv.), men hvis du ikke ønsker å akseptere cookies, kan du ikke utføre bankærender via Nordeas nettsider.

» Les mer om bruken av cookies på nordea.com

Informasjon fra tredjepart

Lenkene på hjemmesidene er kun til informasjon. Tjenesteyter er ikke ansvarlig for materiale som leveres eller utgis av tredjepart/tredjemann, selv om det er tilgang til dette materialet via en lenk på hjemmesidene. Lovpålagt informasjon om tredjemann gis av tredjemann selv på vedkommendes egen hjemmeside, og tjenesteyter er ikke ansvarlig for manglende eller utilstrekkelige opplysninger

E-post på Internett

Brukere av hjemmesidene gjøres oppmerksom på at bruk av e-postmeldinger over et offentlig nettverk ikke representerer noen sikkerhet for at konfidensialiteten om innholdet bevares.Brukere bør ikke sende personlige opplysninger eller andre konfidensielle meldinger til banken via e-post. Nordea eller andre tjenesteytere er ikke ansvarlige for å utføre ordrer eller instruksjoner som mottas via offentlig e-post. Etter anmodning fra kunden har banken rett til å gi generell informasjon via e-post til den e-postadressen som kunden har oppgitt. Nordea skal ikke holdes ansvarlig for tap eller skade som har oppstått på grunn av at meldingen forsvinner eller er blitt endret.

Opphavsrett og firmamerke

Selskapene i Nordea Bank AB (publ) -konsernet eller tredjemann, dersom det er nevnt spesielt, har eiendomsrett, opphavsrett (c) og alle immaterielle rettigheter til hjemmesidene. Rettighetene er forbeholdt for alle landene. Enhver offentliggjøring, gjengivelse, overføring eller lagring av hele eller deler av innholdet på disse sidene er forbudt med mindre det er gitt tillatelse til det fra den som har eiendomsretten, opphavsretten eller de/den immaterielle rettighetene. Forbudet gjelder ikke lagring på PC eller utskrift for eget bruk. Det kan henvises til innholdet i henhold til gjeldende lovgivning, herunder opphavsretts-og varemerkelovgivning . Hvis det henvises til innholdet, skal kilden oppgis. Firmamerker eller logoer på sidene kan derimot ikke kopieres eller distribueres uten bankens skriftlige tillatelse.

Gjeldende lov

Disse vilkår og forutsetninger er underlagt finsk, svensk, norsk, dansk, estisk, latvisk eller litauisk lov. Ved fastsettelse av lovvalget i det konkrete tilfellet skal loven i det land kunden logger seg på hjemmesiden legges til grunn. Annen særskilt regulering av lovvalget og evntuelt vernetinget kan følge av hjemmesidene til de andre selskapene i Nordea Bank AB (publ) -konsernet.

Important information for US Persons

The offering, sale and/or distribution of many of the products or services described on this website are not intended to any US Persons. If you intend to obtain any product or service from Nordea that is described on this web site, you must first inform Nordea whether you are a US Person.

This website and its respective contents do not constitute an offer or invitation to purchase or subscribe for any securities or a solicitation of any offer to sell any securities to US Persons. Any brokerage and investment advisory services described herein are not intended for US Persons. Furthermore, any solicitation on this web site of banking services (including accepting and/or soliciting deposits), insurance services, mortgage and/or consumer lending services or credit card services is not intended for US Persons, who are physically in the US.

“US Persons” are generally defined as a natural person, residing in the United States or any entity organized or incorporated under the laws of the United States. US Citizens living abroad may also be deemed “US Persons” under certain rules.

Nordea does not accept any liability whatsoever for any loss howsoever arising from any use of this website or its respective contents or otherwise arising in connection therewith. Nordea cannot be held responsible for any damages or losses that occur from transactions and/or services in violation of the relevant rules of the purchaser’s home jurisdiction.