Nordea innleder forhandlinger med fagforeningene om reduksjon av personalkostnader

29-08-11 11:30 | Pressemeldinger

Nordeas ambisjon under den "nye normalen" er å beholde sin posisjon blant de beste bankene i Europa. Det nye regelverket fører til høyere kostnader som vil skape utfordringer for bankene. Nordea har besluttet å handle tidlig for å beholde sin sterke funding-posisjon og sine gode kunderelasjoner. Det vil kreve at avkastningen på egenkapitalen økes gjennom høyere kostnads- og kapitaleffektivitet og en mer effektiv bruk av risikovektede eiendeler. Som et ledd i disse planene er det blitt innledet forhandlinger med fagforeningene i de fire nordiske landene om en reduksjon i antall medarbeidere.

- Det er aldri enkelt å øke effektiviteten. Men vi skal handle tidlig og fra et solid utgangspunkt. Ved å iverksette tiltak for å øke lønnsomheten på et tidlig tidspunkt, ivaretar vi vår gode rating, konkurransedyktige funding og dermed våre muligheter til å tilby kundene produkter og tjenester til riktig pris. Å vente og se er ikke et alternativ, sier Christian Clausen, konsernsjef i Nordea.

Nordea har tidligere offentliggjort sine ambisjoner under det nye regelverket når det gjelder kapital, likviditet og kostnader. Vurderingen er at de beste bankene i Europa vil klare å oppnå en avkastning på egenkapitalen på rundt 15 prosent, og det er Nordeas ambisjon å være blant dem. I rapporten for andre kvartal 2011 ble det sagt at banken i høst "skal gjennomføre planer for å begrense kostnadsveksten i siste del av 2011 og deretter holde den på samme nivå fremover".

Som et ledd i disse planene har Nordea i dag innledet forhandlinger med fagforeningene om en reduksjon i antall medarbeidere. Reduksjonen følger av effektiviseringstiltakene de senere årene og behovet for en strengere prioritering av lønnsomhet i virksomheten i tiden fremover.

For å oppnå den kostnadseffektiviteten og lønnsomheten som vurderes som nødvendig, må antallet medarbeidere reduseres med 2.000 i løpet av 2011 og 2012. Det betyr 500 - 650 medarbeidere i henholdsvis Danmark, Finland og Sverige og mellom 200 og 300 medarbeidere i Norge. I dag har Nordea i alt over 34.000 medarbeidere.

Ambisjonen er at reduksjonen i stor grad skal skje i form av naturlig avgang og frivillige avtaler. Varigheten av de formelle forhandlingene med fagforeningene varierer fra land til land, men samtlige ventes å være sluttført i november.

Nordea vil også gjennomføre andre kostnads- og kapitaleffektiviseringstiltak i løpet av høsten, og estimatene for kostnadsreduksjonene og kostnadene forbundet med omorganiseringene vil foreligge senere.

For mer informasjon:
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 402 00210