Indskyder- og investorgarantiordninger

Ændring af indskydergaranti- og investorgarantiordninger som følge af forenklingen af vores juridiske struktur

Forenkling af Nordeas juridiske struktur

Vi forenklede vores juridiske struktur 2. januar 2017 ved at ændre datterbankerne i Danmark, Finland og Norge til filialer af det svenske moderselskab Nordea Bank AB (publ) for bedre at afspejle den måde, vi arbejder på. Ændringen fra datterbanker til filialer blev gennemført via tre særskilte fusioner. Med den enklere struktur reducerer vi kompleksiteten i banken og gør det muligt at fokusere på at levere de bedst mulige kundeoplevelser. 

Indskydergarantiordning

Den svenske indskydergarantiordning dækker alle indskydere i Nordea Bank AB (publ), herunder indskydere med indskud i bankens udenlandske filialer. Nordea har dog også tilmeldt sig de lokale indskydergarantiordninger i Danmark og Norge som supplement til den svenske dækning.

Hvis et svensk pengeinstitut går konkurs, eller hvis det svenske finanstilsyn (Finansinspektionen) træffer beslutning om, at indskydergarantien skal træde i kraft, vil indskydergarantien som udgangspunkt dække op til 950.000 svenske kroner pr. indskyder i Sverige. Har du indskud i en udenlandsk filial af et svensk pengeinstitut inden for EU, er dækningen fra den svenske indskydergarantiordning den samme som i det land, hvor filialen er beliggende, fx 100.000 euro i Danmark og 100.000 euro i Finland. For filialer af svenske banker i Norge er den maksimale dækning også 100.000 euro. Da Nordea har tilmeldt sig den danske og norske indskydergaranti, vil indskud i Nordeas filialer i Danmark og Norge ud over den svenske dækning være omfattet af særlige lokale dækningsregler.

Den svenske dækning gælder for indskud i Nordea Bank AB (publ), herunder dens udenlandske filialer, eftersom alle indskud i samme pengeinstitut lægges sammen i henhold til direktivet om indskudsgarantiordninger. Indskydere er dækket pr. indskyder pr. bank. Fusionen kan således betyde en reduceret dækning for den enkelte indskyder i Nordea Bank AB (publ), der også før fusionen havde indskud i Nordea Bank Danmark A/S, Nordea Bank Finland Plc eller Nordea Bank Norge ASA.

Som indskyder i Nordea Bank AB (publ) har du derfor ret til at hæve eller overføre til et andet pengeinstitut den del af dine indskud, inklusive påløbne renter, i Nordea Bank AB (publ), herunder dens filialer, der som følge af fusionen ikke længere bliver dækket i samme omfang. Dette kan gøres omkostningsfrit, indtil tre måneder fra du modtog information om fusionen.

Vi informerede i 2016 særskilt alle indskydere i Nordea Bank Danmark A/S, Nordea Bank Finland Plc og Nordea Bank Norge ASA om de juridiske ændringer. Landespecifik information til Nordeas kunder er tilgængelig på nordea.fi, nordea.no, nordea.se og nordea.dk.

Læs mere om indskydergarantiordningen i Sverige på riksgalden.se.

Investorgarantiordning

Investorgarantien for Nordeas kunder fastsættes i henhold til de svenske investorgarantiregler. Nordea deltager også i investorgarantiordningen i Danmark som supplement til den svenske dækning, hvor dette er relevant. Investorgarantien dækker pr. investor pr. bank. Læs mere om investorgarantiordningen i Sverige på riksgalden.se.