Nordea Pankki Suomi Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2010

21.07.10 15:00 | Pörssitiedotteet

Nordea Pankki Suomi Oyj on Nordea Bank AB:n (publ) kokonaan omistama tytäryhtiö. Tämä lakisääteinen osavuosikatsaus kattaa Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden toiminnan Suomessa ja ulkomailla.

Nordea Bank AB (publ) on julkisesti noteerattu yhtiö ja koko Nordea-konsernin emoyhtiö. Nordea-konsernin liiketoiminta on jaettu kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat pohjoismainen pankkitoiminta, private banking sekä yhteisöasiakkaat ja kansainvälinen pankkitoiminta. Nordea Bank AB:n (publ) osavuosikatsaus kattaa koko Nordea-konsernin toiminnan ja antaa parhaan kuvan konsernista. Suomen varallisuudenhoito- ja henkivakuutustoiminta sisältyy Nordea-konsernin osavuosikatsaukseen.

Nordea Pankki Suomi ‑konserni

Yhteenveto tammi-kesäkuusta 2010
Tuotot vähenivät vuoden 2010 ensimmäisellä vuosipuoliskolla edellisvuoden vahvasta ensimmäisestä vuosipuoliskosta. Arvonalentumistappioiden nettomäärä kasvoi hieman. NPS:n tuotot vähenivät 17 prosenttia 1 264 miljoonaan euroon (1 520) ja kulut vähenivät prosentin 521 miljoonaan euroon (525). (Suluissa olevat vertailuluvut viittaavat vuoden 2009 kuuteen ensimmäiseen kuukauteen.)

NPS:n liikevoitto laski 31 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 576 miljoonaa euroa (835). Oman pääoman tuotto oli 7,7 prosenttia (11,4) ja kulu/tuotto-suhde 41 prosenttia (35). Arvonalentumistappioita kertyi 167 miljoonaa euroa (160). Tulos laski 33 prosenttia 417 miljoonaan euroon (621).

Markkinoiden kehitys vuoden 2010 kuuden ensim­mäisen kuukauden aikana
Suomen talouskehitys oli vuoden 2010 alkukuukausina vaisua. Talouden kehitystä haittasivat tilapäistekijät, kuten ahtaajien lakko. Keväällä merkit talouden piristymisestä vahvistuivat. Muun muassa teollisuustuotannon, vähittäismyynnin ja rakentamisen kasvu kertoivat talouden elpymisestä. Myös työttömyyden nousu pysähtyi. Lyhyet markkinakorot alkoivat keväällä nousta hitaasti. Markkinoilla eräiden euroalueen valtioiden velkaantumisen aiheuttama huoli laski pitkiä korkoja Suomessa, mutta lisäsi epävarmuutta talouden tulevasta kehityksestä.

Tuotot
Tuotot yhteensä vähenivät 17 prosenttia 1 264 miljoonaan euroon. Kehitykseen vaikutti pääosin rahoituskatteen ja käypään arvoon arvostettavien erien nettotuloksen pieneneminen. Talletusmarginaaleihin kohdistui edelleen paineita, kun talletuksista käyty kilpailu jatkui ja korot pysyivät matalalla tasolla. Rahoituskate oli 578 miljoonaa euroa (633). Luotot yleisölle kasvoivat vuoden 2009 tammi-kesäkuusta 2 prosenttia 68,7 miljardiin euroon. Yleisön talletukset ja muut velat yleisölle kasvoivat noin 2 prosenttia 46,5 miljardiin euroon.

Nettomääräiset palkkiotuotot kasvoivat 44 prosenttia 145 miljoonaan euroon. Varallisuudenhoitoon liittyvät palkkiotuotot lisääntyivät, mutta säilytyspalkkiot vähenivät. Tämän vuoksi säästämiseen liittyvät palkkiotuotot pysyivät vakaana. Erityisesti kortteihin liittyvät palkkiotuotot sekä takauksista ja dokumenttimaksuista saadut palkkiotuotot tukivat palkkiotuottojen kasvua. Palkkiokulut vähenivät 12 prosenttia muiden palkkiokulujen laskun seurauksena.

Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä laski 30 prosenttia edellisvuoden ennätyksellisen korkealta tasolta ja oli 526 miljoonaa euroa (753). Asiakaslähtöinen pääomamarkkinatoiminta jatkui vahvana ja volyymit kasvoivat, mutta tulos heikkeni.

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli vakaa, 1 miljoona euroa (1).

Muut liiketoiminnan tuotot vähenivät 14 miljoonaan euroon (32).

Kulut
Liiketoiminnan kulut vähenivät prosentin 521 miljoonaan euroon (525).

Henkilöstökulut laskivat 11 prosenttia 267 miljoonaan euroon (300), kun tulosperusteiset palkkiot sekä eläke- ja sosiaalikulut vähenivät. Henkilöstömäärä laski noin 129:llä viime vuoden tammi-kesäkuusta.

Muut liiketoiminnan kulut kasvoivat 13 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta, ja niitä oli 234 miljoonaa euroa (208). Kasvu johtui pääasiassa markkinointikuluista ja muista kuluista, joita oli enemmän kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla.

Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä kasvoivat 20 miljoonaan euroon (17).

Kulu/tuotto-suhde nousi vuoden 2010 alkupuoliskolla 41 prosenttiin.

Tässä katsauksessa “Nordea Pankki Suomi” ja “NPS” tarkoittavat emoyhtiö Nordea Pankki Suomi Oyj:tä (Y-tunnus 1680235-8) ja sen tytäryhtiöitä. Yhtiön rekisteröity kotipaikka on Helsinki. Nordea Pankki Suomi Oyj on Nordea Bank AB:n (publ) kokonaan omistama tytäryhtiö. Nordea Bank AB (publ) on julkisesti noteerattu yhtiö ja koko Nordea-konsernin emoyhtiö. Nordea-konsernin liiketoiminta on jaettu kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat pohjoismainen pankkitoiminta, Private Banking sekä yhteisöasiakkaat ja kansainvälinen pankkitoiminta. Nordea Bank AB:n (publ) osavuosikatsaus kattaa koko Nordea-konsernin toiminnan ja antaa parhaan kuvan konsernista. Tämä lakisääteinen osavuosikatsaus kattaa Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden toiminnan.

