Den ekonomiska svackan blir liten i Finland

19.12.11 9:00 | Lehdistötiedote

– Vi har sänkt vår prognos för tillväxten i eurozonen rejält. Eurozonen seglar in i en kort recession på grund av den åtstramade finanspolitiken och de europeiska bankernas problem, som stryper utlåningen. Vi bedömer att den totala produktionen i eurozonen kommer att krympa med 0,2 procent 2012 (den tidigare prognosen förutspådde en tillväxt på 0,6 procent) och växa med 1,0 procent 2013 (tidigare 1,8 procent), berättar Nordeas t.f. chefsekonom Pasi Sorjonen.

Oron för att USA:s ekonomi ska glida ner i en recession har skingrats med de relativt goda ekonomiska nyckeltalen. I det rådande läget kan inte ens en recession i eurozonen vända uppgången i USA:s ekonomi till en nedgång. I Asien förblir den ekonomiska utvecklingen måttlig nästa år i och med att den avtagande inflationen i Kina möjliggör en stimulerande ekonomisk politik och Japan fortsätter att återhämta sig från jordbävningen.

Problemen med Finlands ekonomi beror främst på omvärlden
Problemen i eurozonen inverkar negativt på Finlands exportindustri. Största delen av Finlands varuexport går till Europa, där den ekonomiska tillväxten kommer att vara långsammare än i resten av världen under de närmaste åren.

– Situationen är ändå betydligt bättre än under finanskrisen, då den kraftigt minskande världshandeln ledde till ett ras i exporten. Nu förväntas världshandeln fortsätta att växa. En annan positiv aspekt är att våra viktigaste handelspartner i eurozonen är i bättre skick och att vår export till krisländerna är relativt liten, förklarar Sorjonen.

Problemen i exporten minskar efterfrågan på tjänster, investeringarna, sysselsättningen och den privata konsumtionen. Arbetslöshetsgraden väntas ändå bara stiga till 8 procent 2012 och 2013.

– Antalet årsverken minskar mer än antalet arbetsplatser. Eftersom bristen på kompetent arbetskraft dessutom står bakom knuten då de stora årskullarna går i pension är det sannolikt att företagen föredrar permitteringar vid behov. Uppsägningar är det sista alternativet, säger Sorjonen.

Konsumtionen avtar nästa år då sysselsättningen minskar och den fortfarande rätt höga inflationen tär på köpkraften. En lika stor störtdykning som 2009 är ändå osannolik. Hushållens sparkvot låg kring noll 2008 och utlåningen ökade med tvåsiffriga tal. I dag sparar hushållen nöjaktigt och lånestocken växer måttligt, och därför är en tvärnitning inte nödvändig.

På grund av det osäkra ekonomiska läget skjuter företagen upp sina investeringar. Andelen investeringar i maskiner och utrustning av totalproduktionen är fortfarande låg efter recessionen 2009, och därför är det inte sannolikt att investeringarna rasar.

Uppgången i konsumentpriserna avtar rätt lite på grund av de stigande konsumtionsskatterna och uppgår till 2,7 procent.

– Då den ekonomiska tillväxten avtar blir det också allt svårare att balansera den offentliga ekonomin. Den offentliga skuldsättningen i relation till totalproduktionens värde stiger därför markant under de närmaste åren, konstaterar Sorjonen.

För ytterligare information:
Pasi Sorjonen, t.f. chefsekonom, 09-165 59942
Anni Kuusisto, koncernkommunikation 09-165 42320