Årsstämma

AGM 2016
16-02-11 8:00

Årsstämma 2016

Tid: Torsdag 17 mars 2016 kl. 13.00
Plats: City Conference Centre, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm
Årsstämma 2016 Tidigare bolagsstämmor Om bolagsstämman Voting Rights Årsstämma 2016

Nomineringsprocess

Vid val av styrelse ska, enligt bolagsordningen för Nordea Bank AB (publ), eftersträvas att styrelsen som helhet besitter för styrelsearbetet erforderligt kunnande om och erfarenhet av de samhälls-, affärs- och kulturförhållanden som råder i de regioner och på de marknader där koncernen bedriver sin huvudsakliga verksamhet.

I enlighet med Koden har Nordea en valberedning som representerar aktieägarna och som utses av årsstämman. Valberedningen bereder beslutförslag avseende tillsättnings- och ersättningsfrågor som ska fattas utav årsstämman med syfte att skapa ett bra underlag för stämmans behandling av dessa ärenden.

Valberedningen

Årsstämman 2015 beslutade att inrätta en valberedning med uppgift att inför årsstämman 2016 lägga fram förslag till beslut om val styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt om ersättning till dessa.

Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt fyra ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägarna per den 31 augusti 2015, som önskar delta i valberedningen.

Uppdaterad: Mars 2015

Tidigare bolagsstämmor Om bolagsstämman

Om bolagsstämman


Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ på vilken aktieägarna utövar sin rösträtt. På bolagsstämman fattas beslut bland annat avseende årsredovisningen, utdelning, val av styrelse och revisorer, ersättning till styrelseledamöter och revisorer samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Voting Rights

Voting rights

According to the Articles of Association, shares may be issued in two classes, ordinary shares and C-shares. All shares in Nordea carry voting rights, with each ordinary share entitled to one vote and each C-share entitled to one tenth of one vote at General Meetings. At General Meetings, each shareholder is entitled to vote for the full number of shares that he or she owns or represents. Nordea is not entitled to vote for its own shares at General Meetings. 

Updated: November 2012