Arvonalentumistappiot
Arvonalentumistappioita kertyi nettomääräisesti 167 miljoonaa euroa vuoden alkupuoliskolla (160). Arvonalentumistappioiden osuus luotonannosta oli 0,51 prosenttiyksikköä.

Nettomääräiset arvonalentumistappiot ja saamiset, joiden arvo on alentunut, koostuvat edelleen useista pienistä ja keskisuurista vastuista pikemmin kuin muutamasta suuresta vastuusta.

Verot
Efektiivinen veroaste oli vuoden 2010 alkupuoliskolla noin 28 prosenttia, kun se viime vuoden alkupuoliskolla oli 26 prosenttia.

Tulos
Tulos heikkeni 33 prosenttia 417 miljoonaan euroon (621). Oman pääoman tuotto oli 7,7 prosenttia, kun se viime vuoden tammi-kesäkuussa oli 11,4 prosenttia.


Muut tiedot

Konsernin kehityshankkeet vuonna 2010
Nordea kertoi helmikuussa 2010 yhdeksästä kehityshankkeesta, joilla tuetaan hallitun kasvun strategiaa. Kehityshankkeisiin liittyvät toimet ovat hyvässä vauhdissa, ja ne on saatu käyntiin kaikilla osa-alueilla. Kasvuohjelma Suomessa etenee suunnitelmien mukaan. Kasvualueille on palkattu yli 100 uutta neuvojaa ja asiantuntijaa, jotta korkealuokkainen palvelu tulevina vuosina voidaan varmistaa. Seuraavien 12 kuukauden aikana käynnistetään 28 konttorin uudistus- ja siirtohanke asiakaspalvelun parantamiseksi. Lisätietoja konsernin kehityshankkeista annetaan Nordea Bank AB:n (publ) toisen neljänneksen osavuosikatsauksessa.

Tase
(Suluissa olevat vertailuluvut viittaavat vuoden 2009 lopun lukuihin.)

NPS:n taseen loppusumma oli 269 miljardia euroa (221). Muutos liittyy lähinnä johdannaisten kohonneisiin markkina-arvoihin.

Asuntolainakannan kasvuvauhti oli Suomessa 4 prosenttia. Luotot yleisölle kasvoivat vuoden 2009 lopusta 5 prosenttia.

Yleisön talletukset ja muut velat yleisölle kasvoivat vuoden lopusta 46,5 miljardiin euroon (44,3).

Pääoma ja pääoman hallinta
NPS:n riskipainotetut saamiset olivat kesäkuun lopussa 76,2 miljardia euroa ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista, kun vastaava luku vuoden 2009 lopussa oli 72,1 miljardia euroa ja kesäkuun 2009 lopussa 73,4 miljardia euroa.

Siirtymäsäännökset eivät vaikuttaneet riskipainotettuihin saamisiin, joten raportoidut riskipainotetut saamiset kasvoivat 4,1 miljardia euroa vuoden 2009 lopun luvuista.

Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin oli 13,3 prosenttia ja vakavaraisuussuhde 13,9 prosenttia. Tilikauden tulosta ei ole luettu mukaan ensisijaisiin o
miin varoihin.

Luottosalkku
Luotonanto oli kesäkuun 2010 lopussa 68,7 miljardia euroa (65,7). Yrityksille annettujen luottojen osuus oli 50 prosenttia. Baltian maihin annettujen luottojen osuus NPS:n luotonannosta oli 11 prosenttia.

Arvoltaan alentuneita saamisia oli kesäkuun 2010 lopussa bruttomääräisesti 1 794 miljoonaa euroa eli hieman vähemmän kuin joulukuun 2009 lopussa, jolloin niitä oli 1 801 miljoonaa euroa. Saatavakohtaisesti arvostetut saamiset, joiden arvo on alentunut, olivat nettomääräisesti 1 290 miljoonaa euroa (1 354). Niitä oli 1,01 prosenttia luotonannosta ennen arvonalentumisia. Vuoden 2009 lopussa luku oli 1,08 prosenttia.

Baltian maihin kohdistettujen arvonalentumisten määrä oli taseessa yhteensä 347 miljoonaa euroa, josta 194 miljoonaa euroa oli saatavaryhmäkohtaisia arvonalentumisia.

Taseen ulkopuoliset erät
Taseen ulkopuolisten erien määrä kasvoi hieman 35,6 miljardiin euroon (35,5). Johdannaissopimusten määrä kasvoi edelleen ja oli 5 231 miljardia euroa (4 526).

Konsernirakenteen muutokset
Vuoden alkupuoliskolla Virossa perustettiin kaksi uutta tytäryhtiötä.

Riskit ja epävarmuustekijät
Nordean tuottopohja perustuu konsernin liiketoimintaan laajan ja monipuolisen asiakaskunnan kanssa. Asiakkaina on henkilö- ja yritysasiakkaita sekä finanssipalveluyrityksiä eri maantieteellisiltä alueilta ja toimialoilta.

Nordean merkittävin riski on luottoriski. Konsernilla on myös esimerkiksi markkinariskejä, likviditeettiriskejä, operatiivisia riskejä ja henkivakuutusriskejä. Lisätietoja on vuosikertomuksessa.

Finanssikriisi ja makrotaloudellisen tilanteen heikkeneminen eivät ole olennaisesti vaikuttaneet Nordean taloudelliseen asemaan. Makrotaloudellinen kehitys on kuitenkin yhä hyvin epävarmaa, kuten jäljempänä olevassa “Näkymät vuonna 2010″ kohdassa kerrotaan.

Millään yllä mainituista riskeistä ei odoteta olevan merkittävää negatiivista vaikutusta konserniin tai sen taloudelliseen asemaan kuuden seuraavan kuukauden aikana.

