Innskuddsgaranti- og investorenes erstatningsordning

Endringer i innskuddsgarantiordningen og investorenes erstatningsordning som følge av forenklingen av vår juridiske struktur.

Vi forenkler Nordeas juridiske struktur

Vi arbeider nå med å forenkle Nordeas juridiske struktur gjennom å gjøre datterbankene i Danmark, Finland og Norge om til filialer av det svenske morselskapet Nordea Bank AB (publ). Endringen fra datterbanker til filialer gjennomføres i form av tre separate fusjoner.

En enklere juridisk struktur er en del av den omfattende endringen av virksomheten og forenklingen av prosesser som vi nå gjennomfører i Nordea-konsernet.

Målet er at fusjonene skal være sluttført innen begynnelsen av 2017.

Innskuddsgarantiordningen

Når datterbankene har blitt filialer, vil den svenske innskuddsgarantien dekke alle innskyterne i Nordea Bank AB (publ), også innskytere som har innskudd i bankens utenlandske filialer. I Danmark og Norge vil Nordea også bli med i de lokale innskuddsgarantiordningene.

Hvis en svensk institusjon går konkurs eller den svenske Finansinspektionen beslutter at innskuddsgarantien skal tre inn, vil innskuddsgarantien i utgangspunktet dekke en erstatning på inntil 950.000 svenske kroner per innskyter i Sverige. Hvis du har innskudd i en utenlandsk filial av en svensk institusjon, som ligger innenfor EU, er maksimumsbeløpet fra den svenske innskuddsgarantien det samme som i landet der filialen driver sin virksomhet, dvs. 100.000 euro i Danmark og 100.000 euro i Finland. For norske filialer av svenske banker er maksimumsbeløpet også 100.000 euro. Fordi Nordea blir med i den danske og den norske innskuddsgarantiordningen, vil den svenske dekningen bli supplert med de spesielle lokale dekningsreglene som gjelder for innskudd i Nordeas filial i henholdsvis Danmark og Norge.

Det svenske maksimumsbeløpet vil gjelde for innskudd i Nordea Bank AB (publ) og Nordea Bank AB (publ)s utenlandske filialer ettersom alle innskudd i én og samme institusjon skal summeres i henhold til EUs direktiv for innskuddsgarantiordninger. Maksimumsbeløpet gjelder for innskyterens samlede innskudd i banken. Fusjonen vil med andre ord kunne medføre redusert dekning for en innskyter i Nordea Bank AB (publ) som før fusjonen også har innskudd i Nordea Bank Danmark A/S, Nordea Bank Finland Plc og Nordea Bank Norge ASA.

Som innskyter i Nordea Bank AB (publ) har du derfor rett til å ta ut eller overføre til en annen institusjon den delen av innskuddene med påløpte renter i Nordea Bank AB (publ) og Nordea Bank AB (publ)s filialer som vil overstige maksimumsbeløpet som vil være dekket av innskuddsgarantien etter fusjonen. Det vil ikke bli belastet gebyrer eller andre kostnader for slike uttak som foretas innen tre måneder etter at du ble informert om fusjonen.

Alle våre innskytere i Nordea Bank Danmark A/S, Nordea Bank Finland Plc og Nordea Bank Norge ASA vil bli informert separat om de juridiske endringene i løpet av 2016. Informasjon som gjelder for Nordeas kunder i de respektive landene vil bli lagt ut på www.nordea.fi, www.nordea.no, www.nordea.se og www.nordea.dk.

Du kan lese mer om innskuddsgarantien i Sverige på www.riksgalden.se.

Investorenes erstatningsordning

Etter fusjonen vil det bli fastsatt en erstatningsordning for investorer som vil gjelde for Nordeas kunder. Denne vil være i overensstemmelse med de svenske reglene som gjelder for erstatning til investorer. Nordea vil også være med i investorenes erstatningsordning i Danmark. Erstatningsordningen for investorer gjelder per investor per bank. Du kan lese mer om investorenes erstatningsordning i Sverige på www.riksgalden.se