Ekonomin rider ut stormen

18.05.11 9:00 | Lehdistötiedote

Nordeas ekonomer utgår ifrån att världsekonomin växer med 3,7 procent i år, med andra ord endast lite mindre än enligt prognosen i höstas. Tillväxtprognosen för nästa år är däremot så gott som oförändrad. Finlands ekonomi växer med över 3 procent.

Trots det instabila läget i Nordafrika och Mellanöstern, de fortsatta problemen i de skuldsatta länderna i euroområdet och den tilltagande inflationen fortsätter den ekonomiska tillväxten på en relativt stabil grund 2011 och 2012.

Nordeas ekonomer betraktar inflationen som ett växande hot. Därför har Nordea höjt inflationsprognoserna för nästa år rejält. Uppgången i de globala konsumentpriserna har reviderats uppåt till 3,7 procent och i USA från 1,4 till 3 procent.

- Den ekonomiska tillväxten i USA, euroområdet och BRIC-länderna är så pass stark i år och nästa år att uppgången i råvarupriserna, oroligheterna i Nordafrika, kärnkraftsolyckan i Japan och skuldproblemen i euroområdet är överkomliga, konstaterar Nordeas chefsekonom Martti Nyberg.

- Aktiviteten i servicesektorn förbättras hela tiden, centralbanken fortsätter med en stimulerande penningpolitik och de skattesänkningar som fastslogs under Bush-eran fick en fortsättning i alla inkomstklasser. Alla de här faktorerna stöder kraftigt den ekonomiska tillväxten i USA, säger Nyberg.

Den ekonomiska utvecklingen i euroområdet förblir oenhetlig. Tyskland fortsätter som tillväxtmotor i år och nästa år, men i de skuldsatta länderna är den ekonomiska utvecklingen fortsatt svag. Tillväxten i euroområdet bygger fortfarande på exporten, som får stöd av den ekonomiska tillväxten i exportländerna.

Nordea har reviderat tillväxtprognosen för euroområdet uppåt från 1,6 procent till 1,9 procent för innevarande år. Däremot har prognosen för BNP-tillväxten 2012 sänkts något till 1,8 procent.

I april höjde ECB styrräntan för första gången sedan 2008. Räntorna är fortfarande låga och räntehöjningarna fortsätter. Vi förväntar oss att följande räntehöjning sker i juli. Även om vissa länder i euroområdet fortfarande dras med ekonomiska problem har centralbanken växlat om till en räntehöjningspolicy.

- Det här beror på att ECB bara har ett mål, nämligen att hålla inflationen i schack. I USA har centralbanken dessutom ett sysselsättningsmål. Så länge som arbetslösheten förblir hög i USA väntar centralbankschefen Ben Bernanke med att följa sin europeiska kollega i fotspåren, säger Nyberg.

Finlands ekonomi fortsätter att växa med drygt 3 procent

Utsikterna för Finlands ekonomi är fortsatt goda, och den rätt kraftiga uppgången väntas hålla i sig.

- Vi drar nytta av att det går bra för våra viktigaste exportländer just nu. Uppgången i Tyskland och Sverige är exceptionellt snabb. Dessutom är även andra viktiga exportländer (Ryssland, Nederländerna, USA och Kina) i god form. Utsikterna för 2012 är däremot osäkrare än tidigare, eftersom de stigande råvarupriserna ökar företagens kostnader medan uppgången i konsumentpriserna som varit snabbare än väntat naggar hushållens köpkraft i kanten, säger Nordeas ekonom Pasi Sorjonen.

Enligt Nordeas ekonomer kommer den totala produktionen i Finland att öka med 3,7 procent 2011 och med 3 procent 2012. Under bägge åren bygger tillväxten på både utrikeshandeln och den inhemska efterfrågan. Tillväxtprognosen för innevarande år har höjts med drygt 0,5 procentenheter. Däremot har tillväxtprognosen för 2012 sänkts med de avtagande tillväxtutsikterna i exportländerna.

Exporten av varor ökar något långsammare än i fjol medan exporten av tjänster vänder uppåt, och därför ökar den totala exporten snabbare än 2010.

- Exporten ökar på bred front, eftersom orderingången inom alla centrala industribranscher har stigit märkbart. Återhämtningen i investeringsefterfrågan antyder att exporten i högre grad än i fjol kommer att bygga på tillverkning av maskiner och apparater samt på el- och elektronikindustrin, berättar Sorjonen.

Investeringarna ökar betydligt. Maskin- och apparatinvesteringarna stärks när kapacitetsutnyttjandegraden inom industrin stiger. Tillväxten i bygginvesteringar avtar något. Bostadsbyggandet stabiliseras och tillväxttakten avtar, men det övriga byggandet ökar.

Konsumentpriserna har stigit mer än väntat, men det kan hända att de ännu inte helt återspeglar den realiserade uppgången i råvarupriserna. I fortsättningen matas inflationen också av uppgången i marknadsräntorna och den försvagade euron som pressar upp importpriserna. Därför väntas konsumentpriserna stiga med 3,5 procent 2011 och 2,5 procent 2012.

- Köpkraften hos ett genomsnittshushåll förbättras knappast överhuvudtaget på grund av den tilltagande inflationen. Men konsumtionen främjas genom den förbättrade sysselsättningen och den sjunkande sparkvoten. År 2012 väntas arbetslöshetsgraden sjunka till cirka 7 procent, säger Sorjonen.

Den relativt snabba ekonomiska tillväxten räcker ändå inte helt till för att skapa finansiellt överskott i den offentliga ekonomin. Statsfinanserna stannar rejält på minus, och det är uttryckligen statens skuldsättning som höjer den offentliga skuldens andel till drygt 50 procent av den totala produktionen.


För ytterligare information:
Martti Nyberg, chefsekonom, 09-165 59941
Pasi Sorjonen, ekonom, 09-165 59942
Kati Tommiska, koncernkommunikation 09-165 42320