Konserni on osallisena joissakin normaalia liiketoimintaansa koskevissa oikeudenkäynneissä ja muissa riita-asioissa. Useimmat näistä koskevat suhteellisen pieniä rahasummia. Millään niistä ei arvioida olevan olennaista kielteistä vaikutusta konserniin tai sen taloudelliseen asemaan kuuden seuraavan kuukauden aikana.

Muutokset hallituksessa
Toimitusjohtaja Carl-Johan Granvik ja toimitusjohtajan varamies Ari Kaperi erosivat tehtävistään 30. kesäkuuta 2010. Hallitus valitsi Ari Kaperin toimitusjohtajaksi ja Pekka Nuuttilan hänen varamiehekseen alkaen 1. heinäkuuta 2010. Fredrik Rystedt valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Ari Kaperi hallituksen varapuheenjohtajaksi 1. heinäkuuta 2010. Christian Clausen, Carl-Johan Granvik ja Peter Schütze erosivat hallituksesta 30. kesäkuuta 2010, ja Ari Kaperi ja Gunn Wærsted valittiin hallituksen jäseniksi alkaen 1. heinäkuuta 2010. Michael Rasmussen jatkaa hallituksen jäsenenä 31. elokuuta 2010 saakka. Casper von Koskull on valittu hallituksen jäseneksi alkaen 1. syyskuuta 2010.

Näkymät vuonna 2010
Nordea odottaa makrotalouden elpymisen jatkuvan vuonna 2010. Vaikka kansainvälinen talouskehitys on edelleen haurasta ja siihen sen vuoksi liittyy yhä epävarmuustekijöitä, Pohjoismaiden markkinoiden näkymät ovat parantuneet vuoden aikana.

Nordea odottaa kulujen kasvavan vuonna 2010 suurin piirtein samaa tahtia kuin vuonna 2009, kun valuuttakurssien vaikutusta ei oteta huomioon. Arviossa on otettu huomioon kasvu- ja tehostamishankkeiden vaikutukset.

Nordea odottaa riskisopeutetun tuloksen olevan vuonna 2010 pienempi kuin vuonna 2009 konsernin varainhallinnan ja Marketsin tuottojen laskun vuoksi.

Luottotappioiden nettomäärän odotetaan vuonna 2010 olevan pienempi kuin vuonna 2009. Luottosalkun laatu vakaantuu edelleen makrotalouden elpyessä. NPS:n uskotaan osaltaan vaikuttavan myönteisesti edellä mainittuun kehitykseen.

Tukholma, 21. heinäkuuta 2010
Hallitus

Tunnusluvut

Tuloslaskelma

1-61-6Muutos1-12
Miljoonaa euroa20102009%2009
Rahoituskate578633-91 218
Palkkiotuotot ja -kulut, netto14510144225
Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä526753-301 325
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta1104
Muut liiketoiminnan tuotot1432-5653
Liiketoiminnan tuotot yhteensä1 2641 520-172 825
Henkilöstökulut-267-300-11-599
Muut kulut-234-20813-432
Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä-20-1718-37
Liiketoiminnan kulut yhteensä-521-525-1-1 068
Tulos ennen arvonalentumistappioita743995-251 757
Arvonalentumistappiot luotoista, netto-167-1604-381
Pysyviin vastaaviin kuuluvien arvopapereiden arvonalentumiset-0
Liikevoitto576835-311 376
Tuloverot-159-214-26-373
Tilikauden tulos417621-331 003

Liiketoiminnan volyymit, avaintiedot

30.6.30.6.Muutos31.12.Muutos
Miljoonaa euroa20102009%2009%
Luotot yleisölle68 68767 364265 7235
Yleisön talletukset ja muut velat yleisölle46 48745 663244 2565
Oma pääoma10 79010 596210 972-2
Taseen loppusumma268 527206 83830221 16521

Tunnusluvut

1-61-61-12
201020092009
Oman pääoman tuotto, %7,711,49,0
Kulu/tuotto-suhde, %413538
Vakavaraisuussuhde, ensisijaiset omat varat[1], %13,313,314,0
Vakavaraisuussuhde[1], %13,913,814,6
Ensisijaiset omat varat[1], miljoonaa euroa10 1039 78410 099
Riskipainotetut saamiset, siirtymäsäännösten mukaan, miljoonaa euroa76 22973 40272 092
Luottotappiotaso, pistettä514756
Henkilöstömäärä (henkilötyövuotta)[1]9 2329 3619 218

[1] Kauden lopussa

Tunnuslukujen laskentakaavat
Oman pääoman tuotto, %:
100 x (Liikevoitto – verot) / (Oma pääoma (vuoden alun ja lopun keskiarvo))
Kulu/tuotto-suhde, %:
100 x (Liiketoiminnan kulut yhteensä / liiketoiminnan tuotot yhteensä)
Luottotappiotaso
Nettomääräiset arvonalentumistappiot (vuositasolla) / luotot yleisölle

Tuloslaskelma

1-61-61-12
Miljoonaa euroaLiite201020092009
Liiketoiminnan tuotot
Korkotuotot9341 6692 708
Korkokulut-356-1 036-1 490
Rahoituskate5786331 218
Palkkiotuotot318298595
Palkkiokulut-173-197-370
Palkkiotuotot ja -kulut, netto145101225
Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä45267531 325
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta114
Muut liiketoiminnan tuotot143253
Liiketoiminnan tuotot yhteensä1 2641 5202 825
Liiketoiminnan kulut
Hallintokulut:
Henkilöstökulut-267-300-599
Muut kulut-234-208-432
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä-20-17-37
Liiketoiminnan kulut yhteensä-521-525-1 068
Tulos ennen arvonalentumistappioita7439951 757
Arvonalentumistappiot luotoista, netto6-167-160-381
Pysyviin vastaaviin kuuluvien arvopapereiden arvonalentumiset0
Liikevoitto5768351 376
Tuloverot-159-214-373
Tilikauden tulos4176211 003
Josta:
Nordea Pankki Suomi Oyj:n osakkeenomistajien osuus4156201 001
Määräysvallattomien omistajien osuus212
Yhteensä4176211 003

