Naisjohtajiin kannattaa panostaa

08.03.18 10:00 | Nordea | Vastuullisuus

Sukupuolten välisestä tasapainosta puhutaan nykyisin yhä enemmän, ja sen tunnustetaan laajasti tukevan menestyvää liiketoimintaa.

Sijoittajat ovat alkaneet vaatia tasapuolista sukupuolijakaumaa yritysten johtoon, sillä todisteet siitä, että sukupuolijakauma vaikuttaa tulokseen, lisääntyvät jatkuvasti. Nordean äskettäin tekemässä tutkimuksessa selvisi, että tuotot ovat keskimääräistä vakaammat niissä yrityksissä, joiden johtajien sukupuolijakauma on keskimääräistä tasapuolisempi. Muissa tutkimuksissa on puolestaan löydetty viitteitä siitä, että tasapuolinen sukupuolijakauma parantaa tulosta ja marginaaleja(ks. faktalaatikko)

Esimerkiksi johtava kansainvälinen varainhoitaja BlackRock julkaisi hiljattain kannanoton edistääkseen salkkuihinsa sisältyvien yhtiöiden hallitusten monimuotoisuutta. 

Kun hallitus on monimuotoinen, ”on todennäköisempää, ettei se sorru ryhmäajatteluun eivätkä uudet yhtiön liiketoimintamalliin kohdistuvat uhat jää huomaamatta. Monimuotoinen hallitus pystyy myös tunnistamaan paremmin mahdollisuudet, jotka tukevat kasvua pitkällä aikavälillä.” Näin kirjoitti BlackRockin toimitusjohtaja Larry Fink toimitusjohtajille suunnatussa kirjeessään tammikuussa. BlackRock päivitti helmikuussa valtakirjaäänestystä koskevia ohjeitaan. Ohjeisiin lisättiin kohta, jonka mukaan BlackRock odottaa, että yhtiöiden hallituksissa on vähintään kaksi naisjäsentä.

Enemmän naisia, vakaammat tuotot

Yritysten pyrkimykset edistää sukupuolten välistä tasapainoa kiinnostavat yhä enemmän myös rahoituspalvelualalla. Vuonna 2017 Nordea oli yksi 52 yhtiöstä – ja toinen kahdesta pankista Pohjoismaissa – joka oli mukana Bloombergin Financial Services Gender-Equality -indeksissä. Indeksi antaa tunnustusta yhtiöille, jotka ovat kertoneet avoimesti sukupuolten väliseen tasa-arvoon kohdistuvista pyrkimyksistään sekä sitoutuneet parhaisiin periaatteisiin ja käytäntöihin. 

Nordeassa käynnistettiin äskettäin tutkimus, jossa selvitettiin, onko tasapuolisesta sukupuolijakaumasta oikeasti hyötyä osakkeenomistajille eli parantaako se yrityksen luomaa arvoa. Tutkimuksen otoksena oli sata pohjoismaista vakavaraista yritystä, ja sen tulokset julkaistiin uusimmassa Nordea On Your Mind (pdf, 6 MB) -tutkimusraportissa. Tutkimuksen mukaan naisjohtajien keskimääräistä suurempi osuus ei tuottanut keskimääräistä parempia tuloksia, mutta tuotot olivat keskimääräistä vakaammat. 

”Tuottojen vaihtelu oli huomattavasti muita vähäisempää yrityksissä, joiden hallituksen ja johdon sukupuolijakauma oli keskimääräistä tasapuolisempi”, sanoo Johan Trocmé Nordea Research -organisaation temaattisen tutkimuksen yksiköstä. ”Tämä on kiinnostava tulos, sillä sijoittajat pitävät tuottojen vakautta yhä olennaisempana osana vastuullista yritystoimintaa”, hän lisää.

Tutkimuksessa selvisi myös, että sadan tutkitun pohjoismaisen vakavaraisen yrityksen hallituksen jäsenistä yksi kolmasosa on naisia. Naisten osuus on kaksinkertaistunut vuosina 2004–2016. Osuus on suurin Norjassa, jossa määriteltiin pakolliset naiskiintiöt yli 10 vuotta sitten.

Muutos etenee edelleen hitaasti

Telenor Groupin ja Petoro AS:n hallitusten puheenjohtaja Gunn Waersted kertoi Nordea On Your Mind -raportin haastattelussa, että nykyisin ollaan yhtä mieltä sukupuolten välisen tasapainon tärkeydestä ja sen liiketoiminnan kehitystä parantavasta merkityksestä.

”On kuitenkin yllättävää, että muutos etenee niin hitaasti”, hän sanoo. Gunn Waersted ei kannata kiintiöitä tai naisjohtajille suunnattuja koulutusohjelmia, sillä hänen mielestään ne tekevät naisista ”erityisryhmän”, joka tarvitsee tukea tai oikoteitä. Waerstedin mukaan olisi parempi varmistaa, että johtohenkilöiden rekrytoinneissa haastatteluun kutsutaan aina vähintään yksi naispuolinen hakija.

