Moderer dine forventninger

Ole-Morten Nafstad, seniorstrateg i Nordea Følg på twitter: https://twitter.com/OMNafstad
06-03-15 14:17 | Investeringer og marked

Hellas, oljepris, nedreviderte inntjenings-forventninger, svakere enn ventet makrotall fra USA samt usikkerhet for hva en sterkere dollar kan bety har preget markedet den siste tiden. Likevel har utviklingen vært god for risikable aktiva, men derfor bør også forventningene den kommende tiden modereres sett opp mot disse usikkerhetsfaktorene.Til tross for et brokete regionalt bilde er den globale økonomiske veksten sterk nok til å løfte inntjeningen til selskapene, som er positivt for risikable aktiva. Dette får støtte fra lav oljepris, svakere valutaer (unntatt dollar) og støttende sentralbanker. Selv om verdsettelsen i noen regioner er krevende, så er den ikke krevende globalt til tross for at vi nå er nær det langsiktige gjennomsnittet. Verdsettelsen gir ikke støtte ved sterk uro, men hindrer ikke videre oppgang.

Følgelig viderefører vi vår overvekt i aksjer og undervekt renter i investeringsstrategien.

Den økonomiske veksten i vesten tar seg stadig opp ledet an av USA, hvor lavere oljepris, sterk jobbvekst og stigende finansiell velstand bidrar sterkt. Likevel, økonomiske nøkkeldata fra USA har skuffet i forhold til forventningene i det siste. USA kan ikke drive den globale veksten alene, og den sterkere dollaren skaper utfordringer. Vinnerne fra en sterkere dollar er Europa og Japan hvor utsiktene bedres, som sammen med støttende sentralbanker og lave renter vil stimulere veksten. Veksten i EM flater ut, men Kina unngår hard landing selv om veksten vil bli lavere. Sentralbanken har lettet på pengepolitikken, og myndighetene investerer i infrastruktur. Indisk økonomi får støtte fra lavere oljepris, det samme gjør de offentlig finansene i landet. Brasil og Russland er de svakeste økonomiene da høy inflasjon, høye renter og vestlige sanksjoner tynger.

Avtalen mellom Hellas og EU ble en sier for begge parter. Hellas fikk fire måneder til å finne en langsiktig løsning på problemene, tillatelse til å foreslå reformer til kreditorer for da å skape dialog, samt kortsiktig fleksibilitet på budsjettet. Kreditorene i EU lykkes i å opprettholde kravene mot Hellas ved at landet må skape budsjettoverskudd på lang sikt, samt binde seg til reformer godkjent av gruppen. Markedet likte avtalen, og sendte aksjer høyere og renter lavere. Fremover vil det bli viktig for markedet hvordan reformprosessen går, men det at ECB er på plass med QE og brannmurer er satt opp gjennom ESM etc., er situasjonen mye mindre risikabel nå enn i 2012.


Oljeprisen (Brent) har steget over 30% siden bunnen i januar. Estimatene fremover varierer veldig, helt fra $20 til $200 pr fat. Til tross for stort sprik, kan faktisk begge inntreffe; lav oljepris de neste årene senker investeringene i ny produksjon, som fører til lavere tilbud av olje i markedet, som igjen vil gi høyere oljepris. Likevel, det kan være vanskelig å finne fundamental støtte for siste tids prisoppgang. Antall rigger i aktivitet i USA har falt, det har ikke produksjonen. Dagens situasjon er velfylte lagre, voksende produksjon som gir en meget sterk tilbudsside. Vi tror at oljeprisen vil stige i årene fremover, men at risikoen for et fall ned mot $40/fat på kort sikt ikke skal utelukkes. Likevel, usikkerheten er stor, og hvilke krefter som vinner frem er høyst usikkert.


Inntjeningsforventningene har blitt kuttet kraftig de siste månedene, og vi venter nå at inntjeningsveksten kun blir svakt positiv i år. Selv om nedrevideringene har kommet i alle sektorer, er det helt klart dominert av energisektoren som følge av det kraftige fallet i oljeprisen. Vi stiller oss nå spørsmålet om estimatene har blitt for negative. De kraftige revideringene i energisektoren er forståelig, men for alle de andre sektorer virker dette underlig. Den lavere oljeprisen er en støtte til vekst i både økonomien og inntjeningen i andre sektorer. Denne effekten har vi så langt ikke sett i revideringene. Dette får oss til å tro at vi kan komme til å se at faktisk inntjening vil overraske estimatene utenfor energisektoren senere i år. 

For utvidet informasjon om rente-allokeringen og aksjefordelingen i de ulike regionene: Les hele rapporten her >

Flere nyheter

Nordea's re-domiciliation

Derfor foreslår vi flytting til bankunionen

Om Nordea

Nordeas styre foreslår for generalforsamlingen å flytte Nordeas hovedkontor og morselskap fra Sverige til bankunionen.

Det gir forretningsmessig mening å investere i kvinnelige ledere

Om Nordea Bærekraft

Kjønnsbalanse gis nå stadig større oppmerksomhet, og det er allment anerkjent at det er en viktig faktor for forretningsmessig suksess.

Tilrettelegger for en bærekraftig fremtid

Bærekraft Om Nordea