Laaja tuloslaskelma

1-61-61-12
Miljoonaa euroa201020092009
Tilikauden tulos4176211 003
Muuntoerot kauden aikana000
Myytävissä olevat sijoitukset:
Arvostusvoitot/-tappiot tilikauden aikana00
Verot arvostusvoitoista/-tappioista tilikauden aikana00
Muut laajan tuloslaskelman erät, verojen jälkeen000
Laajan tuloslaskelman mukainen tulos4176211 003
Josta:
Nordea Pankki Suomi Oyj:n osakkeenomistajien osuus4156201 001
Määräysvallattomien omistajien osuus212
Yhteensä4176211 003
Tase
30.6.31.12.30.6.
Miljoonaa euroaLiite201020092009
Varat
Käteiset varat ja keskuspankkitalletukset1 0168 0042 951
Valtion velkasitoumukset1 6751 033705
Saamiset luottolaitoksilta757 97859 03748 863
Luotot yleisölle768 68765 72367 364
Korolliset arvopaperit7 5817 8733 679
Vakuudeksi annetut rahoitusinstrumentit2741
Osakkeet1 1291 052914
Johdannaissopimukset10120 43674 52077 157
Korkoriskin suojaavien erien käyvän arvon muutokset149141170
Osakkuusyritysosakkeet565652
Aineettomat hyödykkeet776961
Aineelliset hyödykkeet123143122
Sijoituskiinteistöt3774
Laskennalliset verosaamiset181712
Verosaamiset490126
Eläke-etuussaamiset959185
Muut varat8 6953 0294 152
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot452369421
Varat yhteensä268 527221 165206 838
Velat ja oma pääoma
Velat luottolaitoksille46 12744 34441 307
Yleisön talletukset ja muut velat yleisölle46 48744 25645 663
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat36 93239 27626 910
Johdannaissopimukset10118 99673 23776 265
Korkoriskin suojaavien erien käyvän arvon muutokset5717
Verovelat1129231
Muut velat7 9227 8134 466
Siirtovelat ja saadut ennakot601571833
Laskennalliset verovelat454439
Varaukset844933
Eläke-etuusvastuut283028
Velat joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla509437450
Velat yhteensä257 737210 193196 242
Oma pääoma
Määräysvallattomien omistajien osuudet668
Osakepääoma2 3192 3192 319
Ylikurssirahasto599599599
Muut rahastot2 8482 8482 941
Kertyneet voittovarat5 0185 2004 729
Oma pääoma yhteensä10 79010 97210 596
Velat ja oma pääoma yhteensä268 527221 165206 838
Omien velkojen vakuudeksi annettu omaisuus18 71812 67410 020
Muu vakuudeksi annettu omaisuus
Vastuusitoumukset17 92117 08416 975
Luottolupaukset[1]16 97117 83616 695
Muut sitoumukset701626533

[1] Sisältää 9 510 miljoonaa euroa myönnettyjen luottolimiittien käyttämättömiä osuuksia (31. joulukuuta 2009: 10 517 milj., 30. kesäkuuta 2009: 8 473 milj.)

Oman pääoman muutokset

Nordea Pankki Suomi Oyj:n
osakkeenomistajien osuus
Muut
rahastot:
Miljoonaa
euroa
Osa-
ke-
pää-
oma[1]
Yli-
kurssi-
ra-
hasto
Muut
ra-
hastot
Myytä-
vissä
olevat
sijoi-
tukset
Kerty-
neet
voitto-
varat
Yh-
tee
n-
Mää-
räys-
vallat-
to-
mien
omi-
sta-
jien
osuu-
det
Oma
pää-
oma
yh-
teen-
Oma
pääoma
tilikauden
alussa
1.1.2010
2 3195992 84805 20010 966610 972
Laajan
tuloslaskelman
mukainen
tulos
4154152417
Osakeperusteiset
maksut
222
Vuodelta
2009
maksetut
osingot
-600-600-600
Muut
muutokset
11-2-1
Oma
pääoma
30.6.2010
2 3195992 84805 01810 784610 790
Nordea Pankki Suomi Oyj:n
osakkeenomistajien osuus
Muut
rahastot:
Miljoonaa
euroa
Os-
ake-
pää-
oma[1]
Yli-
kurssi-
ra-
hasto
Muut
ra-
hastot
Myytä-
vissä
olevat
sijoi-
tukset
Kerty-
neet
voitto-
varat
Yh-
teensä
Mää-
räys-
vallat-
to-
mien
omi-
sta-
jien
osuu-
det
Oma
pää-
oma
yh-
teen-
Oma
pääoma
tilikauden
alussa
1.1.2009
2 3195992 94105 40911 268711 275
Laajan
tuloslaskelman
mukainen
tulos
01 0011 00121 003
Osakeperusteiset
maksut
111
Vuodelta
2008
maksetut
osingot
-1 301-1 301-1 301
Muut
muutokset
-9390-3-3-6
Oma
pääoma
31.12.2009
2 3195992 84805 20010 966610 972
Nordea Pankki Suomi Oyj:n
osakkeenomistajien osuus
Muut
rahastot:
Miljoonaa
euroa
Osa-
ke-
pää-
oma[1]
Yli-
kurssi-
ra-
hasto
Muut
ra-
hastot
Myytä-
vissä
olevat
sijoi-
tukset
Kerty-
neet
voitto-
varat
Yh-
teen-
Mää-
räys-
vallat-
to-
mien
omi-
sta-
jien
osuu-
det
Oma
pää-
oma
yh-
teen-
Oma
pääoma
tilikauden
alussa
1.1.2009
2 3195992 94105 40911 268711 275
Laajan
tuloslaskelman
mukainen
tulos
6206201621
Osakeperusteiset
maksut
111
Vuodelta
2008
maksetut
osingot
-1 300-1 300-1 300
Muut
muutokset
-1-1-1
Oma
pääoma
30.6.2009
2 3195992 94104 72910 588810 596

[1] Rekisteröityjä osakkeita oli yhteensä 1 030,8 miljoonaa kappaletta (31.12.2009: 1 030,8 miljoonaa, 30.6.2009: 1 030,8 miljoonaa).


