Nomineringsudvalgets forslag til Nordeas ordinære generalforsamling 2011

13-01-11 14:45 | Pressemeddelelse

Nomineringsudvalget for Nordea Bank AB (publ) er nedsat i henhold til beslutning på den ordinære generalforsamling i 2010 og består af Torbjörn Magnusson, formand for nomineringsudvalget, udpeget af Sampo Abp, Kristina Ekengren, udpeget af den svenske stat, Mogens Hugo, udpeget af Nordea-fonden, Annika Andersson, udpeget af Fjärde AP-fonden, og Hans Dalborg, bestyrelses­formand. Nomineringsudvalget offentliggjorde 22. december 2010 sit forslag til ny bestyrelses­formand. I dag offentliggør nomineringsudvalget sine øvrige forslag til Nordeas ordinære general­forsamling 24. marts 2011. Forslagene bliver også gengivet i indkaldelsen til generalforsamlingen.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformand
Nomineringsudvalget foreslår genvalg for tiden indtil afslutningen af næste ordinære generalforsamling af samtlige bestyrelsesmedlemmer, bortset fra Hans Dalborg, som ikke stiller op til genvalg, og at antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres til ni.

Således foreslås genvalg af Björn Wahlroos, Stine Bosse, Marie Ehrling, Svein Jacobsen, Tom Knutzen, Lars G Nordström, Sarah Russell, Björn Savén og Kari Stadigh som bestyrelsesmedlemmer og valg af Björn Wahlroos som ny bestyrelsesformand.

Uafhængighed i henhold til den svenske kodeks for selskabsledelse
Af de foreslåede bestyrelsesmedlemmer anses samtlige, bortset fra Lars G Nordström, for at være uafhængige i forhold til selskabet og selskabets ledelse. De fleste af de foreslåede bestyrelses­medlemmer er således uafhængige i forhold til selskabet og selskabets ledelse. Af de foreslåede bestyrelsesmedlemmer anses samtlige, bortset fra Björn Wahlroos og Kari Stadigh, for at være uafhængige i forhold til selskabets større aktionærer. Mindst to af de foreslåede bestyrelses­medlemmer, som er uafhængige i forhold til selskabet og selskabets ledelse, er således også uafhængige i forhold til selskabets større aktionærer.

Nomineringsudvalget begrunder sin bedømmelse af uafhængigheden som følger: Lars G Nordström var ansat som adm. direktør og koncernchef i Nordea Bank AB (publ) frem til 13. april 2007. Björn Wahlroos er bestyrelsesformand, og Kari Stadigh er adm. direktør og koncernchef i Sampo Abp, som ejer mere end 10 pct. af samtlige aktier og stemmer i Nordea Bank AB (publ).

Valg af revisor
Nomineringsudvalget foreslår genvalg af KPMG AB som revisor for tiden indtil afslutningen af næste ordinære generalforsamling.

Vederlag til bestyrelsen og honorar til revisor
Nomineringsudvalget foreslår uændret vederlag til bestyrelsen, hvilket indebærer, at den ordinære generalforsamling fastsætter honorar til bestyrelsesmedlemmerne på EUR 252.000 til formanden, EUR 97.650 til næstformanden og EUR 75.600 til hvert af de øvrige medlemmer. Derudover betales et vederlag for udvalgsarbejde i aflønningskomiteen, kreditkomiteen og revisionskomiteen på EUR 16.600 til formanden for komiteen og EUR 12.900 til de øvrige medlemmer. Der betales ikke vederlag til bestyrelsesmedlemmer, som er ansat i Nordea koncernen.

Revisors honorar foreslås fastsat efter godkendt regning.

Nedsættelse af nomineringsudvalg
Det foreslås, at der nedsættes et nyt nomineringsudvalg, der får til opgave på den ordinære generalforsamling 2012 at fremsætte forslag om valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesformand og revisor samt vederlag til disse og honorar til revisor.

Yderligere information:
Torbjörn Magnusson, formand for nomineringsudvalget, +46 8 792 81 12