Finländarna anser att andra har för mycket bostadslån

31.03.10 8:30 | Lehdistötiedotteet

Enligt en enkät som Nordea låtit göra anser 7 procent av finländarna att de själva har ett för stort bostadslån. Däremot anser närmare 70 procent av de bostadslåntagare som svarade på enkäten att många andra tagit för stora bostadslån. Sammanlagt 80 procent av respondenterna är nöjda med sitt boende och sin boendeekonomi.

 

En tredjedel av respondenterna använder högst 20 procent av sin månatliga nettoinkomst till att betala sina bostadslånekostnader. Unga använder ofta en större del av sin månatliga nettoinkomst till att betala bostadslånekostnader än äldre åldersgrupper. Var sjätte 25-34-åring meddelar att över 40 procent av hushållets nettoinkomst går till bostadslån.

 

Enligt undersökningen är finländarna osäkra på hur mycket större månatliga lånekostnader deras ekonomi skulle tåla: 37 procent av respondenterna svarade “Vet ej”.

 

- Det här är oroväckande om man beaktar att räntorna är mycket låga just nu. I synnerhet dessa hushåll borde absolut förbereda sig på högre räntor, åtminstone om man fortfarande har mycket lån kvar och inte har så mycket sparmedel eller andra buffertar, säger Nordeas privatekonom Anu Numminen.

 

I undersökningen ställdes även en fråga om trygghetskänslan i relation till bostadslånets storlek. Åtta av tio respondenter uppgav att de kommer att känna sig trygga när det återstående lånebeloppet är högst hälften av bostadens marknadsvärde. Många unga känner sig dock tryggare än äldre även om lånebeloppet skulle vara större.

 

Räntorna väntas stiga

 

Sex av tio respondenter tror att räntorna stiger år 2010, och 40 procent av respondenterna tror också att bostadspriserna stiger år 2010.

 

Nästan alla respondenter amorterar på sina bostadslån och endast några få hushåll betalar endast räntorna.

 

- Något överraskande är det vanligare i äldre åldersgrupper att endast betala räntor, men även i denna grupp amorterar de flesta regelbundet på sina lån. Ur detta perspektiv verkar det som om finländarna fortfarande har en relativt sund inställning, konstaterar Numminen.

 

Något fler än var tredje respondent kan tänka sig att använda bostaden som säkerhet och lyfta mer lån för att reparera eller utvidga bostaden, men endast var femte kan tänka sig att göra det för att köpa bil eller båt. I synnerhet familjer som bor i småstäder är mer benägna att lyfta mer lån för reparationer eller utbyggnad av bostaden. Endast några respondenter av hundra skulle lyfta nytt lån med bostaden som säkerhet för konsumtion, hushållselektronik eller semesterresor.

 

Nordea undersökte finländarnas relationer till lån och bostadslån. Målgruppen för undersökningen var 25-65-åriga bostadsägare som lyft lån för bostaden. I Finland gjordes 994 intervjuer. En motsvarande undersökning gjordes också i Sverige, Norge och Danmark. Undersökningen utfördes 19.2-1.3.2010. Undersökningen gjordes av Synovate på uppdrag av Nordea.

 

För ytterligare information:

Anu Numminen, privatekonom, (09) 165 88218, 050 597 0447