Innskuddsgaranti- og investorenes erstatningsordning

Endringer i innskuddsgarantiordningen og investorenes erstatningsordning som følge av forenklingen av vår juridiske struktur.

En enklere juridisk struktur

Den 2. januar 2017 endret vi vår juridiske struktur ved å gjøre datterbankene i Danmark, Finland og Norge om til filialer av den svenske morbanken Nordea Bank AB (publ) som i større grad gjenspeiler måten vi jobber på. Endringen fra datterbanker til filialer skjedde gjennom tre separate fusjoner. En enklere juridisk struktur reduserer kompleksiteten og gjør det mulig for oss å fokusere på å skape best mulige kundeopplevelser.

Innskuddsgarantiordningen

Den svenske innskuddsgarantien dekker alle innskyterne i Nordea Bank AB (publ), også innskytere som har innskudd i bankens utenlandske filialer. I Danmark og Norge har Nordea også blitt med i de lokale innskuddsgarantiordningene som et supplement til den svenske dekningen.

Hvis en svensk institusjon går konkurs eller den svenske Finansinspektionen beslutter at innskuddsgarantien skal tre inn, vil innskuddsgarantien i utgangspunktet dekke en erstatning på inntil 950 000 svenske kroner per innskyter i Sverige. Hvis du har innskudd i en utenlandsk filial av en svensk institusjon som ligger innenfor EU, er maksimumsbeløpet fra den svenske innskuddsgarantien det samme som i landet der filialen driver sin virksomhet, dvs. 100 000 euro i Danmark og 100 000 euro i Finland. For norske filialer av svenske banker er maksimumsbeløpet også 100 000 euro. Fordi Nordea har blitt med i den danske og den norske innskuddsgarantiordningen, suppleres den svenske dekningen med de spesielle lokale dekningsreglene som gjelder for innskudd i Nordeas filial i henholdsvis Danmark og Norge.

Det svenske maksimumsbeløpet gjelder for innskudd i Nordea Bank AB (publ) og Nordea Bank AB (publ)s utenlandske filialer ettersom alle innskudd i én og samme institusjon summeres i henhold til EUs direktiv for innskuddsgarantiordninger. Maksimumsbeløpet gjelder for innskyterens samlede innskudd i banken. Fusjonen kan med andre ord ha ført til redusert dekning for en innskyter i Nordea Bank AB (publ) som før fusjonen også hadde innskudd i Nordea Bank Danmark A/S, Nordea Bank Finland Plc og Nordea Bank Norge ASA.

Som innskyter i Nordea Bank AB (publ) har du derfor rett til å ta ut eller overføre til en annen institusjon den delen av innskuddene med påløpte renter i Nordea Bank AB (publ) og Nordea Bank AB (publ)s filialer som overstiger maksimumsbeløpet som dekkes av innskuddsgarantien etter fusjonen. Det vil ikke bli belastet gebyrer eller andre kostnader for slike uttak som foretas innen tre måneder etter at du ble informert om fusjonen.

Alle våre innskytere i Nordea Bank Danmark A/S, Nordea Bank Finland Plc og Nordea Bank Norge ASA har i løpet av 2016 blitt informert separat om de juridiske endringene. Informasjon som gjelder for Nordeas kunder i de respektive landene ligger på www.nordea.fi, www.nordea.no, www.nordea.se og www.nordea.dk.

Du kan lese mer om innskuddsgarantien i Sverige på www.riksgalden.se.

Investorenes erstatningsordning

Erstatningsordningen for investorer som gjelder for Nordeas kunder er fastsatt i overensstemmelse med de svenske reglene som gjelder for erstatning til investorer. Nordea er også med i investorenes erstatningsordning i Danmark som et supplement til den svenske dekningen der det måtte være relevant. Erstatningsordningen for investorer gjelder per investor per bank. Du kan lese mer om investorenes erstatningsordning i Sverige på www.riksgalden.se.