Markedssynet for september: Fremgang til tross for uro

10-09-14 14:09 | Investeringer og marked

Det har vært en urolig tid de siste månedene, men til tross for det har globale aksjer klatret videre oppover, og enkelte markeder er på nye rekordnoteringer.

Globale investorer synes å benytte hvert eneste lille fall til å kjøpe aksjer, og årsakene er tydelige: den økonomiske veksten bedres, det samme gjør inntjeningen, inflasjonen er lav, rentene er lave og så lenge sentralbankene er støttende gir det et godt fundament for god aksjeutvikling og andre risikable aktiva. De største farene for risikable aktiva kommer fra geopolitisk risiko, samt når og hvor fort rentehevningene kommer i USA. For september beholder vi overvekten i aksjer og undervekten i renter.

Siden tidlig 1980-tallet har den amerikanske pengepolitikken vært rettet mot å bekjempe inflasjon. Med observasjoner fra 1994 og frem til nå med de første signalene om tilbaketrekking av stimuli har vi sett på hvordan ulike aktiva har utviklet seg etter første renteheving fra Fed. De største markedsbevegelsene er på kort sikt, og ikke minst knyttet til negative overraskelser om rentehevning. EM-obligasjoner er den mest følsomme aktivaklassen på kort sikt. Aksjemarkedet viser ingen negativ påvirkning på tolv måneders sikt etter første renteheving. Den overraskende rentehevingen i 1994 fremstår som den hendelsen med størst negativ påvirkning på markedet. Det betyr at annonseringen av kommende rentehevingssyklus blir viktig. Kommunikasjonsstrategien til Fed bærer preg av at de har lært av historien.

Blant de geopolitiske urolighetene som er aktive i dag mener vi at Ukraina/Russland er den viktigste å følge med på. Irak, Syria og Israel/Gaza har mindre potensial til å påvirke både finansmarkedene og økonomien. Rent økonomisk vil en eskalering av sanksjoner, og til og med en full krig trolig ikke få den globale økonomiske veksten til å spore av. Likevel, i finansmarkedet vil det trolig komme en korreksjon. Russland er den tapende part både i økonomien og i finansmarkedene, men noen negative spill-over effekter til Europa kan ikke utelukkes. Total eksport fra eurosonen til Russland er 1,1 % av BNP. Nåværende estimat er 0,1-0,2 % lavere vekst, noe som kan bli høyere om situasjonen eskalerer. Presset på russiske aktiva vil vedvare. Så lenge nåværende situasjon holder frem, ser ikke markedet veldig bekymret ut.

Selv om det er store regionale forskjeller på økonomisk vekst, inntjening, sentralbanksyklus og verdsettelse så er det ingenting som tyder på at vi står foran en ny økonomisk resesjon eller inntjeningsresesjon. Dermed vil det fundamentale rettferdiggjøre en fortsatt høyere verdsettelse på globale aksjer. Til tross for at risikable aktiva har utviklet seg bra, så er fremdeles sentimentet relativt balansert. Det gir også støtte til at oppgangen kan fortsette, all den tid fremgangen på fundamentale faktorer fortsetter. På den regionale aksjestrategien senker vi Japan til nøytral, og løfter USA til nøytral. Vi ser få positive faktorer som skal løfte Japan på kort sikt, samtidig som USA beveger seg over økonomisk ekspansjon og selskapene leverer sterk inntjening. Potensialet er fremdeles størst i Europa, og vi beholder overvekten.


Ole-Morten Nafstad,
seniorstrateg i Nordea

Flere nyheter

Nordea's re-domiciliation

Derfor foreslår vi flytting til bankunionen

Om Nordea

Nordeas styre foreslår for generalforsamlingen å flytte Nordeas hovedkontor og morselskap fra Sverige til bankunionen.

Det gir forretningsmessig mening å investere i kvinnelige ledere

Om Nordea Bærekraft

Kjønnsbalanse gis nå stadig større oppmerksomhet, og det er allment anerkjent at det er en viktig faktor for forretningsmessig suksess.

Tilrettelegger for en bærekraftig fremtid

Bærekraft Om Nordea