Nordea: Fortsatt god återbetalningsförmåga avseende bostadslån i Finland

02.03.10 11:27 | Lehdistötiedotteet

Hushållens förmåga att klara av sina bostadslån var fortfarande god under fjärde kvartalet 2009. Indextalet för Nordeas bostadsindex sjönk till 31,0 i slutet av observationsperioden medan det var 31,3 enligt den slutgiltiga statistiken för tredje kvartalet. Indextalet är det lägsta sedan Nordea började beräkna indexet år 1989. I huvudstadsregionen, Kotka, Lahtis, Björneborg och Rovaniemi förbättrades bostadsindexet emellertid inte mer utan indextalet steg i stället en aning.

Återbetalningsförmågan avseende bostadslån var svagast i Helsingfors och bäst i Kajana. Den månatliga kostnaden för bostadslån för ett hushåll i Helsingfors steg med 20 euro till 769 euro, medan den för ett hushåll i Kajana minskade med sex euro till 292 euro.

Bostadspriserna steg en aning på landsnivå. Det genomsnittliga bostadspriset för hela landet är 154 906 euro. I Helsingfors är medelpriset257 894 euro, och den förmånligaste bostaden får man nu i Kajana där den kostar 97 997 euro.

Den nuvarande rekordlåga räntenivån underlättar återbetalningen av bostadslån betydligt. Under observationsperioden fortsatte den genomsnittliga räntan att sjunka, från 2,3 procent under tredje kvartalet 2009 till 2,0 procent.

- Eftersom indextalet för bostadsindexet fortfarande är baserat på den tillfälligt låga räntenivån är situationen inte så fördelaktig för hushållen som det verkar. Indextalet sjönk inte heller längre i huvudstadsregionen. I synnerhet i Helsingfors centrum är vi långt ifrån de bästa noteringarna, säger Nordeas ekonom Reijo Heiskanen.

De månatliga lånekostnaderna verkar avgöra hushållens beteende i hög grad, och efterfrågan på bostadslån ökade därmed i slutet av året. Den nuvarande låga räntenivån har pressat ned kostnaderna men man ska inte stirra sig blind på dem.

- När man planerar att köpa bostad och beräknar sina lånekostnader ska man göra beräkningarna med minst ett par procentenheter högre ränta. Lånekostnaderna för ett nytt bostadslån ska under inga omständigheter ligga vid gränsen för vad man kan betala. Det är också klokt att skydda sig mot stigande räntor nu medan räntorna ännu är låga, poängterar Nordeas privatekonom Anu Numminen.

 

 

Bostadspris

Låne-

utgifter/mån.

Index 3/2009

Index 4/2009

Förändring

Hela landet

154906

462

31,3

31,0

-0,3

Helsingfors

257894

769

44,3

44,4

+0,1

Esbo

224026

668

36,7

37,1

+0,4

Borgå

145229

433

32,3

28,7

-3,6

Vanda

180710

539

34,2

34,3

+0,1

Tammerfors

156826

467

31,7

31,2

-0,5

Tavastehus

131942

393

28,4

27,9

-0,5

Kuopio

131251

391

28,6

27,3

-1,3

Åbo

131866

393

28,2

27,5

-0,7

Joensuu

127718

381

28,0

27,7

-0,3

S:t Michel

120346

359

28,0

26,6

-1,4

Villmanstrand

121421

362

27,7

25,7

-2,0

Jyväskylä

132250

394

27,0

26,7

-0,3

Vasa

121498

362

24,5

24,2

-0,3

Uleåborg

119962

358

25,3

24,2

-1,1

Lahtis

122189

364

25,8

26,1

+0,3

Seinäjoki

111974

334

24,7

24,0

-0,7

Karleby

109440

326

24,8

23,1

-1,7

Kotka

106906

319

21,5

21,9

+0,4

Rovaniemi

110822

330

21,9

23,2

+1,3

Björneborg

100301

299

20,5

21,1

+0,6

Kajana

97997

292

21,1

20,4

-0,7

I Nordeas bostadsindex har lånekostnaderna beräknats för en bostad på 76,8 kvadratmeter, vilket enligt Statistikcentralen är medelstorleken på bostäderna i Finland. Kunden i exemplet har tagit upp lån motsvarande 70 procent av anskaffningspriset på bostaden och lånetiden är 25 år.

Utgångspunkten är att lånekostnaderna före skatteavdrag inte får överstiga 25 procent av hushållets bruttoinkomster. Indextalet 100 beskriver ett läge då hushållet använder 25 procent av sina bruttoinkomster till utgifter för bostadslånet. Ju lägre talet är desto bättre är hushållets aktuella återbetalningsförmåga i fråga om bostadslånet för exempelbostaden.

 

För ytterligare information:

Anu Numminen, privatekonom, (09) 165 88218, 050 597 0447

 

Reijo Heiskanen, ekonom, (09) 165 59942, 050 568 6623