Mer oljepenger bremser omstillingen

09-09-16 9:00 | Aktuelt | Makroøkonomi

Økt oljepengebruk vil kunne hindre den omstillingen Norge trenger og føre til en sterkere norsk krone.

Skrevet av Snorre Storset, administrerende direktør i Nordea Norge. Publisert i Dagens Næringsliv Debatt mandag 5. september 2016.

Sensommeren 2014 gikk det galt. Oljeprisen stupte fra 110 dollar fatet og fallet stanset ikke før prisen var under 50 dollar. Siden fortsatte det, og tidlig i år var oljeprisen på 20-tallet.

Oljeprisfallet er ikke unikt i norsk historie.

Fra desember 1985 til mai 1986 falt oljeprisen med 70 prosent, fra 30 til 10 dollar fatet. Norsk økonomi gikk inn i sin kraftigste nedgang siden mellomkrigstiden. Arbeidsledigheten og antall konkurser steg kraftig. Boligprisene falt betydelig og mange husholdninger fikk store gjeldsproblemer. Det hele endte i bankkrisen på starten av 1990-tallet.

Hvorfor har vi klart oss så mye bedre nå enn hva vi gjorde på 1980-tallet?

Svaret kan gi en pekepinn for hvordan regjeringen bør legge an den økonomiske politikken inn mot valgåret 2017. Som nå, opplevde staten midt på 1980-tallet et kraftig fall i oljeinntektene. Da ble utgiftene kuttet og skattene økt for å skape balanse i budsjettene. Det ble forsøkt å devaluere den norske kronen i 1986 som svar på oljeprisfallet, men effekten uteble. Høy lønnsvekst spiste opp effekten på konkurranseevnen.

I tillegg satte Norges Bank styringsrenten opp for å forsvare kronekursen deretter. Gjennomsnittlig utlånsrente blant husholdningene økte fra 14 til 17 prosent.

Myndighetene har denne gangen håndtert oljebremsen godt. Siden oljeprisen begynte å falle sommeren 2014, har kronen svekket seg med 15-20 prosent. Mange deler av industrien har det nå bedre enn på lenge. Hotellene fylles opp med turister og reiselivet jubler. Også oljeindustrien hjelpes. I 2013 gikk tre av fire kontrakter på utbygginger i Nordsjøen til utenlandske bedrifter. Norske verft var ikke konkurransedyktige. Nå er situasjonen snudd på hodet. I forbindelse med utbyggingen av gigantfeltet Johan Sverdrup har tre av fire kontrakter så langt gått til norske foretak.

I stedet for en rente som stiger, har utlånsrentene falt kraftig. 1980-tallets renter var usedvanlig høye, men det er også sjelden kost for oss som driver bank å kunne tilby lån ned mot to prosent.

Vi i Nordea merker at mange bedrifter også opplever oppsving i aktiviteten, deler av norsk økonomi går bedre enn på lenge.

Det er selvfølgelig enklere å håndtere en krise med et oljefond til rådighet, men en viktig årsak ligger også i rammeverket som ble lagt for den økonomiske politikken ved inngangen til dette årtusenet, med inflasjonsstyring i pengepolitikken og en flytende valutakurs. Norsk økonomi står like fullt med begge bena i en historisk omstilling, og det at vi har håndtert et sjokkartet oljeprisfall godt, er fortsatt en skjør suksess.

Norges Bank har fortsatt handlingsrom i pengepolitikken og vil trolig bruke det dersom kronen skulle styrke seg mye.

I finanspolitikken er trolig oljepengebruken høy nok. Oljefondets størrelse gjør det mulig for regjeringen å stimulere mye kraftigere enn hva som gjøres i dag. Jeg er overbevist om at det vil være en kortsiktig og dårlig medisin. Vi må godta en viss økning i arbeidsledigheten i den fasen norsk økonomi nå er inne i. Samtidig vil de mer langsiktige utfordringene i budsjettpolitikken øke ytterligere.

Å holde igjen på pengebruken kan være vanskelig når arbeidsledigheten har økt, særlig når vi går inn i en tid der landets regjering skal utarbeide statsbudsjett for valgåret 2017.

Men det vil kunne være avgjørende for norsk økonomi på sikt.

Nå legges grunnlaget for norsk økonomi etter oljeboomen. Selv om det kan smerte litt på kort sikt, vinner vi over tid på å tenke langsiktig i den økonomiske politikken. Det har historien tydelig vist.