Her er sjekklisten du trenger for selvangivelsen

01-01-00 10:00

I dag får du vite om du får baksmell eller penger tilbake.

3, 6 millioner nordmenn mottar i dag selvangivelsen for 2015 i digital form, men om historien fra i fjor gjentar seg vil hele 450.000 nordmenn ikke en gang se på de forhåndsutfylte tallene som pryder det viktige dokumentet. Det kan straffe seg.

Les også: Norske boligeiere vil få skattesmell


Det er nemlig svært viktig å gå gjennom tallene i selvangivelsene. For selv om dokumentet er forhåndsutfylt er det ikke ferdig utfylt og du kan gå glipp av store fradrag om du ikke påser at tallene stemmer og at du har fått de fradrag du er berettiget. Det er også din plikt å påse at opplysningene stemmer, og melde inn eventuelle feil. Gjør du ikke dette kan du få straffeskatt i ettertid, og det svir.

Les også: Dette er nytt i årets selvangivelse


I fjor var det 870.000 nordmenn som gjorde endringer i selvangivelsen, og Skatteetaten mener selv at hovedvekten av disse fikk redusert skatt. Å gå gjennom selvangivelsen kan derfor lønne seg. Mange kvier seg for dette, men ved hjelp av Skatteetatens fradragsveileder blir imidlertid denne jobben mye lettere.
Her er noen av punktene du bør sjekke:


Inntekt


Skattepliktig inntekt (2.1.1.)
Her skal alle dine skattepliktige inntekter oppgis, og det er viktig å sjekke at de forhåndsutfylte beløpene stemmer overens med årsoppgavene dine. Husk at det ikke er all inntekt som er skattepliktig. Du kan for eksempel tjene inntil 6.000 kroner per arbeidsgiver på såkalte skattefrie småjobber. Forutsetningen er at arbeidet utføres innenfor hjemmet.

Frynsegoder (2.1.1.)
Det finnes både skattepliktige og skattefrie frynsegoder, eller naturytelser. Du må for eksempel skatte av arbeidsgiverfinansierte elektroniske kommunikasjonstjenester (EKOM-tjenester), som for eksempel mobiltelefon og bredbånd. Det maksimale skattepliktige beløpet er det samme uavhengig av antall EKOM-tjenester som arbeidsgiver dekker, og den skattepliktige fordelen er på maksimalt 4.392 kroner.

Også fordelen du har ved privat bruk av firmabilen må du skatte for. Det samme gjelder om arbeidsgiver betaler for avisen din. Har du helt eller delvis fri avis regnes dette i utgangspunktet som skattepliktig inntekt. Ansatte med et spesielt informasjonsbehov vil kunne få flere avisabonnementer av arbeidsgiveren. I disse tilfellene beskattes normalt bare fordelen du har med ett abonnement på en dagsavis. Om man selv holder abonnement på en dagsavis, kan avisabonnementer som dekkes av arbeidsgiver normalt unntas fra beskatning. Reglene gjelder også for digitale avisabonnement.

Bolig

Boligskatt (2.8./4.3)
Sjekk at opplysningene om boligen din, boligareal, byggeår og boligtype, stemmer samt at ligningsverdien ikke overstiger 30 prosent av primærboligens omsetningsverdi. Om du mener boligskatten er for høy kan du klage.

Eier du bolig i borettslag/sameie må du sjekke at fellesformue, fellesgjeld samt sameiets renteutgifter og andre kostnader er riktig innrapportert og fordelt. Denne posten er normalt fylt ut med det som har blitt innrapportert fra boligselskapet/-sameiet, men det er viktig å sjekke at alle opplysninger er riktige.

Salg av bolig (3.3.6)
Har du tapt på salg av bolig eller fritidseiendom er det et lite plaster på såret at du kan få fratrekk for dette i selvangivelsen i de tilfeller en eventuell gevinst ville vært skattepliktig. Vær oppmerksom på at det er forskjellige krav til eiertid og botid/brukstid for boliger og fritidseiendommer.

Ny takts på bolig (3.3.1/4.8.1)
Om du for eksempel kjøpte deg inn i partnernes bolig, eller refinansierte boliglånet og derfor hadde utgifter til ny takst på huset kan denne utgiften trekkes fra på skatten. Det samme kan tinglysningsgebyret.

