Nordean yhtiökokouksen vuonna 2010 tekemät päätökset

25.03.10 16:15 | Lehdistötiedotteet

Nordea Bank AB:n (publ) tänään pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen ehdotusten mukaisesti osingonjaosta, valtuutuksesta omien osakkeiden hankkimiseksi ja luovuttamiseksi sekä konsernijohdon palkkioiden periaatteista.

 

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2009 taseet ja tuloslaskelmat. Yhtiökokous päätti myös jakaa osinkoa 0,25 euroa osakkeelta, Osingon täsmäytyspäivä on 30. maaliskuuta 2010. Osinko arvioidaan maksettavan 8. huhtikuuta 2010. Hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2009.

 

Hallituksen jäsenten valinta

Hans Dalborg, Stine Bosse, Marie Ehrling, Svein Jacobsen, Tom Knutzen, Lars G Nordström, Björn Savén ja Björn Wahlroos valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Sarah Russell ja Kari Stadigh valittiin uusiksi hallituksen jäseniksi vastaavaksi ajanjaksoksi. Timo Peltola ja Heidi M Petersen olivat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten. Hans Dalborg valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Björn Wahlroos. Samassa kokouksessa ilmoitettiin myös, että henkilöstön edustajat ovat Kari Ahola, Ole Lund Jensen, Steinar Nickelsen ja Lars Oddestad (varajäsen).

 

Palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksettavat palkkiot ovat samat kuin aikaisemmin: hallituksen puheenjohtajalle 252 000 euroa, varapuheenjohtajalle 97 650 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 75 600 euroa. Lisäksi valiokunnan kokoukseen osallistumisesta maksetaan valiokunnan puheenjohtajalle 2 370 euron palkkio ja muille jäsenille kullekin 1 840 euron palkkio kultakin kokoukselta. Nordea-konsernin palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta korvauksia.

 

Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

 

Nimitysvaliokunnan perustaminen

Yhtiökokous päätti perustaa nimitysvaliokunnan, jonka tehtävänä on ennenyhtiökokousta tehdä hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja tilintarkastajan valintaa sekä näille maksettavia palkkioita koskevia ehdotuksia. Nimitysvaliokunnan muodostavat hallituksen puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä. Yhtiön neljällä äänimäärältään suurimmalla osakkeenomistajalla on kullakin oikeus valita yksi jäsen. Valiokunta muodostetaan 31. elokuuta 2010 voimassa olevien osakeomistusten perusteella.

 

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen 10 pykälää muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan Post- och Inrikes Tidningar -lehdessä ja yhtiön verkkosivuilla. Kutsun julkaisemisesta ilmoitetaan Dagens Nyheter -lehdessä. Päätös edellyttää, että Ruotsin osakeyhtiölain yhtiökokousten koolle kutsumista koskeva muutos tulee voimaan.

 

Omien osakkeiden hankinta ja luovuttaminen

Hallitus valtuutettiin päättämään seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhtiön omien kantaosakkeiden hankinnasta niillä säännellyillä markkinoilla, joilla yhtiön kantaosake noteerataan, tai yhtiön kaikille kantaosakkeiden omistajille esitettävällä ostotarjouksella siten, että yhtiön omistuksessa olevien omien osakkeiden määrä ei ylitä kymmentä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

 

Omien osakkeiden hankinnan tarkoituksena on, että yhtiön pääomarakennetta voidaan tarvittaessa muuttaa tai yhtiön omia osakkeita käyttää käteismaksuna tai rahoitusvälineenä yritysostoissa tai liiketoimintojen ostoissa.

 

Hallitus valtuutettiin myös päättämään seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhtiön omien kantaosakkeiden luovuttamisesta käytettäväksi käteismaksuna tai rahoitusvälineenä yritysostoissa tai liiketoimintojen ostoissa. Luovutus voi tapahtua muutoin kuin säännellyn markkinapaikan välityksellä.

 

Omien osakkeiden osto osana sijoituspalvelutoimintaa
Yhtiökokous päätti, että Nordea voi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka ostaa yhtiön omia kantaosakkeita jatkuvasti osana sijoituspalvelutoimintaansa. Tällä tavoin hankittujen omien osakkeiden yhteismäärä voi olla enintään yksi prosentti yhtiön kaikista osakkeista.