Rahavirtalaskelma
1-61-61-12
Miljoonaa euroa201020092009
Liiketoiminta
Liikevoitto5768351 376
Oikaisut kassavirtaan sisältymättömistä eristä-298-465-834
Maksetut tuloverot-335-315-450
Liiketoiminnan rahavirta ennen liiketoimintaan kuuluvien saamisten ja velkojen muutosta-575592
Liiketoimintaan kuuluvien saamisten ja velkojen muutos-8 8818214 192
Liiketoiminnan rahavirta-8 93813714 284
Investoinnit
Liiketoimien myynnit/hankinnat2-1-2
Aineelliset hyödykkeet-25-19-49
Aineettomat hyödykkeet-14-5-18
Eräpäivään saakka pidettävät sijoitukset velkakirjoihin netto125-599-3 960
Muiden pysyvien vastaavien hankinnat/myynnit-1-5
Investointien rahavirta88-625-4 034
Rahoitustoiminta
Liikkeeseen lasketut / takaisin maksetut lainat joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla46-773-786
Maksetut osingot-600-1 300-1 300
Muut muutokset0-6
Rahoitustoiminnan rahavirta-554-2 073-2 092
Tilikauden rahavirta-9 404-2 5618 158
Rahavarat tilikauden alussa24 55816 40016 400
Valuuttakurssimuutosten vaikutus000
Rahavarat tilikauden lopussa15 15413 83924 558
Muutos-9 404-2 5618 158
Käteiset ja niihin rinnastettavat varat30.6.30.6.31.12.
Seuraavat erät sisältyvät käteisiin ja niihin rinnastettaviin varoihin (miljoonaa euroa):201020092009
Käteiset varat ja saamiset keskuspankeilta1 0162 9518 004
Vaadittaessa maksettavat saamiset luottolaitoksilta14 13810 88816 554

Käteiset varat sisältävät käteiset maksuvälineet ja ulkomaiset setelit. Saamisiin keskuspankeilta sisältyvät keskuspankeissa ja julkisen viranomaisen ylläpitämissä postisiirtojärjestelmissä olevat tilit, jotka täyttävät seuraavat ehdot:
– keskuspankin tai postisiirtojärjestelmän kotipaikka on maassa jossa yhtiöllä on toimipaikka
– tilillä olevat varat ovat milloin tahansa käytettävissä.

Vaadittaessa maksettavat saamiset luottolaitoksilta sisältävät käteiset varat lukuun ottamatta joukkolainoja ja muita korollisia arvopapereita.


Tilinpäätöksen liiteet

Liite 1 Tilinpäätösperiaatteet
NPS:n tilinpäätös on laadittu EU-komission hyväksymien kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards) ja kansainvälisen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean (International Financial Reporting Interpretations Committee, IFRIC) kyseisistä standardeista antamien tulkintojen mukaisesti. Lisäksi tilinpäätökseen on sovellettu tiettyjä täydentäviä säännöksiä, jotka sisältyvät Suomen kirjanpitolakiin, Suomen luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin, Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin sekä valtiovarainministeriön luottolaitoksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antamaan päätökseen.

Tässä tilinpäätöstiedotteessa noudatetaan IAS 34 “Osavuosikatsaukset” standardia. Tilintarkastajat eivät ole tarkastaneet osavuosikatsausta.

Muutokset tilinpäätösperiaatteissa ja esitystavassa
Tilinpäätösperiaatteet, laskentatavat ja esitystapa ovat olennaisilta osiltaan samat kuin vuoden 2009 vuosikertomuksessa, lukuun ottamatta jäljempänä kuvattua luotonantoon liittyvien palkkiotuottojen luokittelua tuloslaskelmassa.

Luotonantoon liittyvien palkkiotuottojen kirjaaminen
Luotonantoon liittyvien palkkiotuottojen kirjaamistapa tilinpäätöksessä, mukaan lukien luokittelu tuloslaskelmassa, riippuu siitä, mitä tarkoitusta varten palkkiotuotot on saatu. Palkkiotuotot, joiden katsotaan olevan olennain
en osa lainan efektiivistä korkoa, otetaan huomioon laskettaessa efektiivistä korkoa ja kirjataan tuloslaskelmassa erään Rahoituskate. Palkkiotuotot, joiden katsotaan olevan korvausta suoritetuista palveluista, kirjataan erään Palkkiotuotot ja kulut, netto.

Päätettäessä palkkiotuottojen huomioon ottamisesta lainan efektiivisen koron laskennassa ja siitä, kuinka suuri osa niistä otetaan huomioon, on noudatettava tarkkaa harkintaa. NPS on vuoden 2010 alkupuoliskolla arvioinut tätä harkintatapaa uudelleen, minkä vuoksi palkkiotuottoja siirrettiin erästä Palkkiotuotot ja kulut, netto erään Rahoituskate. Vertailuluvut on oikaistu vastaavasti, ja vaikutukset, myös vaikutus vuoteen 2010, on esitetty alla olevassa taulukossa.

1-6 20101-6 20091-12 2009
Miljoonaa euroaOikaistuEnnen
periaatteen
muutosta
OikaistuRaportoituOikaistuRaportoitu
Rahoituskate5785646336301 2181 202
Palkkiotuotot,
netto
145159101104225241
Liite 2 Segmenttiraportointi[1]
Toimintasegmentit
Pohjoismainen
pankkitoiminta
New
European
Markets
Finanssi-
palvelu-
yritykset
Shipping,
Oil Services
& International
Miljoonaa1-61-61-61-61-61-61-61-6
euroa20102009201020092010200920102009
Liiketoiminnan
tuotot
yhteensä
716717918746615147
Liikevoitto180256-3727324335
Luotot
yleisölle
48 56946 6076 9137 30724606 8867 055
Yleisön
talletukset
ja muut
velat yleisölle
37 26434 8591 7282 0298201 0776 1984 483
Muut
toimintasegmentit
Toiminta-
segmentit
yhteensä
TäsmäytysKonserni
yhteensä
Miljoonaa1-61-61-61-61-61-61-61-6
euroa20102009201020092010200920102009
Liiketoiminnan
tuotot
yhteensä
3746191 2781 531-14-111 2641 520
Liikevoitto2404414877718964576835
Luotot
yleisölle
6 2896 72468 90367 693-216-32968 68767 364
Yleisön
talletukset
ja muut
velat
yleisölle
556046 06542 5084223 15546 48745 663

[1] Historiatiedot on oikaistu lähinnä organisaatiomuutosten vuoksi.