Utleie av bolig (2.8.2/3.3.12)
Det er fremdeles skattefritt å leie ut bolig så lenge du leier ut inntil halvparten av boligen målt etter utleieverdi, og selv benytter resten som egen bolig. Leier du ut hele eller en del a boligen som er større enn den du selv bor i, eller utleieinntektene overstiger 20.000 kroner, blir alle utleieinntektene fra boligen i løpet av året skattepliktige. Dette må innrapporteres sammen med selvangivelsen.

Gjeld

Gjeld og gjeldsrenter (3.3.1/4.8.1)
Sørg for at alle rentefradrag du har krav på står oppført og er riktige. Påse også at renteutgiftene er fordelt riktig mellom deg og din partner. Dette er en post mange må korrigere hvert eneste år, og det til tross for at man endret den foregående år. Mens ektefeller kan fordele rentefradraget akkurat som de vil, må samboere fordele gjelden og gjeldsrentene etter det som står i lånepapirene. Samboere kan imidlertid skrive en kontrakt seg imellom som fordeler gjelden og rentene annerledes, for eksempel fordi den ene har lav inntekt.

Private lån (3.3.1)
Dersom du har privat lån eller lån fra arbeidsgiver, må du huske på å føre opp gjeldsbeløp og rentefradrag. Den du låner penger av må da også føre dette opp i sin selvangivelse.

Gebyrer (3.3.1)
Sjekk at alle lånegebyr og omkostninger forbundet med dine lån er oppført i selvangivelsen. Vær ekstra oppmerksom om du har brutt en fastrenteavtale og betalt overkurs. Tapet kan nemlig trekkes fra på skatten.

Foreldre


Foreldrefradrag (3.2.10)
Dette er en post som berører mange er det forhåndsutfylte foreldrefradraget. Som forelder har du krav på fradrag for dokumenterte utgifter til pass og stell av barn, som utgifter til offentlig eller private barnehager og skolefritidsordninger. Forutsetningen er at barnet er 11 år eller yngre, og at du bor sammen med det. Du får fradrag for utgifter inntil 25.000 kroner om du har ett barn, og 15.000 kroner for hvert av de andre barna. Du kan også få fradrag for pass av barn over 11 år om de har spesielle behov for dette. Du må da belage deg på å dokumentere at barnet ditt har spesielle behov, om Skatteetaten ber om det. Fra 2014 får du foreldrefradrag også for kostnader forbundet med fritidsordninger arrangert av idrettsforeninger og sportsklubber som et alternativ til skolefritidsordning i barneskolen. Eksempler på slike fritidsordninger, rett etter skoletid, er idrettsfritidsording og fotballfritidsordning.

Aleneforsørger (3.5.5)
Det er ikke lenger slik at enslige forsørgere lignes i skatteklasse 2. Men bor du alene med omsorg for barn under 18 år har du rett på et særfradrag. For 2014 er særfradraget 4.067 kroner per måned, eller 48.804 kroner per år. Det er verdt å merke seg at særfradraget ikke gjelder for dem som har samboer på varig basis.

Kjøring av barn (3.2.10.)
Kjører du en omvei for å levere barn i barnehage, SFO eller dagmamma kan du har rett på fradrag for dette. Det er kun kostander til den ekstrakjøringen som gir deg rett på fradraget, som er 1,50 kroner per kilometer eller faktiske kostander ved bruk av kollektivtransport.

Sparing

BSU (nest siste side i selvangivelsen)
Boligsparing for ungdom (BSU) gir skattefradrag på 20 prosent, om du har skattbar inntekt. Du kan maksimalt betale inn 25.000 kroner i året på denne kontoen, og gjør du det får du maksimalt fradrag på 5.000 kroner. Du må da ha en inntekt cirka 60.000 kroner for å ha full utnyttelse av skattefordelen.

Salg av aksjer (3.3.8/3.3.9/3.3.10/3.3.13)
Solgte du aksjer som du tapte penger på i fjor kan du få 27 prosent skattefradrag på tapet. Har du solgt aksjer du har tjent penger på, må du skatte 27 prosent av gevinsten.
Har du mottatt utbytte fra et utenlandsk fond, må du sjekke at beløpet står i post 3.1.6.