 

Konsernijohdon palkkioiden periaatteet

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti konsernijohdolle (konsernijohtaja ja muut konsernin johtoryhmän jäsenet, Group Executive Management) maksettavia palkkioita koskevista periaatteista. Nordean konsernijohdolle maksettavien palkkioiden ja muiden työehtojen on oltava sellaisella tasolla, että konserni voi rekrytoida ja pitää palveluksessaan konsernijohdon jäseniä, joilla on Nordean lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittava pätevyys ja tehtävän edellyttämä osaaminen.

 

Hallitus päättää konsernijohdolle maksettavista palkkioista noudattaen Nordean sisäisiä periaatteita ja menettelytapoja, jotka perustuvat Ruotsin rahoitustarkastuksen määräyksiin ja yleisiin palkitsemisperiaatteita koskeviin ohjeisiin sekä kansainvälisiin asianmukaisiin palkitsemiskäytäntöihin. Tässä yhteydessä otetaan erityisesti huomioon finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän (Financial Stability Board, FSB) ja EU:n komission vahvistamat periaatteet.

 

Konsernijohdon jäsenille maksetaan kiinteää palkkaa sovittujen tehtävien hoidosta. Tämän lisäksi heille voidaan maksaa muuttuvia palkanosia, joilla palkitaan selkeästi koko konsernia, yhtä liiketoimintayksikköä tai yhtä henkilöä koskevien, etukäteen sovittujen tavoitteiden saavuttamiseen sidottuja suorituksia. Tavoitteita asetettaessa on otettava huomioon niiden vaikutus pitkällä aikavälillä. Muuttuvat palkanosat eivät saa yleensä olla yli 35 prosent
tia kiinteästä palkasta. Suuri osa muuttuvien palkanosien maksusta myöhennetään lyhimmällä mahdollisella lykkäysajalla. Lisäksi sovelletaan palkkioiden pois jäämistä koskevia lausekkeita.

 

Pitkäaikainen kannustinohjelma johtajille ja avainhenkilöille
Yhtiökokous päätti vuoden 2010 pitkäaikaisesta kannustinohjelmasta (Long Term Incentive Programme, LTIP 2010), joka suunnataan enintään 400 johtajalle ja avainhenkilölle Nordeassa. Aiemmista kannustinohjelmista poiketen sitouttamisjakson pituus on kolme vuotta aiemman kahden vuoden sijaan. Sen jälkeen osallistujille annetaan Nordean osakkeita korvauksetta.

 

LTIP 2010 ‑ohjelmassa on yhdistetty “matching”-osakkeet ja tulosperusteiset osakkeet, ja edellytyksenä on, että osallistujat sijoittavat Nordean osakkeisiin. Tuoton enimmäismäärä on rajoitettu, ja ohjelmasta saatava hyöty riippuu muun muassa siitä, miten hyvin Nordean tunnuslukutavoitteet saavutetaan.

 

Jotta pitkäaikainen kannustinohjelma voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti ja joustavasti, yhtiökokous päätti, että ohjelmaan liittyvän taloudellisen riskin suojaus toteutetaan laskemalla liikkeeseen suunnatussa käteisannissa 5 125 000 vaihtokelpoista C-osaketta. Hallitus valtuutettiin päättämän liikkeeseen laskettujen C-osakkeiden hankinnasta. Kun C-osakkeet on muunnettu kantaosakkeiksi, ne luovutetaan LTIP 2010 -ohjelmaan osallistuville henkilöille. Lisäksi korkeintaan 3 475 000 hankituista, kantaosakkeiksi muunnetuista C-osakkeista voidaan aiempien vuosien tapaan luovuttaa säännellyillä markkinoilla tiettyjen kulujen, lähinnä sosiaalikulujen kattamiseksi.

 

 

Lisätietoja:

Jan Larsson, konserni-identiteetti ja ‑viestintä, +46 8 614 79 16

Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 8 614 78 52

 

 

 

Nordean on julkistettava tässä tiedotteessa annetut tiedot Ruotsissa annetun rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain (1991:980) ja/tai Ruotsissa annetun arvopaperimarkkinalain (2007:528) mukaisesti.

Asiakirjat