Valgkomiteens forslag til Nordeas generalforsamling 2010

26-01-10 13:00 | Pressemeldinger

Valgkomiteen for Nordea Bank AB (publ) ble besluttet opprettet av generalforsamlingen i 2009 og består av Kristina Ekengren, byråsjef i den svenske stat og leder av valgkomiteen, Kari Stadigh, konsernsjef i Sampo Abp, Mogens Hugo, styreleder i Nordea-fonden, Ingrid Bonde, administrerende direktør i AMF, og Hans Dalborg, styreleder. Valgkomiteen offentliggjør i dag sine forslag til Nordeas generalforsamling den 25. mars 2010. Forslagene vil også fremgå av innkallingen til generalforsamlingen.

Valg av styremedlemmer og styreleder

Valgkomiteen foreslår gjenvalg av Hans Dalborg, Stine Bosse, Marie Ehrlin, Svein Jacobsen, Tom Knutzen, Lars G Nordström, Björn Savén og Bjørn Wahlroos frem til neste generalforsamling. Sarah Russell og Kari Stadigh foreslås valgt til nye styremedlemmer for samme periode. Timo Peltola og Heidi M Petersen står ikke til disposisjon for gjenvalg.

Valgkomiteen foreslår at Hans Dalborg gjenvelges som styreleder.

Sarah Russell og Kari Stadigh foreslås som nye styremedlemmer

Sarah Russell er født i 1962. Hun har en Master of Applied Finance fra Macquarie University i Sydney og hadde forskjellige lederfunksjoner i ABN AMRO fra 1994 til 2008. Hun var Senior Executive Vice President og administrerende direktør i ABN AMRO Asset Management 2006-2008, Managing Director og finansdirektør i Wholesale Clients Business Unit 2004-2005, Global Head of Financial Markets Research og Global Head of Infrastructure Support 2002-2004, Business Manager for Senior Executive Vice President i Global Financial Markets 2000-2002, Director, Head of Corporate Sales Australia and New Zealand 1998-2000, Director, Head of Commodities i Sydney 1997-1998, og Associate Director og Director, Treasury Sales i Sydney 1994-1997. Fra 1981 til 1994 var hun ansatt i forskjellige stillinger innen trading, salg og ledelse i Financial Markets i Toronto Dominion Australia Limited. Sarah Russell eier ingen aksjer i Nordea.

Kari Stadigh er født i 1955. Han er diplomingeniør fra Helsingfors Tekniska Högskola og siviløkonom fra Svenska handelshögskolan i Helsinki. Kari Stadigh har vært konsernsjef i Sampo Abp siden 2009. Han var visekonsernsjef i Sampo Abp fra 2001 til 2009. Før det var han administrerende direktør i Sampo Livförsäkringsaktiebolag 1999-2000, Nova Livförsäkringsaktiebolag 1996-1998, Jaakko Pöyry-koncernen 1991-1996 og JP Finance Oy 1985-1991. Kari Stadigh er styreleder i Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva, Mandatum Livförsäkringsaktiebolag, If Skadeförsäkring Holding AB (publ) og Alma Media Abp. Han er styreleder i Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva, Mandatum Livförsäkringsaktiebolag, If Skadeförsäkring Holding AB (publ) og Alma Media Abp. Kari Stadigh eier ingen aksjer i Nordea.

Uavhengighet i henhold til svenske retningslinjer for selskapsledelse

Av de foreslåtte styremedlemmene er alle unntatt Stine Bosse og Lars G Nordström å anse som uavhengige i forhold til selskapet og selskapets ledelse. Majoriteten av de foreslåtte styremedlemmene er derfor uavhengige i forhold til selskapet og selskapets ledelse. Stine Bosse er konsernsjef i TrygVesta A/S. TrygVesta Forsikring A/S har inngått en avtale om formidling av skadeforsikringer og salg av liv- og pensjonsprodukter med Nordea-konsernet. Lars G Nordström var ansatt som konsernsjef i Nordea Bank AB (publ) frem til 13. april 2007.

Samtlige foreslåtte styremedlemmer unntatt Kari Stadigh og Bjørn Wahlroos er å anse som uavhengige i forhold til selskapets store aksjonærer. Minst to av de foreslåtte styremedlemmene som er uavhengige av selskapet og selskapets ledelse, er dermed også uavhengige i forhold til selskapets store aksjonærer. Kari Stadigh er konsernsjef i Sampo Abp, som eier mer enn ti prosent av aksjene og stemmerettene i Nordea Bank AB (publ). Björn Wahlroos er styreleder i Sampo Abp, som eier mer enn ti prosent av aksjene og stemmerettene i Nordea Bank AB (publ).

Honorarer til styremedlemmer og revisor

Valgkomiteen foreslår uendrede styrehonorarer. Dette innebærer at generalforsamlingen fastholder honoraret til styrelederen på 252.000 euro, 97.650 euro til nestlederen og 75.600 euro til hvert av de andre styremedlemmene. I tillegg skal det betales honorar for hvert komitémøte med 2.370 euro til komitélederen og 1.840 euro til de andre komitémedlemmene. Det betales ikke honorar til styremedlemmer som er ansatt i Nordea-konsernet.

Honorar til revisor foreslås betalt etter regning.

Opprettelse av valgkomité

Det foreslås å opprette en ny valgkomité som skal fremme forslag til den ordinære generalforsamlingen i 2011 på valg av styreleder, styremedlemmer og revisor samt honorarer til styremedlemmer og revisor.

For mer informasjon:

Kristina Ekengren, leder av valgkomitéen, 08 405 58 02