Årsregnskabsmeddelelse 2009

10-02-10 6:55 | Pressemeddelelse

Stærkt år - risikojusteret resultat steg 22 pct.

  • Indtægterne steg 11 pct., og risikojusteret resultat steg 22 pct. i 2009. Nordea noterede en stærk udvikling i nettorenteindtægter og nettoresultat af finansielle poster til dagsværdi samt moderat omkostningsvækst.
  • Stærk udvikling i kundeaktiviteterne i 2009. Antallet af fordel+kunder og private banking-kunder i koncernen steg med 158.000, og markedsandelen for udlån til privatkunder i de nordiske lande blev forøget. Indtægter fra erhvervskunder i koncernen steg 8 pct. som følge af stærk forretningsudvikling i alle områder.
  • Indtægter og risikojusteret resultat var lavere i 4. kvt. 2009. Indtægter i Nordic Banking og Institutional & International Banking steg 5 pct. i 4. kvt. i forhold til 3. kvt. Nettorenteindtægter var fortsat høje, og gebyrer og provisionsindtægter, netto steg fortsat. Et lavere nettoresultat af finansielle poster til dagsværdi og omstruk­tureringsomkostninger ifm. koncerninitiativer førte dog til et lavere ordinært resultat og risikojusteret resultat.
  • Fortsat stabilisering af kreditkvalitet og nedskrivninger på udlån som forventet. Nedskrivningsandelen var som forventet 52 bp i 4. kvt. og 54 bp* i 2009. Stigningstakten i værdiforringede lån aftog yderligere til 7 pct. i kvartalet, og de samlede nedskrivninger i forhold til værdiforringede lån, brutto steg fra 51 pct. til 53 pct.
  • Koncerninitiativer understøtter en velafbalanceret vækststrategi 2010-2012. For at udnytte den stærke frem­drift i de kunderelaterede aktiviteter har Nordea besluttet at følge en velafbalanceret vækststrategi, hvor muligheder og risici nøje afvejes. Så­ledes fortsætter rejsen mod et Great Nordea. Baseret på de gode resultater og erfaringerne fra tid­ligere vækstinitiativer ­vil Nordea sætte en række nye initiativer i gang på tværs af koncer­nen. Koncerninitiativerne vil skabe yderligere indtægtsvækst, øget effektivitet og forbedringer på it-området og dermed bidrage til at opfylde Nordeas langsigtede finansielle mål og sikre compliance.
  • Forventninger. Nordea forventer et lavere risikojusteret resultat i 2010 end i 2009 som følge af lavere indtægter i Group Treasury og Markets. Resultateffekten af koncerninitiativerne forventes at være neutral i 2010. Stabiliseringen af kreditkvaliteten vil fortsætte. Nedskrivninger på udlån kan dog også i 2010 ligge på et højt niveau, da det er vanskeligt at forudsige, hvornår nedskrivningerne vil begynde at falde. (Se side 11 for den fulde ordlyd af forventningerne)

- Nordea kom styrket ud af 2009, et af de vanskeligste år i årtier. Risikojusteret resultat steg 22 pct. Vores kapital­grundlag er blandt de bedste i Europa, og vores fundingomkostninger er blandt de laveste. Vores kunde­orienterede værdier og strategi for kunderelationer har vist deres styrke i en vanskelig markedssituation. Ved at rykke endnu tættere på kunderne og hjælpe dem med at finde løsninger under den økonomiske krise har vi styrket vores om­dømme og forbedret kundetilfredsheden i forhold til konkurrenterne. Vi har skabt et stærkt grundlag for at fortsætte vores velafbalancerede vækststrategi, siger Christian Clausen, koncernchef i Nordea.

Hovedtal , EUR mio.

4.k.09

3.k.09

Ænd., pct.

4.k.08

Ænd., pct.

2009

2008

Ænd., pct.

Nettorenteindtægter

1.299

1.321

-2

1.386

-6

5.281

5.093

4

Driftsindtægter i alt

2.158

2.277

-5

2.251

-4

9.073

8.200

11

Resultat før nedskrivninger

939

1.190

-21

1.101

-15

4.561

3.862

18

Nedskrivninger på udlån, netto

-347

-358

-3

-320

8

-1.486

-466

Nedskrivningsandel annualiseret, bp

52

54

52

54*

19

Resultat af primær drift

592

832

-29

781

-24

3.075

3.396

-9

Omkostningsprocent

56

48

51

50

53

Risikojusteret resultat

533

729

-27

620

-14

2.786

2.279

22

Udvandet resultat pr. aktie, EUR

0,11

0,15

0,19

0,60

0,79

Egenkapitalforrentning, pct.

8,1

11,7

14,4

11,3

15,3

*) Eksklusive en engangshensættelse på EUR 47 mio. i forbindelse med et anfægtet retsligt krav.

For yderligere information se kontaktoplysninger på side 53.

Dokumenter

Årsregnskabsmeddelelse 2009 (pdf, 333 KB)