Blogi: Onko perheillä varaa jättää isyysvapaita pitämättä?

Finanssimaailma-blogi: Olli Kärkkäinen
29.03.19 11:28 | Finanssimaailma-blogi | Päivittäiset raha-asiat | Olli Karkkainen

Lapsen syntymällä on suuria vaikutuksia perheiden arkeen ja talouteen. Silloin yleensä samanaikaisesti tulot laskevat ja menot kasvavat. Perheiden talouden ja tasa-arvon näkökulmasta oleellinen päätös on, miten perhevapaat kahden vanhemman perheissä jaetaan. Äidit käyttävät edelleen valtaosan perhevapaista. Miesten yleisin syy sille, miksi he eivät pidä isyysvapaitaan, on huoli perheen taloustilanteen heikentymisestä isyysvapaan takia. Monissa tapauksissa tilanne on todellisuudessa kuitenkin päinvastoin kuin yleisesti luullaan. Isyysvapaiden käyttäminen voi nimittäin parantaa perheen taloustilannetta jopa tuhansilla euroilla.

Perhevapaista isälle on kiintiöity 54 päivän (~9 viikkoa) ansiosidonnainen isyysvapaa, josta enintään 18 päivää voi pitää samaan aikaan äidin perhevapaiden kanssa. Tämän lisäksi vanhempainvapaiden ja kotihoidontuen osalta perheet voivat päättää, kumpi vanhempi jää kotiin. Kelan tilastojen mukaan vuonna 2015 syntyneiden lasten isistä joka neljäs ei pitänyt isyys- tai vanhempainvapaita päivääkään. Niistä isistä, jotka isyysvapaita käyttivät, suurin osa käytti ainoastaan äidin kanssa samaan aikaan käytettäviä vapaita. Alle puolet (45 %) isistä käytti vanhempainvapaiden jälkeistä ”itsenäistä” isyysvapaata.

THL:n selvityksessä yleisin perustelu sille, että isä ei käytä isyysvapaitaan, on huoli perheen taloustilanteesta. Tämä näkyy myös arjen keskusteluissa, joissa pohditaan onko perheillä varaa pitää perhevapaita, kun miehillä on keskimäärin naisia suurempi palkka. Monissa tapauksissa tämä näkemys on kuitenkin virheellinen ja isyysvapaan pitäminen olisi perheille myös taloudellisesti kannattavaa. Havainnollistan asiaa esimerkkilaskelmalla.

Esimerkkilaskelmassa tarkastellaan perhettä, jonka lapsi menee varhaiskasvatukseen keskimääräisessä iässä (1v 7 kk). Lapsen äiti on ollut kotona ensimmäisen vuoden äitiysvapaalla, vanhempainvapaalla ja kotihoidontuella. Nyt perhe pohtii, miten jäljellä oleva 7 kuukautta ennen päivähoidon alkamista jaetaan vanhempien kesken. Vaihtoehtoina on, että joko äiti on koko 7 kuukautta kotona kotihoidontuella tai isä pitää osan tai kaikki isyysvapaistaan, joka lyhentäisi äidin kotihoidontuella olevaa aikaa. Esimerkkilaskelmassa molemmilla vanhemmilla on työpaikka ja palkkatasona on käytetty miesten ja naisten keskipalkkaa. Alla olevassa kuviossa (ja liitteenä olevissa taulukoissa) näkyy, miten isyysvapaiden pitäminen vaikuttaisi perheen nettotuloihin verrattuna tilanteeseen, jossa isä ei pitäisi isyysvapaata ollenkaan.

Kuviosta voidaan nähdä, että isyysvapaan pitäminen kasvattaa perheen tuloja. Keskituloisella perheellä ero on jopa 2 500 euroa vuodessa, jos isä pitää kaikki isyysvapaansa. Isyysvapaan pitäminen on perheille taloudellisesti kannattavaa myös siinä tapauksessa että isä kuuluu palkansaajien suurituloisimpaan tulokymmenykseen. Tämän tuloksen ei pitäisi olla yllättävä. Isyysvapaa on ansiosidonnaisena etuutena huomattavasti kotihoidontukea suurempi. Siksi tilanne, jossa äiti on kotona kotihoidontuella sen sijaan että isä olisi kotona isyyspäivärahalla, heikentää perheen taloutta. Silti kun olen näitä laskelmia esitellyt, on tulos tullut monelle yllätyksenä.