Olemme vuodesta 2003 lähtien kysyneet henkilöstöltämme, tarjoaako Nordea kaikille yhtäläiset mahdollisuudet. Vuoden 2017 tulos oli kaikkien aikojen paras.

Jatkamme ponnistelujamme monimuotoisuuden ja syrjimättömyyden edistämiseksi Nordeassa. Se on tärkeä osa yrityskulttuurimme muutosta, ja pyrimme luomaan uusia ja ketteriä tapoja edistää kehitystä ja mitata sitä.

Konkreettisia hyötyjä

Tutkimuksissa, joissa on käsitelty monimuotoisuutta yritysmaailmassa, on aiemmin usein keskitytty sukupuolten väliseen tasapainoon, koska siitä voidaan kerätä puolueetonta ja tarkkaa tietoa, joka on helposti saatavilla. Merkittäviä tutkimuksia ja niiden tuloksia:
 
Nordea julkaisi vuonna 2018 Nordea On Your Mind (pdf, 6 MB) -raportissaan tutkimuksen, jonka mukaan sijoitetun pääoman tuotto vaihteli 40 prosenttia muita vähemmän yrityksissä, joiden johto oli sukupuolijakaumaltaan tasapuolisin. Tuoton vaihtelu oli huomattavasti vähäisempää myös silloin, kun yrityksen hallitus oli sukupuolijakaumaltaan keskimääräistä tasapuolisempi. Erityisen selviä tulokset olivat kuitenkin johdon osalta. 
 
Tutkimuksen tekijöiden mukaan tällä on merkitystä, kun tarkastellaan eurooppalaisten pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeiden tuottamaa arvoa. Tutkimuksen mukaan niiden yritysten arvo, jotka sijoittuvat 10 prosentin parhaimmistoon sijoitetun pääoman tuoton vakauden perusteella, on 17 vuoden aikana noussut 75 prosenttia enemmän kuin muiden.
 
• Vuonna 2016 MSCI, joka julkaisee indeksejä ja kehittää analyysityökaluja, julkaisi tutkimuksen, jonka mukaan osakekohtainen tulos ja oman pääoman tuotto olivat paremmat yrityksissä, joiden hallituksessa oli vähintään kolme naista, kuin yrityksissä, joiden hallituksessa ei ollut lainkaan naisia. Tutkimus koski vuosia 2011 - 2014.
 
• The Peterson Institute for International Economics -tutkimuslaitos toteutti vuonna 2014 tutkimuksen, jonka otoksena oli lähes 22 000 yritystä. Tulosten mukaan yrityksen voittomarginaali parani 15 prosenttia, kun naisjohtajien osuus kasvoi yrityksessä 0 prosentista 30 prosenttiin. Tutkimus antaa kuitenkin vain rajallisen kuvan tilanteesta vuonna 2014, ja sen tuloksia tulee tulkita varauksella.
 
• Sekä Goldman Sachsin että PwC:n tekemissä tutkimuksissa on löydetty viitteitä siitä, että miesten ja naisten työllisyysasteiden välisen eron kaventaminen parantaisi merkittävästi BKT:tä ja tukisi makrotalouden kasvua. Esimerkiksi PwC:n tutkimuksessa todettiin vuonna 2016, että Ison-Britannian BKT kasvaisi 9 prosenttia, jos naisten työllisyysaste nousisi maassa Ruotsin tasolle.

Lue lisää uutisia

Näyttää 5 hakua 642 tuloksesta

Asuntokaupan uusi aikakausi käynnistyy

Asuminen ja lainat Digipalvelut

Maailmassa ainutlaatuinen digitaalisen asunto-osakekaupan järjestelmä syntyy pankkien, kiinteistönvälitysalan, teknologiayrityksen ja viranomaisten yhteistyönä

Blackfriday

Vältä Black Friday -huijaukset

Päivittäiset raha-asiat

Nauti Black Friday- ja Cyber Monday -ostosjuhlasta joutumatta huijausten uhriksi.

Taloutta opitaan nyt pelaamalla

Vastuullisuus

Uusi Taloussankari-mobiilipeli auttaa nuoria hahmottamaan henkilökohtaisen talouden hallinnan osaset ja kannustaa tekemään arjessa harkittuja valintoja.

Tarina sijoitushuijauksesta

Päivittäiset raha-asiat

Kaiken kaikkiaan tarinan päähenkilö oli sijoittanut rahaa huijauksen aikana yhteensä 20 650 euroa.

Tax refunds directly to your account

Päivittäiset raha-asiat

Notify the tax authorities of your account number if you have forgotten to enter it in your tax return.

Näyttää 5 hakua 642 tuloksesta