Skattetips før årsskiftet 2014/2015

18-12-14 10:00 | Personlig økonomi

Selv om det er kort tid til årsskiftet, er det fortsatt mulig å gjøre noen grep i år som kan gi muligheter for å redusere skatten for 2014. Jurist Olav S. Platou i Nordea Private Banking gir deg her noen enkle tips.

Gaver og arveforskudd til barn 
Som kjent ble avgiften på arv og gaver fjernet fra 1.1.2014. Dette gjør det gunstigere å gi gaver eller forskudd på arv til barn hvilket igjen kan redusere foreldrenes formuesskatt. Fribeløpet for formuesskatten er 1 mill. pr. ektefelle for inneværende år.  Barna må imidlertid være over 17 år for å få eget fribeløp for formuesskatt ellers lignes de sammen med foreldrene. Det er også viktig å huske på at stipend fra Lånekassen fases gradvis ut hvis barn har nettoformue over ca. kr. 357.000 for inneværende år. Dette kan imidlertid unngås hvis barna investerer midlene i en leilighet med lav ligningsverdi og eventuelt belåner denne som en del av finansieringen av kjøpet.

I mange tilfeller har foreldre gitt lån til barn for eksempel i forbindelse med barnas kjøp av leilighet. Disse lånene har ofte vært formalisert ved en låneavtale og ført som en fordring i foreldrenes selvangivelse og som en gjeld for barna. Nå som arveavgiften er bortfalt oppstår spørsmålet om lånet helt eller delvis kan ettergis uten arveavgiftsmessige konsekvenser for barna. Vi antar at dette vil være uproblematisk forutsatt at skattemyndighetene anser lånet som et reelt lån. Dette vil typisk være tilfelle hvis det foreligger en skriftlig låneavtale som inneholder betingelser om renter og avdrag og denne er etterlevd av partene. Videre må det ikke være planlagt fra begynnelsen at lånet skulle ettergis. I motsatt fall risikerer man ved en ettergivelse av gjelden at skattemyndighetene anser “lånet” som en gave den gang det ble gitt, og etterberegner arveavgift. I disse tilfellene vil rådet være å videreføre lånet en periode og betjene dette i henhold til låneavtalen samt å ettergi lånet gradvis.

Gevinst og tap på aksjeinvesteringer
Før nyttår bør man lage en oversikt over gevinster og tap på aksjeinvesteringer i 2014. Gevinst ved salg av aksjer, aksjefond og kombinasjonsfond som er eiet på privat hånd vil som hovedregel bli beskattet som kapitalinntekt med 27% skatt. Hvis gevinster realiseres i inneværende år, vil skatten forfalle til betaling i 2015. Ved å utsette realisasjonen til etter nyttår vil man kunne utsette skatten til 2016. Hvis aksjene har sunket i verdi, eller man har realisert gevinster i løpet av året, kan det være smart å realisere eventuelle tap i inneværende år for å få tapsfradraget i 2015 eller redusere skatten på gevinster som allerede er realisert.

Ved aksjeinvesteringer gjennom et investeringsselskap, typisk et AS, vil det ikke være skatt på gevinster eller fradrag for tap ved realisasjon forutsatt at aksjene eller aksjefondet er hjemmehørende innen EØS-området.

Fordeling av formue mellom ektefeller
Ektefeller lignes alltid felles ved skattlegging av formue. På denne bakgrunn vil ikke fordelingen av formuen mellom ektefellene påvirke den samlede skatten på formuen, kun hvem som har ansvaret for formuesskatten. Ektefellene kan fritt velge hvem som skal beskattes for formuen. Hvis ektefellene ikke er enige skal formuen beskattes hos den som er privatrettslig eier. Reglene for ligning av ektefeller gjelder i utgangspunktet ikke for samboere, dvs. personer som bor sammen uten å være gift. Samboere skal derfor som hovedregel lignes hver for seg for sin formue. 

