Valgkomitéens forslag til Nordeas generalforsamling 2011

13-01-11 14:45 | Pressemeldinger

Valgkomitéen for Nordea Bank AB (publ) ble besluttet opprettet av generalforsamlingen i 2010 og består av Torbjörn Magnusson, leder av valgkomitéen og representant for Sampo Abp, Kristina Ekengren, representant for den svenske staten, Mogens Hugo, representant for Nordea-fonden, Annika Andersson representant for Fjärde AP-fonden og Hans Dalborg, styreleder. Valgkomitéens forslag til ny styreleder ble offentliggjort 22. desember 2010. Valgkomitéen offentliggjør i dag sine andre forslag til Nordeas generalforsamling den 24. mars 2011. Forslagene vil også gå frem av innkallingen til generalforsamling.

Valg av styremedlemmer og styreleder
Valgkomitéen foreslår gjenvalg av alle styremedlemmer frem til neste generalforsamling, med unntak av Hans Dalborg som har frasagt seg gjenvalg, og at antall styremedlemmer reduseres til ni.

Forslaget går dermed ut på at Björn Wahlroos, Stine Bosse, Marie Ehrling, Svein Jacobsen, Tom Knutzen, Lars G Nordström, Sarah Russell, Björn Savén og Kari Stadigh gjenvelges som styremedlemmer og at Björn Wahlroos blir ny styreleder.

Uavhengighet i henhold til svenske retningslinjer for selskapsledelse
Av de foreslåtte styremedlemmene er alle unntatt Lars G Nordström å anse som uavhengige i forhold til selskapet og selskapets ledelse. Majoriteten av de foreslåtte styremedlemmene er derfor uavhengige i forhold til selskapet og selskapets ledelse. Av de foreslåtte styremedlemmene er alle unntatt Björn Wahlroos og Kari Stadigh å anse som uavhengige i forhold til selskapets store aksjonærer. Minst to av de foreslåtte styremedlemmene som er uavhengige i forhold til selskapet og selskapets ledelse, er derfor også uavhengige i forhold til selskapets store aksjonærer.

Valgkomitéens begrunnelse for dette er: Lars G Nordström var ansatt som konsernsjef i Nordea Bank AB (publ) frem til 13. april 2007. Björn Wahlroos er styreleder i Sampo Abp og Kari Stadigh konsernsjef i Sampo Abp, som eier mer enn ti prosent av aksjene og stemmerettene i Nordea Bank AB (publ).

Valg av revisor
Valgkomitéen foreslår gjenvalg av KPMG AB som revisor frem til neste generalforsamling.

Honorarer til styremedlemmer og revisor
Valgkomitéen foreslår uendrede styrehonorarer. Dette innebærer at generalforsamlingen fastholder honoraret til styrelederen på 252.000 euro, 97.650 euro til nestlederen og 75.600 euro til hvert av de andre styremedlemmene. I tillegg skal det betales honorar for møtene i kompensasjonskomitéen, kredittkomitéen og revisjonskomitéen med 16.600 euro til komitéleder og 12.900 euro til andre medlemmer. Det betales ikke honorar til styremedlemmer som er ansatt i Nordea-konsernet.

Honorar til revisor foreslås betalt etter regning.

Opprettelse av valgkomité
Det foreslås å opprette en ny valgkomité som skal fremme forslag til generalforsamlingen i 2012 på valg av styre, styremedlemmer og revisor samt honorarer til styremedlemmer og revisor.

For mer informasjon:
Torbjörn Magnusson, leder av valgkomitéen, tel. + 46 8 792 81 12