Bedre resultat med lavere avsetninger til tap

26-01-17 7:20 | Aktuelt

Nordea Bank Norge fikk et driftsresultat justert for engangseffekter på 1 592 millioner kroner for 4. kvartal 2016, en økning på 50 millioner kroner fra 4. kvartal 2015. Året 2016 endte med et resultat før tap på utlån på 7 767 millioner kroner, ned 6 millioner kroner fra 2015 justert for engangseffekter.

- Norge går igjennom en stor omstilling, og 2016 har vært et tøft år for mange. Vi er fornøyde med å kunne levere et stabilt resultat i en krevende periode. Vi ser nå lysning for deler av norsk økonomi, sier Snorre Storset, administrerende direktør i Nordea Bank Norge.

Driftsinntektene for kvartalet er 3 206 millioner kroner, opp 125 millioner kroner fra 4. kvartal 2015. Veksten i inntekter kommer hovedsakelig som følge av økt markedsaktivitet innen gebyr- og provisjonsinntekter mot bedriftsmarkedet. Netto renteinntekter har hatt en stabil utvikling. Justert for engangseffekter viser driftskostnadene for 4. kvartal en økning på 27 millioner kroner.

Samlet er det tatt 1 538 millioner kroner i avsetninger til tap på utlån i 2016. Nye avsetninger til tap på utlån er imidlertid redusert med 64 prosent i 4. kvartal 2016 sammenlignet med 3. kvartal 2016. Det er særlig nedgang i nye avsetninger til gruppevise tap.

- Avsetninger til nye tap reduseres sammenlignet med tidligere perioder i 2016. Men det er fortsatt utfordrende for næringer innen offshore og deler av shipping, og trolig vil omstillingsprosessen fortsette gjennom 2017, sier Storset.

Nordea Bank Norge hadde vekst i utlån på 3,6 prosent gjennom 2016. Innskudd fra personmarkedet viser en nedgang på 0,8 prosent i samme periode.

- Vi er i en lavrenteperiode, hvor vi nå ser tegn til at kundene endrer sparemønster. Mens færre velger å bruke bankkontoen til sparing, ser vi stadig tilstrømming til fondsprodukter, sier Storset.

Ren kjernekapitaldekning i henhold til overgangsreglene (inkludert resultat for perioden) økte fra 15,7 i 4. kvartal 2015 til 17,0 prosent i 4. kvartal 2016.

Finansielle nøkkeltall for 4. kvartal 2016 (4. kvartal 2015 i parentes). Tall er justert for engangseffekter:

  • Driftsresultat 1 592 NOKm (1 542)
  • Driftsinntekter 3 206 NOKm (3 081)
  • Driftskostnader 1 370 NOKm (1 343)
  • Avkastning på egenkapitalen 7,9 % (9,2 %)

Kontakt:

Unni Strømstad, kommunikasjonsdirektør Nordea Bank Norge, mobil: 97753453 

Christian Steffensen, pressesjef Nordea Bank Norge, mobil: 408 82 373

Read more news

Oppsummering av bærekraft i kredittprosesser i Nordea

Responsible business

Denne bærekraftsoversikten er et sektorinitiativ utviklet i samarbeid med Finans Norge for å gi et innblikk i hvordan bærekraftperspektivet blir tatt med i b...

nordea logo

Real stories – Real change: Closing the circle

Field visits Responsible business

In March Nordea’s Sasja Beslik visited Inrego, one of our corporate customers. He went to Inrego’s factory in Stockholm to learn more about their circular b...

Hold av en plass på første rad til Nordeas Economic Outlook

Makroøkonomi

Meld deg på webinaret på ditt lokale språk, og motta rapporten så snart den kommer ut 24. april.

Nordea

Nordea stopper investeringer i Facebook for Stars-fondene

Responsible investment Bærekraft

Nordeas Responsible Investment-team har besluttet å midlertidig stanse investering i Facebook for Stars-fondene.

Nordea collects ESG Award on behalf of The Corporate Human Rights Benchmark

Responsible investment Society

CFA Sweden awards The Corporate Human Rights Benchmark (CHEB), of which Nordea is a funding member.