Endringer i den juridiske strukturen

Kreditorene i Nordea Bank Finland Plc har blitt informert om endringen i juridisk struktur per brev. I henhold til finsk lov har Nordea Bank Finland Plc plikt til å underrette alle kjente kreditorer om deres rettigheter i fusjons- og fisjonsprosessen.

En kreditor kan være en leverandør, en eier av et gjeldsinstrument (for eksempel strukturerte obligasjoner og obligasjoner med fortrinnsrett) eller i noen tilfeller en garantikreditor.

Brevet ble sendt til kreditorene i april.

Brevet var kun ment til informasjon og ble sendt til berørte personer i deres egenskap av kreditorer.  

Hvis du har spørsmål, kan du sende en e-post til media@nordea.com.