Bolagsstyrning

Bolagsstyrning handlar om förhållandet mellan aktieägarna och bolagets styrelse och vd/koncernledning samt företagsmålen. Dessa sidor utgår från ett aktieägarperspektiv och de är framställda i enlighet med kraven i det externa ramverket inklusive Svensk kod för bolagsstyrning (koden).

Huvudvikten ligger på styrelsen i dess roll som huvudansvarigt beslutsorgan i Nordeas bolagsstyrningsstruktur och samspelet med övriga organ för att säkerställa god bolagsstyrning.

Struktur för bolagsstyrning

Styrning och kontroll av Nordea fördelas mellan aktieägarna, styrelsen och verkställande direktören tillika koncernchefen.

» Läs merRamverk för bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i Nordea följer allmänt vedertagna principer.

» Läs merBolagsordning

Nordeas nu gällande bolagsordning antogs vid årsstämman den 24 mars 2011. Här hittar du bolagsordningen med godkända och registrerade ändringar till och med 12 maj 2011.

» Läs merBolagsstämna

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ på vilken aktieägarna utövar sin rösträtt.

» Läs merKoncernstruktur

Nordea strävar efter att ständigt förenkla sin koncernstruktur.

» Läs merStyrelse

Styrelsen ansvarar för organisationen och förvaltningen av bolagets angelägenheter, och är det yttersta beslutsorganet i Nordeas struktur för bolagsstyrning.

» Läs merKoncernchefen och koncernledningen

Nordeas vd och koncernchef har att sköta den löpande förvaltningen i enlighet med det externa och interna ramverket.

» Läs merErsättning

Nordea har tydliga policyer, instruktioner och processer för ersättningar som säkerställer en sund ersättningsstruktur i hela koncernen.

» Läs merRisk, rapportering och revision

Läs om hur Nordea hanterar risker, publicerar rapporter och annan information samt om hur Nordeas verksamhet revideras.

» Läs mer