Vinstandelsprogram

Vinstandelsprogrammet har ett tak och baseras inte på Nordeas aktiekurs. Programmet är en förmån som innebär att medarbetarna får en del av vinsten. Detta ska uppmuntra goda insatser och stödja värderingen Ett Nordeateam, något som i sin tur ska leda till bättre lönsamhet och göra Nordea till en attraktivare arbetsgivare.

Under 2013 avsattes totalt 45 mn euro till Nordeas vinstandelsprogram för alla anställda. För 2013 kan de anställda som mest få 3 200 euro vardera, varav 2 600 euro bestäms av en i förväg fastställd nivå på avkastning på eget kapital (ROE) och 600 euro bestäms av kundnöjdhet. Om alla prestationskriterier
hade uppfyllts skulle kostnaden för programmet maximalt ha uppgått till cirka 100 mn euro.

Uppdaterad: Mars 2014
Källa: Årsredovisning 2013