Nordeas enkät om att spara till barn: De flesta föräldrar i Finland sparar till sina barn, en fjärdedel regelbundet

14.12.17 10:05 | Lehdistötiedote

Enligt en enkätundersökning som Nordea låtit utföra sparar tre av fyra föräldrar till sina barn, och en fjärdedel gör det regelbundet. Pappor och mammor spara lika ofta, och det är lika vanligt att spara till flickor och pojkar. Det vanligaste sparbeloppet är 30 euro i månaden. En fjärdedel av föräldrarna uppgav att även barnets mor- och farföräldrar sparar till barnet.

– Jag gladde mig över att de flesta föräldrar sparar till sina barn, åtminstone sporadiskt. Man börjar spara till barnet redan ganska snabbt efter födseln. På så sätt blir spartiden längre. Att regelbundet spara till barn är å andra sidan mycket vanligare i till exempel Sverige än i Finland. Enligt en enkät som utfördes i Sverige i fjol uppgav två av tre föräldrar att de regelbundet sparar till sina barn, berättar Nordeas privatekonom Olli Kärkkäinen.

Det är endast få som anser att det inte är nödvändigt att spara till barn. Den vanligaste orsaken till att inte spara är att man inte lyckas spara även om man skulle vilja. Av de föräldrar till barn som är under sex år som ännu inte sparar till sina barn planerar en tredjedel att börja spara senare.

– Det är förståeligt att det ibland inte är ekonomiskt möjligt att spara. I småbarnsfamiljer är det nödvändigtvis inte lätt att spara ur stödet för hemvård av barn, säger Olli Kärkkäinen.

Två tredjedelar av de föräldrar som sparar till sina barn uppgav att de inte har ett särskilt sparmål. Var femte uppgav att de sparar till körkort. Däremot var det färre än var tionde förälder som sparar för första bostad.

– Det var något överraskande att körkortet fortfarande är det vanligaste sparmålet. Å andra sidan är det en konkret kostnadspost som man kan täcka genom att spara. Barnet får dock oftast själv avgöra hur hen använder sparmedlen i framtiden. I fråga om första bostad kan sparbeloppet exempelvis vara en bra grundplåt för barnet, säger Olli Kärkkäinen.

Det vanligaste sättet att spara till barn är att överföra pengar till ett spar- eller brukskonto. Var femte förälder uppgav att de fondsparar till barn. Däremot är det mycket få föräldrar (endast 4 %) som sparar till sina barn genom att placera i börsaktier.

– Då man sparar till barn är spartiden vanligtvis relativt lång, oftast över tio år, varvid effekten ”ränta på ränta” förstärks under årens lopp. Därför finns det skäl att utöver kontosparande fundera på andra alternativ då man sparar till barn, tipsar Olli Kärkkäinen.

Ytterligare information:

Privatekonom Olli Kärkkäinen, tfn 040 735 6030

YouGov utförde undersökningen som en webbpanel 20–30.10.2017 på uppdrag av Nordea. Svaren har viktats enligt de intervjuades ålder, kön och hemort. I undersökningen deltog 1 001 finländare som har barn under 18 år.