Nordea med en ny kurs for samfunnsansvar

Nordea's annual report and sustainability report
15-02-17 11:05 | Samfunnsansvar | Reports and data

Nordea staker ut en ny kurs i rapporten om samfunnsansvar for 2016.

I 2016 tok vi de første skrittene i retning av en mer proaktiv arbeidsmåte, der samfunnsansvar skal være integrert i kjernevirksomheten, prinsippene og prosessene våre. Ved å gjøre dette baner vi vei for sterkere vekst, samtidig som vi genererer verdi, tar utfordringer knyttet til samfunnsansvar og sikrer en solid virksomhet.

I fjor lærte vi at det stadig blir viktigere å være en ansvarlig samfunnsaktør. Omverdenen krevde mer av oss som en bærekraftig finansiell aktør, og vi svarte med å gjennomføre flere konkrete tiltak for å styrke arbeidet med samfunnsansvar og integreringen av samfunnsansvar i virksomheten vår. Blant annet fastsatte vi nye mål basert på en omfattende relevansanalyse.

Vi opprettet også en Business Ethics and Values Committe og utnevnte nye ledere på konsernnivå for områdene samfunnsansvar, compliance og personal, som alle er viktige funksjoner i arbeidet med å gjennomføre vår proaktive agenda for samfunnsansvar.

- Som bank er det en av våre viktigste oppgaver å bygge tillit hos kundene og være en ledende, troverdig finansinstitusjon, sier Åse Bergstedt, Chief Sustainability Strategist i Nordea. - Hensikten med tiltakene vi gjennomførte i 2016, var å innarbeide samfunnsansvar i hele organisasjonen, i alle produkter og tjenester, for å styrke tilbudet vårt og relasjonene.

Vi lytter til interessentene våre

For å bestemme hvilke aspekter av samfunnsansvar Nordea skal fokusere på fremover, gjennomførte vi en relevansanalyse basert på samtaler med viktige eksterne og interne interessenter.

Ifølge dem er de tre viktigste aspektene engasjement fra styret og ledelsen i spørsmål om samfunnsansvar, åpen og pålitelig kommunikasjon og å sørge for at vi har konsekvente prosesser for ansvarlige investeringer. Deretter fulgte beredskap for klimaendringer og oppfølging av mål og tiltak.

Basert på relevansanalysen satte vi opp ni kortsiktige mål for samfunnsansvar (se faktaboksen under).

Dokumenter


Faktaboks

Nordeas ni mål for samfunnsansvar:

  1. Forankre minstemål for samfunnsansvar hos styret og konsernledelsen

  2. Kartlegge og vurdere hvor relevante regelverk om samfunnsansvar og internasjonale konvensjoner og standarder er for Nordea og hvordan de innvirker på virksomheten.

  3. Etablere en klar styringsmodell for samfunnsansvar og beslutte interne prosesser.

  4. Forbedre verktøyene for ESG (miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring) for å skape bedre forutsetninger for å oppnå ansvarlige investeringer, utlån og innkjøp.

  5. Systematisere prosesser for datainnsamling og verifisering.

  6. Lansere et rammeverk for risikovurdering for å identifisere de viktigste risikoene i verdikjeden med fokus på menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og bekjempelse av korrupsjon.

  7. Ta stilling i spørsmål om klimaendringer og sette opp vitenskapelig baserte mål

  8. Utarbeide prinsipper for mangfold for styret og innarbeide relevante deler i overensstemmelse med ny lovgivning.

  9. Utarbeide et KPI-rammeverk med individuelle KPI-er.

Les flere nyheter

Nordea TxB wins prominent Banker award

Awards and organisational news Om Nordea Priser

Nordea Transaction Banking has, for the second year in a row, won The Banker’s Transaction Banking Award for the Nordic region.

Ønsk robotene velkommen

Makroøkonomi

Hva har en farmasøyt, en sikkerhetsvakt og en kjøkkensjef til felles?

Bli med på presentasjonen av neste Nordea Economic Outlook

Makroøkonomi Aktuelt

Meld deg på webinaret og vær blant de første som mottar neste Economic Outlook som publiseres 6. september.

Det lønner seg å investere i kvinnelige ledere

Investeringer og marked

Resultatene er klare: selskaper ledet av kvinner gjør det langt bedre enn markedet.

- Endelig, dette har vi ventet på

Pensjon og sparing