Vedtak på Nordeas generalforsamling 2010

25-03-10 16:15 | Pressemeldinger

På dagens generalforsamling i Nordea Bank AB (publ) ble utbytte, fullmakt til kjøp og overdragelse av egne aksjer og retningslinjer for godtgjørelse til ledere vedtatt i henhold til styrets forslag.

Generalforsamlingen godkjente balansen og resultatregnskapet for 2009. Generalforsamlingen vedtok videre et utbytte på EUR 0,25 per aksje med registreringsdag 30. mars 2010. Utbetalingen ventes å finne sted 8. april 2010. Styret og administrerende direktør ble fritatt for ansvar for 2009.

Valg av styre

Hans Dalborg, Stine Bosse, Marie Ehrling, Svein Jacobsen, Tom Knutzen, Lars G Nordström, Bjørn Savén og Bjørn Wahlroos ble gjenvalgt som styremedlemmer frem til neste generalforsamling. Sarah Russell og Kari Stadigh ble valgt til nye styremedlemmer for samme periode. Timo Peltola og Heidi M Petersen hadde frasagt seg gjenvalg. Hans Dalborg ble gjenvalgt til styreleder. På det etterfølgende konstituerende styremøtet ble Bjørn Wahlroos valgt til nestleder i styret. Det ble informert om at de ansattes representanter er Kari Ahola, Ole Lund Jensen, Steinar Nickelsen og Lars Oddestad (vararepresentant).

Honorar

Generalforsamlingen vedtok at honorarene til styreleder, nestleder og andre styremedlemmer skal være uendret på henholdsvis EUR 252.000, EUR 97.650 og EUR 75.600. For hvert komitémøte mottar lederen av komiteen EUR 2.370 og de andre komitémedlemmene EUR 1.840. Det betales ikke honorar til styremedlemmer som er ansatt i Nordea-konsernet.

Revisorhonorar betales etter regning.

Opprettelse av valgkomité

Generalforsamlingen vedtok å opprette en valgkomité som skal fremme forslag om styremedlemmer, styreleder og revisor samt honorarer til disse til neste generalforsamling. Valgkomiteen skal bestå av styrets leder og fire andre medlemmer. De fire største stemmeberettigede aksjonærene i Nordea har rett til å utnevne et medlem hver. Sammensetningen av komiteen bestemmes ut fra aksjefordelingen per 31. august 2010.

Endring av vedtektene

Generalforsamlingen vedtok at vedtektenes paragraf 10 endres slik at innkallelser til generalforsamlingen skal skje gjennom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar og på Nordeas hjemmeside. Det skal annonseres i Dagens Nyheter at innkallelsen er lagt ut. Beslutningen om endring av vedtektene avhenger av at endringen i aksjeselskapsloven om innkallelser til generalforsamlinger er trådt i kraft.

Kjøp og overdragelse av egne aksjer

Styret fikk fullmakt frem til neste generalforsamlingen til å gjenkjøpe egne aksjer på et regulert marked der selskapets aksjer er notert eller ved å gi kjøpstilbud til samtlige aksjonærer. Nordeas beholdning av egne aksjer skal ikke på noe tidspunkt overstige 10 % av samtlige aksjer i selskapet.

Hensikten med gjenkjøp av egne aksjer er å gjøre det mulig å tilpasse Nordeas kapitalstruktur til kapitalbehovet til enhver tid og bruke egne aksjer som betaling for eller finansiering av kjøp av foretak eller virksomheter.

Styret fikk videre fullmakt frem til neste generalforsamling til å beslutte om overdragelse av aksjer i Nordea skal brukes som betaling for eller finansiering av kjøp av foretak eller virksomheter. Overdragelse kan skje på en annen måte enn på et regulert marked.

Kjøp av egne aksjer i forbindelse med verdipapirhandel

Generalforsamlingen vedtok at Nordea i sin verdipapirhandel fortløpende kan kjøpe egne aksjer frem til neste generalforsamling. Beholdningen av slike aksjer skal ikke i noe tilfelle overstige 1 % av samtlige aksjer i Nordea.

Retningslinjer for godtgjørelse til ledere

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til retningslinjer for godtgjørelse til ledere (konsernsjef og andre medlemmer av konsernledelsen, Group Executive Management). Nordea skal ha de godtgjørelsesnivåene og ansettelsesvilkårene som kreves for å rekruttere og beholde ledere med kompetanse og kapasitet som kan levere i henhold til Nordeas kort- og langsiktige mål.

Godtgjørelse til ledere skal vedtas av styret i henhold til Nordeas interne retningslinjer og rutiner som er basert på den svenske Finansinspektionens forskrifter og alminnelige anbefalinger om godtgjørelser samt forsvarlige internasjonale godtgjørelsessystemer. I denne sammenheng er retningslinjene som Financial Stability Board (FSB) og EU-kommisjonen har fastsatt, spesielt viktige.

Det betales fast lønn for fullgodt arbeid. I tillegg kan det også tilbys en variabel lønnsdel som belønning for avtalte, målrelaterte prestasjoner på konsern-, forretningsenhets- og personlig nivå. Hvordan resultatet påvirkes på lang sikt skal det tas hensyn til når målene settes opp. Den variable lønnsdelen skal generelt ikke overstige 35 % av den faste lønnen. Hoveddelen av den variable lønnsdelen skal kunne utsettes i en minimumsperiode og inneholde klausuler om bortfall av godtgjørelse.

Langsiktig insentivordning for ledere og nøkkelpersoner

Generalforsamlingen vedtok en langsiktig insentivordning 2010 ("LTIP 2010") som omfatter inntil 400 ledere og andre nøkkelpersoner i Nordea. Det ble besluttet å forlenge opptjeningsperioden fra to til tre år til forskjell fra tidligere ordninger. Deretter tildeles deltakerne Nordea-aksjer vederlagsfritt.

Ordningen er en kombinasjon av matching- og resultataksjer, og for å delta i ordningen må deltakerne investere i Nordea-aksjer. Godtgjørelsen skal ha en øvre grense og er blant annet betinget av at Nordeas finansielle mål nås.

For å kunne gjennomføre den langsiktige ordningen på en kostnadseffektiv og fleksibel måte vedtok generalforsamlingen å sikre den finansielle risikoen ved en rettet kontantemisjon av 5.125.000 innløsbare C-aksjer, og ga styret fullmakt til å beslutte gjenkjøp av C-aksjene som etter konvertering til ordinære aksjer overdras til deltakerne i LTIP 2010. For å dekke visse kostnader, hovedsakelig sosiale kostnader, skal maksimum 3.475.000 av C-aksjene som gjenkjøpes og konverteres til aksjer i forbindelse med LTIP 2010 overdras på et regulert marked, som for tidligere insentivordninger,

For mer informasjon

Jan Larsson, leder av Group Identity & Communications, +46 8 614 79 16

Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 8 614 78 52

Informasjonen i denne pressemeldingen er i overensstemmelse med svensk lov (1991:980) om handel med finansielle instrumenter og/eller svensk lov (2007:528) om verdipapirmarkedet.