Fast eiendom i Norge og utlandet
Skattemessig er det generelt gunstig å eie fast eiendom. Lavere ligningsverdier på boliger enn på aksjeinvesteringer og bankinnskudd gjør at formuesskatten kan reduseres ved å investere i fast eiendom. For primærbolig som er den boligen man bor i, skal ligningsverdien være 25% av markedsverdi og for sekundærboliger (typisk utleieboliger) er ligningsverdien for inneværende år 60% av markedsverdi. Ligningsverdien av sekundærboliger imidlertid foreslått økt til 70% av markedsverdien fra 2015. Fritidsboliger følger det gamle systemet basert på historiske ligningsverdier og disse kan være lavere enn 25% av markedsverdi.

Ligningsverdien av fritidsbolig i utlandet fastsettes etter norske regler. For eiendommer som ikke tidligere har fått fastsatt en ligningsverdi etter norske regler settes ligningsverdien til maksimalt 30 % av markedsverdi. I Norge har vi det såkalte globalskatteprinsippet som innebærer at formue og inntekt i utlandet er skattepliktig i Norge for den som er skattemessig bosatt her. Imidlertid vil utenlandsk inntekt og formue også kunne være skattepliktig i utlandet. I et slikt tilfellet avgjør skatteavtalen mellom Norge og det aktuelle landet hvor skatten skal betales. Hvis skatteavtalen bygger på den såkalte unntaksmetoden kan man unngå at den utenlandske formuen kommer til beskatning i Norge. Dette gjelder f.eks. for eiendom i Italia.

Husk at det er overtakelsestidspunktet og ikke tidspunktet for avtaleinngåelse som er avgjørende for når eiendommen skal inngå i skattyters formue.

BSU – Boligsparing for ungdom
Bolig Sparing for Ungdom er en svært gunstig spareordning for unge under 34 år. Kontoinnehaver kan til og med det året man fyller 33 år spare inntil kr. 25.000 årlig og få 20% av spart kapital som fradrag i utlignet skatt. Samlet sparebeløp kan imidlertid ikke overstige 200.000. På denne bakgrunn bør man ikke spare i BSU konto de årene man ikke har høy nok inntekt til å nyttiggjøre seg skattefradraget, men heller spare i en Boligsparekonto i Nordea. Midlene kan senere overføres årlig fra Boligsparekonto til BSU-konto når barnet kommer i skatteposisjon. For inneværende år kreves det en bruttoinntekt på ca. kr. 61.000 for å få full nytte av BSU-fradraget. 

Gaver til frivillige organisasjoner
Det gis fradrag i skattepliktig inntekt for gaver gitt til visse frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn. Gaven må utgjøre til sammen minst 500 kroner til den enkelte organisasjon i løpet av inntektsåret. Maksimalt fradrag for gaver til en eller flere organisasjoner er 16 800 kroner per år for hver av ektefellene. For at en gave til en organisasjon skal være fradragsberettiget for giver må mottaker av gaven være godkjent av likningsmyndighetene og organisasjonen må rapportere gavebeløpet til Skattedirektoratet. En liste over godkjente organisasjoner finnes på skatteetaten.no. 

Andre interessante jusartikler finner du påwww.nordeaprivatebanking.no/1696362.html

Olav S. Platou
Senior legal counsel
Nordea Private Banking
Olav.Platou@nordea.com
Oslo, desember 2014

Flere nyheter

Viser 5 av 234 resultat

Blackfriday

Beskytt deg mot shoppingsvindel på Black Friday

Personlig økonomi

Unngå å bli lurt på Black Friday og Cyber Monday

En stor milepæl er nådd – nå har vi hovedkontor i Finland

Om Nordea

Etter at den omvendte grenseoverskridende fusjonen av Nordea Bank AB (publ) inn i Nordea Bank Abp er fullført, har Nordea nå hovedkontor i Finland, som er me...

Ligg i forkant – bli med på vårt Economic Outlook-webinar

Makroøkonomi

Meld deg på webinaret og få Economic Outlook som publiseres 5. september.

Blockchain-plattformen we.trade er lansert

Om Nordea

Nordea spiller en nøkkelrolle i utformingen og implementeringen av denne banebrytende løsningen.

Ikke la deg lure av e-postsvindel

Om Nordea

Noen raske tips til hvordan du som forretningsdrivende kan avsløre disse svindelforsøkene!

Viser 5 av 234 resultat