Indskyder- og investorgarantiordninger

Ændringer i indskyder- og investorgarantiordninger som følge af forenklingen af vores juridiske struktur

Forenkling af Nordeas juridiske struktur

Vi arbejder på at forenkle Nordeas juridiske struktur ved at ændre vores datterbanker i Danmark, Finland og Norge til filialer af moderselskabet Nordea Bank AB (publ). Ændringen fra datterbanker til filialer sker i form af tre særskilte fusioner.

En enklere juridisk struktur er led i en større omstilling af banken og forenkling af vores processer.

Fusionerne forventes at finde sted i starten af 2017.

Indskydergarantiordning

Når ændringen til filialer er gennemført, vil alle indskydere i Nordea Bank AB (publ), herunder indskydere med indskud i bankens udenlandske filialer, være dækket af den svenske indskydergarantiordning. Nordea vil dog også tilmelde sig de lokale indskydergarantiordninger i Danmark og Norge.

Hvis et svensk pengeinstitut går konkurs, eller hvis det svenske finanstilsyn (Finansinspektionen) træffer beslutning om, at indskydergarantien skal træde i kraft, vil indskydergarantien som udgangspunkt dække op til 950.000 svenske kroner pr. indskyder i Sverige. Har du indskud i en udenlandsk filial af et svensk pengeinstitut inden for EU, er dækningen fra den svenske indskydergarantiordning den samme som i det land, hvor filialen er beliggende, fx 100.000 euro i Danmark og 100.000 euro i Finland. For filialer af svenske banker i Norge er den maksimale dækning også 100.000 euro. Da Nordea tilmelder sig den danske og norske indskydergaranti, vil indskud i Nordeas filialer i Danmark og Norge ud over den svenske dækning være omfattet af særlige lokale dækningsregler.

Den svenske dækning vil gælde for indskud i Nordea Bank AB (publ), herunder dens udenlandske filialer, eftersom alle indskud i samme pengeinstitut lægges sammen i henhold til direktivet om indskudsgarantiordninger. Indskydere er dækket pr. indskyder pr. bank. Fusionen kan således betyde en reduceret dækning for den enkelte indskyder i Nordea Bank AB (publ), der også før fusionen havde indskud i Nordea Bank Danmark A/S, Nordea Bank Finland Plc og Nordea Bank Norge ASA.

Som indskyder i Nordea Bank AB (publ) har du derfor ret til at hæve eller overføre til et andet pengeinstitut den del af dine indskud, inklusive påløbne renter, i Nordea Bank AB (publ), herunder dens filialer, der som følge af fusionen ikke længere bliver dækket i samme omfang. Dette kan gøres omkostningsfrit, indtil tre måneder fra du modtager information om fusionen.

Vi informerer særskilt alle indskydere i Nordea Bank Danmark A/S, Nordea Bank Finland Plc og Nordea Bank Norge ASA om de juridiske ændringer i løbet af 2016. Landespecifik information til Nordeas kunder vil være tilgængelig på nordea.fi, nordea.no, nordea.se og nordea.dk.

Læs mere om indskydergarantiordningen i Sverige på riksgalden.se.

Investorgarantiordning

Efter fusionen vil investorgarantien for Nordeas kunder blive fastsat i henhold til de svenske investorgarantiregler. Nordea vil også deltage i investorgarantiordningen i Danmark. Investorgarantien dækker pr. investor pr. bank. Læs mere om investorgarantiordningen i Sverige på riksgalden.se