Den største trusselen mot dine investeringer

Leif-Rune H. Rein, Sjefstrateg i Nordea
23-04-15 1:08 | Investeringer og marked

Den største trusselen mot din portefølje er ikke økonomisk nedgangskonjunktur, inntjeningsresesjon eller “black swans”. Den største trusselen er deg selv. Det som i særklasse kan ødelegge avkastningen til en veldiversifisert investeringsportefølje er investorens egne valg. Det vi typisk har sett historisk er at risikoviljen øke i oppgangstider, og faller i nedgangstider. Dersom investor da ikke klarer å stå fast ved sin investeringsstrategi, men øker risikoen eller kaster kortene på feil tidspunkt, så kan dette ødelegge porteføljens langsiktige avkastingspotensiale helt. For å forhindre at en gjør slike feilaktige valg anbefaler vi sterkt å følge en rebalanseringsstrategi.

2014 var preget av store forskjeller mellom aktivaklasser, hvor for eksempel globale aksjer i NOK steg med 28,5%, mens en gjennomsnittlig renteportefølje steg med 4,5%, og plassering i korte renter ga rundt 2%. Første kvartal 2015 har fortsatt likedan, med svært god aksjeavkastning. Konsekvensen er at aksjeandelen i porteføljen har steget mye mer enn de andre aktivaene, og dominerer kanskje porteføljen din. For å holde risikoen i porteføljen stabil over tid rebalanserer vi porteføljene jevnlig, og anbefaler også deg å se over vektene i porteføljen din for å se om de er korrekte i forhold til ønsket risiko i porteføljen.

Tenk deg en investor som i 1996 bestemte seg for å investere i en portefølje bestående av 50% aksjer og 50% i trygge norske statsobligasjoner (ST4X). Investoren har i 1996 en portefølje jevnt fordelt mellom aktivaklasser med lav korrelasjon og en fordeling som passer investorens risiko og avkastningsmål, men hvis investoren ikke følger med i timen vil markedsbevegelser endre risikoprofilen på investorens vegne (se graf under). De mest suksessfulle aktivaklassene vil nemlig over tid komme til å dominere porteføljen og ødelegge diversifiseringseffekten vi ønsker. 50/50 porteføljen kan etter få år ha blitt en mye mer risikabel 70/30 portefølje, uten at investoren har løftet en finger.

I figuren over viser den sorte linjen aksjeandelen i porteføljen som ikke blir rebalansert, fargene i bakgrunn symboliserer porteføljens risikonivå, gradert fra for høy aksjeandel som gir for høy risiko (mørk), til for lav aksjeandel og for lav risiko (lys). Historisk viser det seg at investorens risikovillighet pleier å øke i perioder med god aksjeavkastning, og følgelig blir ikke investoren veldig plaget av at aksjeandelen er høy etter en kraftig markedsoppgang. Problemet er når markedet snur og investoren kanskje opplever et verdifall som er større enn man tåler (både økonomisk og psykisk), noe som får risikovilligheten til å falle og investoren kanskje kaster kortene helt, og dermed ikke blir med på neste opptur.

Når vi snakker om å rebalansere porteføljen mener vi handlinger som motvirker denne effekten, som kort fortalt betyr å selge seg ned i de aktivaklassene som har gitt høyest avkastning, og kjøpe mer av de som har gitt dårligst avkastning. Med andre ord, hvis investoren har bestemt seg for en 50/50-portefølje, er målet at fordelingen skal være i nærheten av 50/50 over tid. Dette kan virke kjedelig når aksjene går som en rakett, og risikovilligheten er høy, men det er flere gode grunner til å rebalansere. Det viktigste argumentet er nettopp at man ikke skal bevege seg bort fra sin egen risikoprofil, og ufrivillig sitte med en portefølje som har høyere risiko enn det man er komfortabel med.

Derfor, etter siste års positive utvikling og den sterke starten på 2015 for aksjer; sjekk om porteføljevektene er riktig og at du har den risikoen i porteføljen som du er villig til å sitte med over tid. Dersom man hadde en riktig allokering ved starten av 2014, vil rebalansering i praksis innebære å ta litt gevinster, for så heller å kunne kjøpe mer dersom man får en nedtur i markedene. Den enkleste måten å håndtere rebalanseringsspørsmålet på er dog fondsløsninger (som Nordea Link Aktiva eller Nordea Plan-fond) hvor dette blir håndtert løpende, det vil si at den overordnede allokeringen mellom aksjer og renter, samt ulike aksjeregioner og rentesegmenter rebalanseres jevnlig.

Leif-Rune H. Rein,
Sjefstrateg i Nordea

Flere nyheter

TheFactory fintech startups April 2017

Digipig og DigiStocks? Nordea følger nøye med på hva som skjer på fintech-fronten

Om Nordea Digitalbanken

Nordea deltar i fintech-huber og akselleratorer over hele Norden

Press Release Image showing Nordea logo

Et skritt nærmere aksjesparekonto

Investeringer og marked Aktuelt Pensjon og sparing

Finansdepartementet sendte forslag til forskrift om aksjesparekonto på høring i slutten av forrige uke. Høringsfristen er 12. mai i år.

Nordeas konsernsjef snakker om sitt forhold til kundene og om bærekraft

Om Nordea Samfunnsansvar

Nordeas konsernsjef Casper von Koskull beskriver seg selv som en lytter.

Nordea inngår partnerskap med gründerfabrikk

Aktuelt Digitalbanken

Nordea inngår samarbeid med norske TheFactory, fasilitator for oppstartsbedrifter innen tech, og deres akseleratorprogrammer, FintechFactory og InsurtechFact...