Vedtak på Nordeas generalforsamling 2011

24-03-11 17:45 | Pressemeldinger

På dagens ordinære generalforsamling i Nordea Bank AB (publ) ble Björn Wahlroos valgt til ny styreleder. Som ny nestleder valgte styret Marie Ehrling og utnevnte Hans Dalborg til æresleder. Generalforsamlingen vedtok utbytte, fullmakt til kjøp og overdragelse av egne aksjer og retningslinjer for godtgjørelse til ledere.

Generalforsamlingen vedtok resultatregnskapet og balansen for 2010 og et utbytte på 0,29 euro per aksje og fastsatte registreringsdag til 29. mars 2011. Utbetalingen ventes å skje 5. april 2011. Styret og konsernsjefen ble fritatt for ansvar for 2010.

Valg av styre
Björn Wahlroos, Stine Bosse, Marie Ehrling, Svein Jacobsen, Tom Knutzen, Lars G Nordström, Sarah Russell, Björn Savén og Kari Stadigh ble gjenvalgt som styremedlemmer frem til neste generalforsamling. Björn Wahlroos ble valgt til styreleder. Hans Dalborg hadde frasagt seg gjenvalg, og styret ble dermed redusert til ni medlemmer valgt av generalforsamlingen.

På det etterfølgende konstituerende styremøtet ble Marie Ehrling valgt til nestleder i styret. De ansattes representanter er: Kari Ahola (vararepresentant), Ole Lund Jensen, Steinar Nickelsen og Lars Oddestad. Styret utnevnte Hans Dalborg som æresleder.

Valg av revisor
KPMG AB ble gjenvalgt som revisor frem til neste generalforsamling.

Honorar
Generalforsamlingen vedtok at honorarene til styreleder, nestleder og andre styremedlemmer skal være uendret på henholdsvis 252.000 euro, 97.650 euro og 75.600 euro. I tillegg skal det utbetales honorar for arbeidet i styrets tre komitéer med 16.600 euro til komitéleder og 12.900 euro til de andre komitémedlemmene. Det betales ikke honorar til styremedlemmer som er ansatt i Nordea-konsernet.

Revisorhonorar betales etter godkjent regning.

Opprettelse av valgkomité
Generalforsamlingen vedtok å nedsette en valgkomité som til neste generalforsamling skal legge frem forslag til styremedlems- og styrelederkandidater og revisor og forslag til styre- og revisorhonorarer. Valgkomiteen skal bestå av styreleder og fire andre medlemmer. De fire største stemmeberettigede aksjonærene i Nordea har rett til å utnevne et medlem hver. Sammensetningen av komiteen bestemmes ut fra aksjefordelingen per 31.august 2011.

Endring av vedtekter
Generalforsamlingen vedtok endring i vedtektenes §§ 8, 10, 11 og 13. Dette innebærer blant annet at revisors mandattid endres fra fire til ett år og at styret før en generalforsamling kan beslutte at aksjonærene skal kunne stemme per post.

Kjøp og overdragelse av egne aksjer
Styret gis fullmakt til å beslutte kjøp av Nordea-aksjer på børs eller ved kjøpstilbud til samtlige aksjonærer. Nordeas beholdning av egne aksjer skal ikke på noe tidspunkt overstige 10 % av samtlige aksjer i selskapet.

Hensikten med kjøp av egne aksjer er å kunne tilpasse Nordeas kapitalstruktur til rådende kapitalbehov og bruke egne aksjer som betaling for eller finansiering av kjøp av selskaper eller virksomheter.

Videre ble styret gitt fullmakt til å beslutte overdragelse av egne aksjer til bruk som betaling for eller finansiering av kjøp av selskaper eller virksomheter. Overdragelsen kan skje på annen måte enn over børs.

Kjøp av egne aksjer i forbindelse med verdipapirvirksomheten
Generalforsamlingen vedtok at Nordea fortløpende kan kjøpe egne aksjer for å støtte opp om sin verdipapirvirksomhet. Beholdningen av egne aksjer skal ikke på noe tidspunkt overstige 1 % av samtlige aksjer i selskapet.

Retningslinjer for godtgjørelse til ledere
Generalforsamlingen vedtok retningslinjer for godtgjørelse til ledere (konsernsjef og andre medlemmer av konsernledelsen). Nordea skal ha de godtgjørelsesnivåer og ansettelsesvilkår som kreves for å rekruttere og beholde ledere som har kompetanse og kapasitet til å levere i henhold til Nordeas kort- og langsiktige mål. Den årlige godtgjørelsen består av en fast og en variabel lønnsdel. Det betales fast lønn for tilfredsstillende arbeid. Den variable lønnsdelen brukes som påskjønnelse når forhåndsavtalte resultatmål på konsern-, forretnings- og individuelt nivå blir oppfylt. Når målene fastsettes, skal det tas hensyn til hvordan resultatet påvirkes på lang sikt. Den variable lønnsdelen skal generelt ikke overstige 35 % av fast lønn. Den variable lønnsdelen skal betales i form av kontanter og aksjer/aksjekursrelatert godtgjørelse og være gjenstand for begrensninger i disposisjonsrett, utsettelse og justering av utsatt godtgjørelse.

Godtgjørelse til ledere skal vedtas av styret i henhold til Nordeas interne retningslinjer og rutiner som er basert på den svenske Finansinspektionens forskrifter om godtgjørelser, EUs direktiv om kapitalkrav til banker samt internasjonal praksis for en forsvarlig godtgjørelsesstruktur.

Langsiktig insentivprogram
Generalforsamlingen vedtok å innføre en langsiktig insentivordning 2011 (LTIP 2011) som omfatter inntil 400 ledere og andre nøkkelpersoner i Nordea.

Programmet, som er aksje- og resultatbasert forutsetter at deltakerne investerer i programmet, måler resultatet over tre år og har en øvre grense. Godtgjørelsen i henhold til programmet er i form av vederlagsfrie matching- og resultataksjer.

For å kunne gjennomføre den langsiktige insentivordningen på en kostnadseffektiv og fleksibel måte, vedtok generalforsamlingen at den finansielle risikoen sikres ved en kombinasjon av omfordeling av 520.000 aksjer fra tidligere sikringer av LTIP 2007 til LTIP 2011 og en rettet kontantemisjon av 4.730.000 innløsbare C-aksjer. Styret fikk videre fullmakt til å kjøpe tilbake de utstedte C-aksjene og overdra dem til deltakerne i LTIP 2011 etter konvertering til ordinære aksjer. For å dekke visse kostnader, hovedsakelig sosiale kostnader, skal maksimum 1.050 000 av de C-aksjene som omfordeles, henholdsvis kjøpes og konverteres til aksjer til LTIP 2011, kan overdras på et regulert marked som i tidligere insentivordninger.

For mer informasjon:
Jan Larsson, kommunikasjonsdirektør, +46 8 614 79 16
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 8 614 78 52

Informasjonen i denne pressemeldingen er i overensstemmelse med svensk lov (1991:980) om handel med finansielle instrumenter og/eller svensk lov (2007:528) om verdipapirmarkedet.