Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 6 uutta turbowarranttisarjaa 28.1.2010

27.01.10 11:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 6 uutta turbowarranttisarjaa 28.1.2010. Turbowarranttien kohde-etuutena on Nokia Oyj:n (NOK1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STEARV) ja UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) osakkeet sekä Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksi. Warrantit ovat osto- ja myynti turbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on rahasuoritus. Turbowarrantin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit liikkeeseenlasketaan osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2009. Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www. nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

Liikkeeseenlaskija

Nordea Bank AB (publ)

Sijoitusinstrumentti

Turbowarrantti (osto / myynti)

Warrantin kohde

Nokia Oyj (NOK1V), Sampo Oyj (SAMAS), Stora Enso Oyj (STEARV) ja UPM-Kymmene Oyj (UPM1V) osakkeet sekä Dow Jones Euro Stoxx 50 indeksi

Rajavertailuhinta

Viimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen listauspäivästä ja päättyen lopetuspäivään se mukaan lukien. Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voi sillä perusteella määrätä rajavertailuhinnan.

Käteissuorituksen määrä

Ostowarrantti:

(Lopetushinta – Lunastushinta) x Kerroin

Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

Myyntiwarrantti:

(Lunastushinta – Lopetushinta) x Kerroin

Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, Käteissuoritusta ei makseta.

Lopetushinta

Vertailuhinta lopetushinnan määräytymispäivänä.

Kts. tarkemmat tiedot warranttikohtaisista ehdoista.

Lopetushinnan määräytymispäivä

Jos kohde-etuutena on osake:

Virallinen päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä

Jos kohde-etuutena on indeksi:

EUREXin laskema virallinen päätöskurssi eräpäivänä

Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäivä

Aikaisin seuraavista:

Erääntymispäivä alla olevassa Taulukossa 2 tai

Osto-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen;

Myynti-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä, jolloin vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen.

Markkinapaikka

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Vertailulähde

Jos kohde-etuutena on osake:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Jos kohde-etuutena on indeksi:

EUREX

Vertailuhinnan määräytyminen

Lopetushinta lopetushinnan määräytymispäivänä

Toteutustapa

Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen

Valuutta

EUR

Kauppakäyntierä

1 turbowarrantti

Warranttien kokonaismäärä

500 000 – 2 000 000

Markkinatakaaja

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa

20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot turbowarrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstä

Lisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuusyhtiön arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:

http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan kotisivuiltawww.nokia.com, www.sampo.com,www.storaenso.com, www.upmkymmene.com ja www.stoxx.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.

Sijoittajan tulee tehdessään turbowarrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin.


Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

Taulukko 1

Turbo-
war-
rantin
kaupan-
käynti-
tunnus

Turbo-
war-
rantin
ISIN-
koodi

Kohde-
etuus

Kohde-
etuuden
ISIN-
koodi

Valuutta

Lisätietoa yhtiöstä

0CESXEW27T

FI4000008883

Dow Jones Euro Stoxx 50

EU0009658145

EUR

www.sto
xx.com

0OESXEW31T

FI4000008891

Dow Jones Euro Stoxx 50

EU0009658145

EUR

www.sto
xx.com

0CNOKEW85T

FI4000008909

Nok
ia Oyj

FI0009000681

EUR

www.nok
ia.com

0DSAMEW16T

FI4000008917

Sampo Oyj

FI0009003305

EUR

www.sam
po.com

0CSTEEW35T

FI4000008925

Stora Enso Oyj

FI0009005961

EUR

www.stora
enso.com

0CUPMEW70T

FI4000008933

UPM-Kymmene Oyj

FI0009005987

EUR

www.upm-
kymm
ene.com

Taulukko 2

Turbo-
war-
rantin
kaupan
käynti-
tuunus

Lunas-
tus-

hinta

Raja-
taso

Tyyppi

Kerroin

Turbo-
war-
rant-
tien
luku-
määrä

Liikkee-
seen-
lasku-
päivä

Erään-
tymis-
päivä

Selvitys-
päivä

0CESXEW27T

2 700

2 700

osto

0,01

500 000

28.1.2010

19.3.2010

26.3.2010

0OESXEW31T

3 100

3 100

myynti

0,01

500 000

28.1.2010

19.3.2010

26.3.2010

0CNOKEW85T

8,50

8,50

osto

1

2 000 000

28.1.2010

19.3.2010

26.3.2010

0DSAMEW16T

16,00

16,40

osto

1

1 000 000

28.1.2010

13.4.2010

20.4.2010

0CSTEEW35T

3,50

3,75

osto

1

500 000

28.1.2010

31.3.2010

9.4.2010

0CUPMEW70T

7,00

7,40

osto

1

500 000

28.1.2010

22.3.2010

29.3.2010

Helsingissä 27.1.2010

NORDEA BANK AB (publ)

Tommi Saarnio

Lisätietoja: Tommi Saarnio puh.nro. +358-9-369 49354.