Kjøp av C-aksjer til det langsiktige insentivprogrammet for 2011

28-04-11 7:30 | Pressemeldinger

I henhold til fullmakten gitt på generalforsamlingen den 24. mars 2011 har styret i Nordea Bank AB (publ) besluttet å rette et kjøpstilbud til Royal Bank of Scotland plc ("RBS") om tilbakekjøp av 4.730.000 C-aksjer

Den ordinære generalforsamlingen i Nordea vedtok en rettet utstedelse av 4.730.000 C-aksjer til RBS og ga styret fullmakt til å kjøpe C-aksjene tilbake. Utstedelsen og tilbakekjøpet er en del av gjennomføringen av Nordeas langsiktige insentivprogram for 2011. Kjøpet finner sted i perioden 5. mai til 20. mai 2011. Betalingen for aksjene skal skje kontant til en kurs av EUR 1 per aksje pluss et administrasjonsgebyr. Kursen per aksje forventes å bli på rundt EUR 1,003. Kjøpet omfatter også en såkalt interimaksje som av Euroclear Sweden AB betegnes som en "betalt tegningsaksje" ("BTA") knyttet til en C-aksje. Nordea eier i dag 15.293.180 egne aksjer og ingen egne C-aksjer eller betalte tegningsaksjer knyttet til en C-aksje.

Royal Bank of Scotland har underrettet Nordea om at banken har til hensikt å akseptere tilbudet.

Når alle 4.730.000 C-aksjene er kjøpt, planlegger styret å konvertere dem til ordinære aksjer.

For mer informasjon:
Steen Christensen, Group Human Resources, +45 3333 3049
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 402 00 210

Informasjonen som gis i denne pressemeldingen, er i overensstemmelse med kravene i den svenske loven om handel i finansielle instrumenter (1991:980) og/eller den svenske loven om verdipapirmarkedet (2007:528).