Årsrapport 2009

10-02-10 6:55 | Pressemeldinger

Sterkt år - risikojustert resultat opp 22 %

  • Inntekter opp 11 % og risikojustert resultat opp 22 % i 2009. Netto renteinntekter og netto gevinst på poster til virkelig verdi utviklet seg sterkt, og kostnadsveksten var moderat.
  • Sterk utvikling i kundeaktivitetene i 2009. Antall Fordel Pluss- og Private Banking-kunder i konsernet steg med 158 000, og markedsandelen for utlån til personkunder i Norden økte. Inntekter fra bedrifts­kunder i konsernet vokste med 8 % på grunn av sterk forretningsutvikling i alle områdene.
  • Lavere Inntekter og risikojustert resultat i fjerde kvartal 2009. Inntektene i Nordic Banking og Institutional & International Banking steg 5 % i fjerde kvartal i forhold til kvartalet før. Netto renteinntekter var fortsatt høye, og netto gebyr- og provisjonsinntekter fortsatte å øke. Imidlertid førte lavere netto gevinst på poster til virkelig verdi og restruktureringskostnader i forbindelse med strategiske tiltak til lavere drifts- og risikojustert resultat.
  • Fortsatt stabilisering av kredittkvalitet. Tap på utlån på forventet nivå. Tap i forhold til utlån var som forventet på 52 basispunkter i fjerde kvartal og 54 basispunkter* i 2009. Veksten i utlån med nedskrivninger gikk ytterligere ned til 7 % i kvartalet. Nedskrivninger i forhold til nedskrevne utlån økte fra 51 % til 53 %.
  • Strategiske tiltak skal støtte opp om en vel avveid vekststrategi i 2010-2012. Nordea skal utnytte den sterke fremgangen i forretningene og har besluttet å følge en vel avveid vekststrategi hvor muligheter og risikoer skal nøye balanseres. På den måten fortsetter veien mot et Great Nordea. Basert på resultater og erfaringer fra tidligere tiltak lanserer Nordea nye strategiske tiltak som skal gi ytterligere inntekter, forbedre effektiviteten og IT-driften. Dette skal bidra til at de langsiktige finansielle målene oppnås og sikre overholdelse av regelverk.
  • Utsikter. Nordea forventer et lavere risikojustert resultat i 2010 enn i 2009 på grunn av lavere inntekter i Treasury og Markets. Effektene av de strategiske tiltakene forventes å bli nøytrale i 2010. Kredittkvaliteten vil fortstt stabilisere seg. Tap på utlån kan imidlertid bli høye også i 2010 fordi det vanskelig kan forutsis når de vil begynne å avta. (Utsikter, se side 11).

- Nordea kom styrket ut av 2009, til tross for at det var ett av de mest utfordrende årene på lenge. Risikojustert resultat økte med 22 %, og kapitalposisjon og fundingkostnad er blant de beste i Europa. Våre kundeorienterte verdier og relasjonsstrategi bestod prøven i et vanskelig marked. Vi har styrket omdømmet og bedret kundetilfredsheten i forhold til konkurrentene fordi vi har stått enda nærmere kundene og hjulpet dem med løsninger i nedgangskonjunkturen. Vi har et solid utgangspunkt for å fortsette vår vel avveide vekststrategi, sier konsernsjef Christian Clausen i Nordea.

Sammendrag - nøkkeltall, EURm

4. kv 2009

3. kv 2009

Endring %

4. kv. 2008

Endring %

2009

2008

Endring %

Netto renteinntekter

1 299

1 321

-2

1 386

-6

5 281

5 093

4

Sum driftsinntekter

2 158

2 277

-5

2 251

-4

9 073

8 200

11

Resultat før tap på utlån

939

1 190

-21

1 101

-15

4 561

3 862

18

Netto tap på utlån

-347

-358

-3

-320

8

-1 486

-466

Tap i andel av utlån på årsbasis, bp

52

54

52

54*

19

Driftsresultat

592

832

-29

781

-24

3 075

3 396

-9

Kostnader i % av inntekter

56

48

51

50

53

Risikojustert resultat

533

729

-27

620

-14

2 786

2 279

22

Resultat per aksje, utvannet, EUR

0,11

0,15

0,19

0,60

0,79

Avkastning på egenkapitalen, %

8,1

11,7

14,4

11,3

15,3

*) eksklusive en engangsavsetning på EUR 47m til et omtvistet rettslig krav.

For mer informasjon, se side 54 for kontaktinformasjon.

Dokumenter

Årsrapport 2009 (pdf, 321 KB)