Oppgangen i Østersjøområdet på rett spor

08-06-10 9:00 | Pressemeldinger

Økonomiene i Østersjøområdet - Estland, Latvia, Litauen, Polen og Russland- har vært nokså isolerte fra gjeldskrisen i EUs pengeunion (ØMU). Grunnen er at den offentlige økonomien i dette området er mye bedre enn lengre sør i Europa. I tillegg viser Estlands søknad om deltakelse i ØMU at tilslutningsprosessen fortsatt er i live. Denne beslutningen ble vel og merke tatt før den siste krisen.

I Estland er håpet om oppgang blitt ytterligere styrket, fordi sannsynligheten for at EU-kommisjonen vil anbefale en eurotilpasning i 2011 øker. Vi anser risikoen for et politisk "nei" for å være veldig liten. Oppgangen forventes å være eksportdrevet. Én av regjeringens viktigste utfordringer de neste årene er å redusere arbeidsledigheten og dermed fremme forbruket.

Latvisk økonomi er i ferd med å stabilisere seg, og vi venter en gradvis oppgang i de neste kvartalene som forventes å komme fra eksportsektoren. Det som øker usikkerheten rundt økonomien er den politiske ustabiliteten som trolig vil øke frem mot parlamentsvalget i oktober. De skattemessige konsolideringstiltakene i budsjettet for 2011 vil trolig bli utsatt til etter valget.

I Litauen blir økonomien gradvis bedre. Første kvartal 2010 var det svakeste kvartalet siden 2005 (for LTL). De viktigste BNP-komponentene fortsatte å falle, med unntak av privat forbruk og varelagre. Ikke desto mindre er forbruket fortsatt på et lavt nivå, og husholdningene strever på grunn av reduserte lønninger og økende arbeidsledighet. Vi venter derfor bare en mindre vekst i økonomien i år.

I Russland var den første prognosen for BNP i første kvartal lavere enn forventet. Dette tyder på at oppgangen tidligere har vært svakere enn ventet, men vi forventer at veksten vil ta seg opp senere i år, og at eksporten vil lede oppgangen. På lang sikt er de viktigste risikoene for veksten den lave aktiviteten i kredittmarkedene, kapasitetsbegrensningene i energisektoren og det gamle og lite effektive økonomiopplegget.

Nedgangen i polsk økonomi i første kvartal var midlertidig, og vi mener at oppgangen er på rett spor. Vi ser flere tegn til et mer stabilt arbeidsmarked og forventer at arbeidsledigheten vil nå toppen i år. Det kan få nye vekstdrivere som investeringer, kreditter og boligmarkedet ut av glemselen etter den globale finanskrisen. Dette betyr også at vi kan få en skatte- og pengepolitisk innstramming fremover.

For mer informasjon:
Helge J. Pedersen, global sjeføkonom +45 3333 3126
Anders Svendsen, sjefanalytiker (Polen) +45 3333 3951
Annika Lindblad, analytiker (Baltikum og Russland) +358 9 1655 9940