Ekonomiska Utsikter: I skuggan av krisen

31.08.11 9:00 | Lehdistötiedote

Nordeas ekonomer uppskattar att den ekonomiska tillväxten under 2011 och 2012 blir betydligt långsammare än väntat och uppgår till 3,3 procent. Finlands tillväxtprognos för 2012 har nästan halverats och är nu 1,6 procent.

Osäkerheten försämrar utsikterna för världsekonomin. De ekonomiska aktörernas framtidstro har försvagats bland annat på grund av att skuldkrisen i eurozonen flammade upp på nytt i somras, USA:s svaga ekonomiska nyckeltal, de ineffektiva förhandlingarna om skuldtaket och den branta nedgången i aktiekurserna. De framåtblickande indikatorerna försämras antagligen ytterligare.

- Allt tyder på att den ekonomiska tillväxten mattas av i slutet av året och blir mycket svag i början av 2012, både i USA och euroområdet. Vi förutspår inte en ny recession, men vi kan under inga omständigheter utesluta en sådan, påpekar Nordeas t.f. chefsekonom Pasi Sorjonen.

- Den dystra stämningen måste lättas upp. Det kräver goda ekonomiska nyheter åtminstone under några månader, gärna från USA och Europa, men det är mer sannolikt att de kommer från Asien som fortsättningsvis växer kraftigt, säger Sorjonen.

Nordea har sänkt tillväxtprognosen för euroområdet för 2012 från 1,8 procent till 0,6 procent. Åtstramningarna av finanspolitiken bromsar upp den ekonomiska tillväxten i många länder. De länder som drabbas av skuldproblem drivs sannolikt i recession. Få euroländer förväntas uppnå en tillväxt på över en procent.

ECB höjde styrräntan i april och juli. Vi förväntar oss följande räntehöjning först i början av 2013. I USA har Fed antytt att styrräntan håller sig nära noll i ytterligare ett par år.

- Penningpolitiken stöder den ekonomiska tillväxten i både USA och euroområdet. Det är nödvändigt eftersom också finanspolitiken måste stramas åt under de närmaste åren, säger Sorjonen.

Nordeas ekonomer uppskattar att inflationstrycket avtar. Priset på mat och energi steg kraftigt hösten 2010, men i slutet av innevarande år inverkar uppgången inte längre på inflationstakten. Också den svaga ekonomiska utvecklingen dämpar prisuppgången. Nordea uppskattar att konsumentpriserna stiger med 2 procent i USA och med 1,8 procent i euroområdet under följande år.

Problemen i världsekonomin bromsar upp tillväxten i Finland

De ekonomiska utsikterna har försvagats betydligt också i Finland.

- Vi har gynnats av att våra viktigaste exportländer klarat sig bra. Nu har situationen förändrats eftersom den ekonomiska tillväxten förväntas bli anspråkslös i Tyskland, Sverige, USA och Nederländerna. Exportefterfrågan blir svagare än väntat och därför har vi varit tvungna att sänka förväntningarna på exporttillväxten, förklarar Sorjonen.

Exporten av varor och tjänster förväntas stiga med cirka 3 procent 2012. Orderingången inom industrin har fortsatt öka, dock i långsammare takt än tidigare. Detta pekar på att också exporten fortsätter växa men betydligt långsammare.

Nordeas ekonomer uppskattar att Finlands totalproduktion ökar med 3,5 procent 2011 och med 1,6 procent 2012. Tillväxtprognosen för i år har sänkts en aning. Tillväxtprognosen för 2012 har däremot sänkts kraftigt på grund av de försämrade tillväxtutsikterna i exportländerna.

- Den långsammaste tillväxtperioden i ekonomin sker troligtvis i slutet av innevarande år och i början av 2012. Den ekonomiska tillväxten avtar till den grad att förbättringen i sysselsättningen nästan stannar av och arbetslöshetsgraden stabiliseras vid 7,5 procent, säger Sorjonen.

Inflationen avtar snart betydligt också i Finland.

- Konsumentpriserna har nästan inte stigit alls sedan april. Vi förväntar oss att inflationen sjunker till under 3 procent redan i slutet av året och blir i genomsnitt 2 procent 2012, berättar Sorjonen.

Den avtagande inflationen och de låga räntorna gynnar den privata konsumtionen. Utsikterna för konsumtionen beskuggas emellertid av att sysselsättningen inte längre förbättras nästa år. Konsumenternas försvagade förtroende varslar om långsammare tillväxt inom detaljhandeln och ökad försiktighet i större anskaffningar.

Inte heller tillväxten i investeringar når upp till vårens uppskattningar. De försämrade exportutsikterna bromsar upp investeringarna i maskiner och anläggningar, och konsumenternas försiktighet förutspår färre investeringar i bostadsbyggen.

Den avtagande ekonomiska tillväxten försvårar regeringens mål att hejda skuldsättningen i den offentliga ekonomin. Underskottet i den offentliga ekonomin och den offentliga skuldens andel av BNP sjunker långsammare än vad som uppskattades på våren.

För ytterligare information:
Pasi Sorjonen, t.f. chefsekonom, 09-165 59942
Kati Tommiska, koncernkommunikation 09-165 42320