Oppsummering av bærekraft i kredittprosesser i Nordea

16-04-18 17:25 | Responsible business

Denne bærekraftsoversikten er et sektorinitiativ utviklet i samarbeid med Finans Norge for å gi et innblikk i hvordan bærekraftperspektivet blir tatt med i banklån til selskaper.

1. Vår forståelse av bærekraft

For Nordea handler bærekraft om å ta ansvar for hvordan vi påvirker vårt miljø. Vårt største bidrag til bærekraftig utvikling ligger i tjenestene vi tilbyr. Når vi gjør forretningsbeslutninger, spesielt på investering og finansiering, tar vi hensyn til miljø, arbeidstakerrettigheter, samfunnsansvar, menneskerettigheter, korrupsjon og eierstyring. Vi sørger også for at våre leverandører oppfyller de samme høye bærekraftig kravene som oss. Vi arbeider også for å redusere miljøpåvirkningen som vår direkte virksomhet har. Vår bærekraft suksess er avhengig av en rekke kompetente og fornøyde medarbeidere som handler i samsvar med etiske standarder og vår egen oppførselskode.

2. Tilslutning til internasjonale initiativer 

Som en del av vår forpliktelse til å bidra til bærekraftig utvikling, har vi signert flere frivillige internasjonale retningslinjer som:

• The UN Global Compact
• The UN Principles for Responsible Investment (PRI)
• The UN Environment Program – Finance Initiative (UNEP FI)
• The Equator Principles
• The ILO International Labour Standards on Occupational Safety and Health
• The OECD Guidelines for Multinational Companies

Nordeas adferdskodeks, vår oppførselskodeks, beskriver de etiske prinsippene som styrer hvordan vi driver vår virksomhet og omfatter aspekter knyttet til miljøhensyn, ansattes rettigheter, kundeforhold, menneskerettigheter, retten til privatliv og kampen mot bestikkelse og korrupsjon. Nordeas bærekraftpolicy beskriver konsernets verdier og forpliktelser angående en etisk virksomhet. Vi har også en rekke konsernretningslinjer for bærekraftig utvikling som veiledning i vårt daglige arbeid, for eksempel retningslinjer for bekjempelse av bestikkelse og korrupsjon, samt retningslinjer for interessekonflikter.

3. Fokusområder

Alle bedrifter må handle for å redusere klimapåvirkningen, slik at målet om maksimalt 2 grader oppvarming ikke overskrides. Nordea kan bidra til dette både direkte og indirekte. Ved å analysere våre kunder fra et ESG-perspektiv i kredittprosessen, inkludert bærekraft i dialog med kunder, kan vi øke bevisstheten og innflytelsen i en mer bærekraftig retning. Som et ledd i dette, starter vi ikke nye relasjoner med selskaper hvis virksomhet er avhengig av kull. Siden november 2017 har vi også en offentlig holdning til å redusere klimapåvirkningen, som ligger til grunn for våre investeringer, kreditt og innkjøpsbeslutninger.

4. Interne retningslinjer for kredittgivning 

Våre relasjoner med kunder - privatkunder, bedrifter og institusjoner - bygger på vår detaljerte kjennskap om deres virksomhet. I tillegg til å følge alle retningslinjer og prinsipper som gjelder for næringen, har vi utviklet egne verktøy og prosesser for å fremme en helhetlig tilnærming i våre kredittbeslutninger, og vi inkluderer menneskerettigheter, ansattes rettigheter, miljøaspekter, korrupsjon og eierstyring når vi lager beslutningene.

Retningslinje for kredittbeslutning

Nordeas oppførselskode er et sentralt styringsdokument for vår kreditt, sammen med de nye prinsippene for bærekraft i finans, investering og rådgivning i vår oppdaterte bærekraftspolitikk, godkjent av styret i desember 2017.

Innvilgning av kreditt er basert på et konserndirektiv vedtatt av styret, "konsernstyrets direktiv om risiko". Dokumentet beskriver de overordnede prinsippene, som for eksempel alltid å anvende god bankpraksis og høye etiske standarder. Det fastsetter også at vi aldri kan kompromittere med allment aksepterte etiske og juridiske prinsipper. Kredittinstruksjonen for Nordea-konsernet beskriver hvordan kredittbeslutninger organiseres og hvem har mandat til å ta beslutninger om grenser og mer.

I tillegg til disse kredittinstruksene har vi bransjespesifikke retningslinjer og prinsipper for utlån for å etablere en felles strategi for vår kredittportefølje og for å håndtere risikoen. Vi har bransjespesifikke retningslinjer for næringseiendom, energi, finansinstitusjoner, Leveraged Buy-Outs (LBO) og frakt-, offshore- og oljetjenester.

Bærekraft i kredittvurderingen

Vi vurderer våre forretningskunder kontinuerlig med hensyn til bærekraftig risiko og muligheter. For de største bedriftskundene har vi et dedikert team av eksperter som bruker spesielle ESG-verktøy (Environmental, Social and Governance) til å analysere selskaper. For mindre bedrifter inngår ESG-analysen i prosessen med Kjenn-din-kunde. For alle selskaper er relevante faktorer inkludert i beslutningsprosessen.

Utlån

Nordeas totale utlån til publikum utgjør om lag 310 milliarder euro, hvorav ca. 147 milliarder kroner er kreditt til selskaper (per desember 2017).

Nordeas bærekraftige kredittporsesser