Perheet ovat erilaisia ja esimerkkilaskelmiin ei voi tiivistää kaikkien perheiden tilannetta. Edelle esitellyn laskelman tulos näyttää erilaiselta tilanteessa, jossa äidillä ei esimerkiksi ole työpaikkaa johon palata. Yksinhuoltajilla näitä valintoja ei ole edes mahdollista tehdä.

Perhevapaisiin liittyvillä valinnoilla on vaikutuksia tasa-arvoon työelämässä ja kotona. Hoivavastuun tasaisemman jakautumisen ja äitien työmarkkina-aseman kannalta olisi tärkeää saada yhä useampi isä käyttämään ”itsenäistä” isyysvapaataan, jolloin isä on päävastuussa lapsen hoidosta. Vaalien alla on käyty keskustelua perhevapaiden uudistamisesta. Jos mahdollisessa perhevapaauudistuksessa halutaan lisätä perheiden ja työelämän tasa-arvoa, tulee huomiota kiinnittää isille kiintiöityyn osuuteen perhevapaissa. Samalla olisi syytä päivittää vanhentuneita ja virheellisiä oletuksia siitä, että isien pitämät perhevapaat olisivat suuri heikennys perheen talouteen. Jos perheet laskisivat perhevapaiden jakamisvaihtoehtojen vaikutukset, uskoisin monen huomaavan että tasa-arvo kannattaa myös taloudellisesti.

P.S. Tässä kirjoituksessa esiteltyjen esimerkkilaskelmien taustalla on henkilökohtainen haluni selvittää perhevapaiden vaikutuksia perheen taloustilanteeseen. Jään nimittäin itse 1.4. alkaen perhevapaalle 4,5 kuukaudeksi. Seuraava blogiteksti minulta on siksi luvassa vasta syksyllä.

Liite: esimerkkilaskelma (pdf, 105 KB)

Isyysvapaan vaikutus 2903-2019

Olli Kärkkäinen viimeisimmät kirjoitukset

Näyttää 5 hakua 21 tuloksesta

Finanssimaailma-blogi: Olli Kärkkäinen

Blogi: Luin kaikki vaaliohjelmat - mitä jäi käteen?

Finanssimaailma-blogi Talous Olli Karkkainen

Tavoitteeni oli etsiä vaaliohjelmista ja niiden julkisista taustalaskelmista puolueiden esittämät konkreettiset talouspoliittiset reformit.

Finanssimaailma-blogi: Olli Kärkkäinen

Blogi: Joka viides suomalainen käytti jouluun enemmän rahaa kuin suunnitteli

Finanssimaailma-blogi Olli Karkkainen

Oman talouden hallinnassa ennakointi ja budjetointi ovat tärkeitä lähtökohtia. Suunnitelmallisuuteen sisältyy myös yllättäviin menoihin varautuminen esimerki...

Finanssimaailma-blogi: Olli Kärkkäinen

Blogi: Suomi ilman työttömyyttä

Finanssimaailma-blogi Talous Olli Karkkainen

Miltä Suomi näyttäisi, jos kaikki työttömät saisivat töitä ja työttömyys poistuisi?

Finanssimaailma-blogi: Olli Kärkkäinen

Blogi: Kotitalouksien näkymät 2018: ostovoima kasvaa, mutta ei kaikilla

Finanssimaailma-blogi Talous Olli Karkkainen

Talouden nousukausi näkyy tänä vuonna myös kotitalouksien kukkarossa. Positiivinen työllisyyskehitys, maltillinen inflaatio ja ansiotason kasvu vahvistavat k...

Näyttää 5 hakua 21 tuloksesta