Nordea: Storföretagens finansiella risker i stort sätt under kontroll

03.06.13 9:00 | Lehdistötiedotteet

En stor del av företagen är exponerade mot olika finansiella risker, även om över hälften av storföretagen har en strategi för finansiella risker. Oftast säkrar företagen sina valutarisker i anslutning till kassaflödet.

Enligt en undersökning av Nordea hanterar storföretagen marknadsrisker systematiskt. Men företagen fokuserar ofta på hanteringen av kända risker, såsom exportrelaterade valutarisker och ränterisker för banklån.

- Allt fler storföretag äger dotterföretag utanför eurozonen och gör en betydande del av resultatet i andra valutor. Men de risker som detta orsakar företagets resultat och balansräkning hanteras betydligt mer sällan, säger chief analyst Jari Liede från Risk Advisory & Solutions.

Finländska företag har kortare säkringshorisont än andra nordiska företag. Skillnaden mot internationella företag är ännu större.

- Finländska företag är därför mer exponerade mot negativa valutakursfluktuationer än deras utländska konkurrenter, säger Liede.

Finanskrisen har påverkat hanteringen av finansiella risker

Motpartsriskens betydelse har ökat betydligt till följd av finanskrisen. Över hälften av de företag som deltog i undersökningen har fastställt en miniminivå för sina derivatmotparters kreditbetyg.

- Gränsen går ofta vid A-/A3, men även AA-/Aa3 förekommer, berättar Seppo Sederholm, chef på CIB Corporate Customers Team.

Mängden likvida medel är större än tidigare, och en säker diversifiering av dem är högt på agendan.

Vad gäller ränterisker fokuserar största delen av företagen bara på existerande lån. Men ränterisker uppstår också via andra kanaler, till exempel via finansiering av kundfordringar

Småföretag kan ta efter bästa praxis i storföretag

Marknadsriskerna är relativt sett ofta lika stora i småföretag som i storföretag, men de hanteras inte lika systematiskt. Därför borde också småföretag göra upp en riskhanteringsstrategi.

- Att skriva ner saker och ting tvingar företagen att identifiera riskerna och bedöma dem. Då är det naturligt att använda storföretagens praxis som checklista, säger Liede.

Nordea undersökte storföretagens finansiella risker i början av 2013. Sammanlagt 168 storföretag i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Polen, Lettland, Litauen och Estland deltog i undersökningen.

För ytterligare information:
Jari Liede, chief analyst, Risk Advisory & Solutions, 09-165 59935
Seppo Sederholm, CIB Corporate Customers Team, 09-165 42320
Anni Kuusisto, Communications, 09-165 42320