Segmenttiraportoinnin ja tilinpäätöksen välinen täsmäytys

LiikevoittoLuotot
yleisölle
Yleisön
talletukset
ja muut
velat yleisölle
1-61-61-61-61-61-6
Miljoonaa euroa201020092010200920102009
Toimintasegmentit yhteensä48777168 90367 69346 06542 508
Konsernitoiminnot[2]8964-216-3294223 155
Erot tilinpäätösperiaatteissa
Total57683568 68767 36446 48745 663

[2] Konsernijohdon tuki, konsernijohto, sisäinen tarkastus, konsernin luotonanto ja riskienhallinta, henkilöstöhallinto sekä konserni-identiteetti ja viestintä

Muutokset segmentointiperusteissa ja segmenttien tuloksen laskennassa
Segmenttiraportoinnin perusteissa tai segmenttien tulosten laskennassa ei ole tapahtunut muutoksia vuoden 2009 vuosikertomukseen verrattuna.

Raportoitavat toimintasegmentit
Pohjoismainen pankkitoiminta -liiketoiminta-alue harjoittaa täyden palvelun pankkitoimintaa. Se on Nordean suurin liiketoiminta-alue ja se palvelee henkilö- ja yritysasiakkaita Pohjoismaiden markkinoilla. Nordean New European Markets -toiminnon konttorit tarjoavat laajan valikoiman pankkipalveluja paikallisille ja pohjoismaisille yritys- ja henkilöasiakkaille Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Finanssivpalveluyritykset-segmentti vastaa Nordean finanssipalveluyritysasiakkaista. Shipping, Oil Services & International -segmentti vastaa Nordean shipping- ja öljyalalla toimivista asiakkaista.

Liite 3 Palkkiotuotot ja -kulut
1-61-61-12
Miljoonaa euroa201020092009
Varallisuudenhoito241431
Henkivakuutus4610
Arvopaperivälitys131325
Säilytyspalvelut101935
Talletukset225
Säästämiseen liittyvät palkkiotuotot yhteensä5354106
Maksuliikenne8681165
Kortit372961
Maksuihin liittyvät palkkiotuotot yhteensä123110226
Luotonanto353974
Takaukset ja dokumenttimaksut7056117
Luotonantoon liittyvät palkkiotuotot yhteensä10595191
Muut palkkiotuotot373972
Palkkiotuotot318298595
Maksuliikenne-36-35-72
Muut palkkiokulut-137-162-298
Palkkiokulut-173-197-370
Palkkiotuotot ja -kulut netto145101225
Liite 4 Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä
1-61-61-12
Miljoonaa euroa201020092009
Osakkeet, osuudet ja muut osakesidonnaiset instrumentit301722
Korolliset arvopaperit ja muut korkosidonnaiset instrumentit321534929
Muut rahoitusinstrumentit6159131
Valuuttakurssimuutokset115143244
Sijoituskiinteistöt-10-1
Yhteensä5267531 325
Liite 5 Hallintokulut
1-61-61-12
Miljoonaa euroa201020092009
Henkilöstökulut-267-300-599
Tietotekniikkakulut[1]-74-75-146
Markkinointikulut-14-11-25
Posti- puhelin- ja toimistokulut-23-21-41
Vuokra- ja kiinteistökulut-43-42-86
Muut-80-59-133
Kulut-501-508-1 030

[1] Sisältää tietotekniikka- ja huoltokulut sekä konsulttien palkkiot. Kokonaisuudessaan tietotekniikkakulut olivat 103 miljoonaa euroa vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla (vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla 97 miljoonaa euroa).

Liite 6 Arvonalentumistappiot luotoista, netto
1-61-61-12
Miljoonaa euroa201020092009
Arvonalentumistappiot tyypeittäin
Saamiset luottolaitoksilta-9-9
Luotot yleisölle-139-177-399
– josta arvonalentumiset-156-180-417
– josta toteutuneet luottotappiot-71-25-104
– josta toteutuneiden luottotappioiden kattamiseen käytetyt arvonalentumiset431839
– josta arvonalentumisten peruutukset30852
– josta palautukset aikaisemmin toteutuneista luottotappioista15231
Taseen ulkopuoliset erät-282627
Yhteensä-167-160-381
Tunnusluvut
1-61-61-12
201020092009
Arvonalentumistappioiden osuus luottokannasta[1]514756
– josta saatavakohtaiset423539
– josta saatavaryhmäkohtaiset91217

[1] Nettomääräiset arvonalentumistappiot (vuositasolla) / luotot yleisölle tilikauden alussa.

Liite 7 Luottosalkku ja siihen sisältyvät arvonalentumiset
Yhteensä
30.6.31.12.30.6.
Miljoonaa euroa201020092009
Luotot ja muut saamiset, joiden arvo ei ole alentunut125 719123 723115 193
Luotot ja muut saamiset, joiden arvo on alentunut1 7941 8011 626
– Muut kuin järjestämättömät939937870
– Järjestämättömät855864756
Luotot ja muut saamiset ennen arvonalentumisia127 513125 524116 819
Saatavakohtaisesti arvostettujen saamisten arvonalentumiset-504-447-353
– Muut kuin järjestämättömät-289-223-220
– Järjestämättömät-215-224-133
Saatavaryhmäkohtaisesti arvostettujen saamisten arvonalentumiset-344-316-239
Arvonalentumiset-848-763-592
Luotot ja muut saamiset, kirjanpitoarvo126 665124 761116 227

