Rentebunnen er nådd

10-08-16 15:00 | Aktuelt | Makroøkonomi

Utviklingen i norsk økonomi gjennom sommeren har vært klart sterkere enn ventet. Vi tror det får Norges Bank til å holde renten i ro i september, til tross for at de har varslet et kutt.

Norges Bank vil nok fortsatt signalisere enn relativt høy sannsynlighet for et kutt senere, men med utsikter til relativt gode nøkkeltall også utover høsten ser ikke vi for oss flere kutt. Vi tror derfor styringsrenten har bunnet ut på 0,50 prosent.

Arbeidsledigheten flater ut
Sommerens arbeidsledighetstall bekrefter trenden så langt i år, arbeidsledigheten ser ut til å ha nådd toppen. I den pengepolitiske rapporten fra juni så Norges Bank for seg at den registrerte ledighetsraten skulle øke med 0,1 prosentpoeng gjennom juni og juli. I perioden har ledigheten målt på denne måten faktisk falt noe. Samtidig har vi fått boligpristall som klart viser at prisveksten har tatt seg opp.  I juni og juli øket boligprisen med i gjennomsnitt nær 1 prosenti måneden og årsveksten, som nærmer seg 10 prosent, ligger etter to måneder allerede et prosentpoeng over Norges Banks anslag. Ikke bare øker det bekymringen for at lave renter bidrar til å bygge opp finansielle ubalanser, det løfter også utsikten for økonomien. I tråd med sterk boligprisvekst har vi fått sterke tall for nybygging av boliger.

Sterkere økonomisk utvikling enn ventet
Norges Bank ga på rentemøtet i juni ganske klare signaler om at de for seg et siste rentekutt i september. Ikke bare var renteprognosen fullt ut konsistent med et kutt i september, men Norges Bank sa også klart at overraskelse ville ha mindre effekt på rentprognosen enn normalt. Likevel, renteprognosen er en prognose basert på at utviklingen i økonomien er som ventet. Utviklingen i sommer er klart sterkere enn de har sett for seg og i sentralbanken stiller en seg nok nå spørsmålet om det ikke er mest fornuftig å holde igjen i september. Så kan de se an om utviklingen framover bekrefter det sterkere bildet av norsk økonomi vi har sett gjennom sommeren.

Vi tolker de siste nøkkeltallene som indikasjoner på at vi er over det verste og regner med at tallene framover vil indikere at ledigheten har toppet ut og at veksten vil ta seg opp. Skal vi tro oljeselskapene vil fallet i oljeinvesteringene avta. Samtidig er det ikke noe som tilsier at veksten i resten av innenlandsk etterspørsel bremser. At veksten i arbeidsledigheten selv i Rogaland ser ut til avta lover godt for forbruksveksten også i de oljetunge delene av lander.

Skulle utviklingen i norsk økonomi bli som vi tror utover høsten, og bekrefte at norsk økonomi er over det verste og ledigheten har toppet ut, regner vi med Norges Bank holder renten uendret på de kommende møtene og gradvis reduserer sannsynligheten for ytterligere kutt.

Les utdypende kommentar her.

Erik Johannes Bruce, Kjetil Olsen and Ole Håkon Eek-Nielsen
Nordea Markets

Flere nyheter

nordea logo

Nordea Liv rigger seg for vekst

Pressemelding

First quarter results 2018

Resultatet for 1. kvartal 2018

Pressemelding Børsmelding

Renteøkning i år

Pressemelding

Hold av en plass på første rad til Nordeas Economic Outlook

Makroøkonomi

Meld deg på webinaret på ditt lokale språk, og motta rapporten så snart den kommer ut 24. april.