Årsgebyr på VPS-kontoen (3.3.7)
Du kan få fradrag for årsgebyret ditt i selvangivelsen.

Reise


Reisefradrag (3.2.8)
Jobber du mer enn 22 kilometer fra arbeidsplassen, og har reisekostnader som overstiger 15.000 kroner, kan du ha rett til reisefradrag. Du kan trekke fra 1,5 kroner per kilometer inntil 50.000 kilometer, deretter 0,7 kroner per kilometer. Du skal bruke det faktiske antall dager du har reist til jobben. Ved fulltidsarbeid regnes normalt 230 arbeidsdager i året.

Du kan også få fradrag for utgifter til reise mellom barnehagen/skolen og arbeidsplassen, om du må kjøre en omvei. Fradraget er også her 1,5 kroner per kilometer ved bruk av bil, og du kan få fradrag for dette i foreldrefradraget, 3.2.10 (se under). Dette er aldri forhåndsutfylt, til tross for at man fylte det inn året før, og er derfor noe man alltid må fylle inn på egenhånd.

Pendlerutgifter (3.2.9.)
Jobber du langt fra folkeregistrert adresse kan du ha rett til fradrag for pendlerutgifter. For å ha rett på fradraget må du, blant annet, av arbeidsmessige årsaker, pendle mellom hjemmet og ha en boplass et annet sted enn hjemme på grunn av jobb. Også de som jobber utenfor Norge kan ha rett på fradrag, om du da skatter i Norge. Som hovedregel må man reise hjem i snitt hver tredje uke for å ha rett på fradraget. Maks fradrag kr 76.500 per år (etter fradrag for egenandel på kr 16 000). Det er mange som ikke er klar over at de kan ha rett på pendlerutgifter, men det kan være mye å hente på dette, også for studenter.

Ektefeller


Underholdningsbidrag (2.6.1/3.3.3.)
Mottar du underholdningsbidrag fra tidligere ektefelle må du skatte av denne inntekten. Er du den som betaler regelmessig underholdsbidrag, får du fradrag for bidraget.

Ufør, særfradrag


Særfradrag for lettere nedsatt ervervsevne (3.5.3)
Hvis du har lettere nedsatt ervervsevne kan du ha krav på særfradrag på grunn av lettere nedsatt ervervsevne. Dette fradraget gis på bakgrunn av en samlet økonomisk vurdering, og det er flere forhold som spiller inn (blant annet ektefelles inntekts- og formuesforhold). Særfradraget skal ikke overstige 9 180 kroner per år. Være beredt på at du må fremlegge legeattest ved forespørsel.

Unormalt store sykdoms utgifter (3.5.4)
Særfradrag for store sykdomskostnader ble opphevet fra og med inntektsåret 2012. I en overgangsfase (t.o.m. inntektsåret 2015) innvilges allikevel fradrag for store sykdomsutgifter, for de som fikk fradrag for slike utgifter i 2010 og 2011, under forutsetning av at vilkårene for særfradrag er oppfylt. For inntektsårene 2015 er særfradrag for store sykdomskostnader 67 prosent av de fradragsberettigede kostnadene.
Annet

Fagforeningskontingent (3.2.11)
Sjekk at fagforeningskontingent, på inntil kr 3 850, har kommet til fradrag.

Gaver til veldedighet (3.3.7)
Du får skattefradrag for å gi gaver til mange frivillige organisasjoner. Du kan maksimalt trekke fra 20.000 kroner, og summen må utgjøre minimum 500 kroner per organisasjon per år. På skatteetatens hjemmesider finner du en oversikt over hvilke organisasjoner som er omfattet av gavefradragsordningen.

Flere nyheter

Viser 5 av 755 resultat

Nordea endrer rentene

Pressemelding

Nytt fond investerer i selskaper som optimaliserer lønnsomheten gjennom likestilling

Pensjon og sparing

Nordea lanserer Global Gender Diversity Fund.

Valentinsdag: Ikke gå i kjærlighetsfellen

Bærekraft

Kærlighedssvindel foregår som regel på nettet via Facebook eller en datingside. Finder du ud af, at du har været udsat for svindel, så informer banken, og me...

Viser 5 av 755 resultat