Liite 7, jatkoa

LuottolaitoksetYleisö
30.6.31.12.30.6.30.6.31.12.30.6.
Miljoonaa euroa201020092009201020092009
Luotot ja muut saamiset, joiden arvo ei ole
alentunut
57 97859 03848 86367 74164 68566 330
Luotot ja muut saamiset, joiden arvo on alentunut2524251 7691 7761 601
– Muut kuin järjestämättömät25939937845
– Järjestämättömät25240830839756
Luotot ja muut saamiset ennen
arvonalentumisia
58 00359 06248 88869 51066 46167 931
Saatavakohtaisesti arvostettujen saamisten
arvonalentumiset
-25-25-25-479-422-328
– Muut kuin järjestämättömät-25-289-223-195
– Järjestämättömät-25-250-190-199-133
Saatavaryhmäkohtaisesti arvostettujen saamisten arvonalentumiset000-344-316-239
Arvonalentumiset-25-25-25-823-738-567
Luotot ja muut saamiset, kirjanpitoarvo57 97859 03748 86368 68765 72367 364
Arvonalentumiset
30.6.31.12.30.6.
Miljoonaa euroa201020092009
Taseeseen kirjattujen erien arvonalentumiset-848-763-591
Taseen ulkopuolisten erien arvonalentumiset-49-22-21
Arvonalentumiset yhteensä-897-785-612
Tunnusluvut
30.6.31.12.30.6.
201020092009
Saamiset, joiden arvo on alentunut / luotot yhteensä, brutto[1],pistettä141143139
Saamiset, joiden arvo on alentunut / luotot yhteensä, netto[2], pistettä101108109
Taseen arvonalentumiset / luotot yhteensä[3], pistettä676151
Taseen arvonalentumiset / saamiset, joiden arvo on alentunut[4], %282522
Arvonalentumiset yhteensä / saamiset, joiden arvo on alentunut[5], %474236
Järjestämättömät saamiset, joiden arvo ei ole alentunut[6],miljoonaa euroa588912

[1] Saatavakohtaisesti arvostetut saamiset, joiden arvo on alentunut, ennen arvonalentumisia / luotot yhteensä ennen arvonalentumisia
[2] Saatavakohtaisesti arvostetut saamiset, joiden arvo on alentunut, arvonalentumisten jälkeen / luotot yhteensä ennen arvonalentumisia
[3] Arvonalentumiset yhteensä / luotot yhteensä ennen arvonalentumisia
[4] Arvonalentumiset saatavakohtaisesti arvostetuista luotoista, joiden arvo on alentunut / saatavakohtaisesti arvostetut luotot, joiden arvo on alentunut, (ennen arvonalentumisia)
[5] Taseen arvonalentumiset yhteensä / luotot, joiden arvo on alentunut (ennen arvonalentumisia)
[6] Erääntyneet saamiset, joiden arvo ei ole alentunut tulevien rahavirtojen ansiosta (sisältyvät saamisiin, joiden arvo ei ole alentunut).

Liite 8 Rahoitusinstrumenttien luokittelu
Miljoonaa
euroa
Lainat
ja
muut
saamiset
Erä-
päivään
saakka
pidettävät
Kaupan-
käynti-
erät
Käypään
arvoon
arvos-
tettavat
erät
Suo-
jaavat
johdan-
nais
sopi-
mukset
Myytä-
vissä
olevat
Yhte-
ensä
Rahoitus-
varat
Käteiset
varat ja
keskus-
pankki-
talle-
tukset
1 0161 016
Valtion
velkasitou-
mukset
1 6751 675
Saamiset
luotto-
laitoksilta
54 6422 45588157 978
Luotot
yleisölle
68 68768 687
Korolliset
arvopaperit
6 5929897 581
Vakuudeksi
annetut
rahoitus-
instrumentit
274274
Osakkeet1 103261 129
Johdannais-
sopimukset
120 170266120 436
Korkoriskin
suojaavien
erien
käyvän
arvon
muutokset
149149
Muut
varat
3 2235 4608 683
Siirtosaamiset
ja
maksetut
ennakot
25816274
Yhteensä
30.6.2010
128 8726 592126 6666 3832660267 882
Yhteensä
31.12.2009
132 4606 71778 9092 459575220 607
Yhteensä
30.6.2009
117 1913 35280 5025 090565206 196
Miljoonaa
euroa
Kaupan-
käynti-
erät
Käypään
arvoon
arvos-
tettavat
erät
Suo-
jaavat
johdan-
nais
sopi-
mukset
Muut
rahoitus-
velat
Yhte-
ensä
Rahoitus-
velat
Velat
luotto-
laitoksille
27945 84846 127
Yleisön
talletukset
ja
muut
velat
yleisölle
46 48746 487
Yleiseen
liikkee-
seen
lasketut
velkakirjat
6 37130 56136 932
Johdannais-
sopimukset
118 714282118 996
Korkoriskin
suojaavien
erien
käyvän
arvon
muutokset
55
Muut
velat
13 8804 0327 913
Siirtovelat
ja
saadut
ennakot
60174234
Velat,
joilla
on
huonompi
etuoikeus
kuin
muilla
veloilla
509509
Yhteensä
30.6.2010
125 3653 940282127 616257 203
Yhteensä
31.12.2009
79 0272 130372128 027209 556
Yhteensä
30.6.2009
81 7932 105401111 194195 493
Liite 9 Rahoitusinstrumentit
Käyvän arvon määrittely noteerattujen markkinahintojen perusteella tai arvostusmenetelmien avulla
Miljoonaa
euroa
Instrumenttien
noteeraukset
toimivilla
markkinoilla
(Taso 1)
Todennettavia
markkina-
arvoja
käyttävä
arvostus-
menetelmä
(Taso 2)
Ei-
todennettavia
markkina-
arvoja
käyttävä
arvostus-
menetelmä
(Taso 3)
Yhteensä
Varat2 697127 3733 245133 315
Saamiset
luottolaitoksilta
3 3363 336
Luotot
yleisölle
Korolliset
arvopaperit[1]
2 4534852 938
Osakkeet11801 0111 129
Johdannais-
sopimukset
126118 0762 234120 436
Muut
varat
5 4605 460
Siirtosaamiset
ja
maksetut
ennakot
1616
Velat102127 3452140129 587
Velat
luottolaitoksille
279279
Yleisön
talletukset
ja
muut
velat
yleisölle
Yleiseen
liikkeeseen
lasketut
velkakirjat
6 3716 371
Johdannais-
sopimukset
101116 7552 140118 996
Muut
velat
13 8803 881
Siirtovelat
ja
saadut
ennakot
6060

[1] Josta 1 675 miljoonaa euroa valtion velkasitoumuksia ja 989 miljoonaa euroa korollisia arvopapereita (käypään arvoon arvostettavat erät liitteessä 8). 274 miljoonaa euroa liittyy tase-erään “Vakuudeksi annetut rahoitusinstrumentit”.

