Rettet tilbud om C-aksjer til det langsiktige insentivprogrammet for 2010 (LTIP 2009)

28-04-10 9:00 | Pressemeldinger

Styret i Nordea Bank AB (publ) har i dag besluttet, i henhold til fullmakten gitt av generalforsamlingen den 25. mars 2010, å rette et tilbud om kjøp av aksjer til tegneren av C-aksjer i Nordea, dvs. Royal Bank of Scotland plc ("RBS"). Tilbudet er et ledd i gjennomføringen av Nordeas langsiktige insentivprogram for 2010 og omfatter alle de

5 125 000 C-aksjene Nordea skal utstede.

Kjøpet skal gjøres i perioden 5. mai - 20. mai 2010. Betalingen av aksjene skal skje kontant til en kurs av EUR 1 per aksje pluss et administrasjonsgebyr. Kursen per aksje forventes å bli på rundt EUR 1,003. Kjøpet omfatter også en såkalt interimaksje som av Euroclear Sweden AB betegnes som en "betalt tegningsaksje" (svensk "BTA") knyttet til en C-aksje. Nordea eier i dag 11 908 074 egne aksjer og ingen egne C-aksjer eller betalte tegningsaksjer knyttet til en C-aksje.

Royal Bank of Scotland har underrettet Nordea om at banken har til hensikt å akseptere tilbudet.

Etter at alle 5 125 000 C-aksjene er kjøpt, planlegger styret å konvertere dem til ordinære aksjer.

For mer informasjon:

Steen Christensen, Group Human Resources, +45 3333 3049

Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 22 48 8462

Informasjonen som gis i denne pressemeldingen, er i overensstemmelse med kravene i den svenske loven om handel i finansielle instrumenter (1991:980) og/eller den svenske loven om verdipapirmarkedet (2007:528).