Liite 10 Johdannaissopimukset
Käypä arvo30.6.201031.12.200930.6.2009
Miljoonaa euroaVaratVelatVaratVelatVaratVelat
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät
johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset99 53498 15560 71859 35757 86457 080
Osakejohdannaiset8741 0588591 047839845
Valuuttajohdannaiset17 45317 35810 70110 41014 54014 170
Luottojohdannaiset1 3861 2861 3541 2942 9152 896
Muut johdannaiset923857831757943873
Yhteensä120 170118 71474 46372 86577 10175 864
Suojaavat johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset751764417450190
Osakejohdannaiset
Valuuttajohdannaiset191106131986211
Yhteensä2662825737256401
Johdannaissopimukset yhteensä käypä arvo
Korkojohdannaiset99 60998 33160 76259 53157 91457 270
Osakejohdannaiset8741 0588591 047839845
Valuuttajohdannaiset17 64417 46410 71410 60814 54614 381
Luottojohdannaiset1 3861 2861 3541 2942 9152 896
Muut johdannaiset923857831757943873
Yhteensä120 436118 99674 52073 23777 15776 265
Nimellisarvo30.6.31.12.30.6.
Miljoonaa euroa201020092009
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät
johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset4 212 3753 652 1993 425 662
Osakejohdannaiset17 46817 82317 177
Valuuttajohdannaiset902 656747 053732 143
Luottojohdannaiset69 66083 768105 821
Muut johdannaiset14 08011 19411 931
Yhteensä5 216 2394 512 0374 292 734
Suojaavat johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset12 68411 19110 095
Osakejohdannaiset
Valuuttajohdannaiset1 6522 33811 632
Yhteensä14 33613 52921 727
Johdannaissopimukset yhteensä nimellisarvo
Korkojohdannaiset4 225 0593 663 3903 435 757
Osakejohdannaiset17 46817 82317 177
Valuuttajohdannaiset904 308749 391743 775
Luottojohdannaiset69 66083 768105 821
Muut johdannaiset14 08011 19411 931
Yhteensä5 230 5754 525 5664 314 461
Not 11 Vakavaraisuus
Vakavaraisuuspääoma30.6.31.12.30.6.
Miljoonaa euroa2010[1]20092009[1]
Ensisijainen pääoma10 10310 0999 784
Vakavaraisuuspääoma
yhteensä
10 58510 54810 140

[1] Ei sisällä tilikauden tulosta

30.6.30.6.31.12.31.12.30.6.30.6.
Omien
varojen
vähimmäis-
vaatimus
201020102009200920092009
Miljoonaa
euroa
Pääoma-
vaade
Riski-
paino-
tetut
saamiset
Pää-
oma-
vaade
Riski-
paino-
tetut
saamiset
Pää-
oma-
vaade
Riski-
paino-
tetut
saamiset
Luottoriski5 35466 9295 16364 5405 23165 382
Perusmenetelmä (FIRB)2 73734 2132 59032 3752 63632 947
– josta yritysvastuut1 87223 4011 70721 3371 84823 101
– josta luottolaitosvastuut4896 1115176 4604735 915
– josta vähittäisvastuut3514 3863444 3013073 840
josta
kiinteistövakuudelliset
1712 1331742 1761371 707
josta muut1802 2531702 1251712 133
– josta muut2531522277791
Standard-
imentelmä
2 61732 7162 57332 1652 59532 435
– josta valtiovastuut243004151515184
– josta vähittäisvastuut3924 9003884 8473984 969
josta asuinkiinteistövakuudelliset111441114411143
josta uudistettavat
vähittaisvastuut
josta muut3804 7563774 7033864 826
– josta muut2 20127 5172 14426 8032 18327 282
Markkinariski3234 0422362 9462733 414
– josta
kaupankäyntivarasto,
VaR
1792 2411031 2871892 357
– josta
kaupankäyntivarasto,
standardi-
menetelmä
1441 8011331 659851 057
– josta valuuttakurssi- ja
kultariski,
standardimenetelmä
000000
Operatiivinen riski4215 2583684 6063684 606
Standard-
imenetelmä
4215 2583684 6063684 606
Yhteensä
ennen
oikaisuja
6 09876 2295 76772 0925 87273 402
Oikaisu
alaraja
säännöksiin
perustuen
Pääomatarpeen
lisäys
alarajasäännösten
mukaisesti
Yhteensä6 09876 2295 76772 0925 87273 402
Vakavaraisuussuhde30.6.31.12.30.6.
2010[1]20092009[1]
Ensisijaiset
omat
varat, %
13,314,013,3
Vakavaraisuussuhde, %13,914,613,8

[1] Ei sisällä tilikauden tulosta

Pääomavaateen
jakauma
Keskimääräinen
riskipaino
Pääoma-
vaade
Vastuuryhmä, 30.6
. 2010
(%)(miljoonaa euroa)
Yritysvastuut591 872
Luottolaitosvastuut23489
Vähittäisvastuut (sisäisten luottoluokitusten menetelmä)14351
Vähittäisvastuut (standardimenetelmä)76392
Valtiovastuut224
Muut382 227
Luottoriski yhteensä355 354

Asiakirjat

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2010 (pdf, 271 KB)