Nordisk økonomisk oversikt, desember 2012: Håp om en lys vinter

04-12-12 9:00 | Pressemeldinger

Norsk økonomi fortsetter å vokse i et høyt tempo, drevet av sterk vekst i etterspørselen fra husholdningene og sterk oppgang i oljeinvesteringene. Det er nå også håp om at vi kan få en vinter og vår uten ny oppblomstring av sterk finansuro internasjonalt. Ifølge den makroøkonomiske rapporten Nordisk økonomisk oversikt som publiseres i dag, opplever Norge høykonjunktur, mens de tre nordiske landene Danmark, Finland og Sverige har lavkonjunktur. Boligbyggingen i Norge har tatt seg kraftig opp, og vi ser tendenser til endringer i sammensetningen av veksten i privat forbruk.

Økonomene i Nordea anslår en vekst i fastlands-Norge på 3½ prosent i år, fallende til 3 og 2½ prosent i henholdsvis 2013 og 2014. Arbeidsledigheten ventes å bli liggende på et stabilt lavt nivå. For Danmark, Finland og Sverige ventes veksten å være på bunn i år for så gradvis å øke. I alle tre land ventes arbeidsledigheten fortsatt å stige noe.

“Det er god vekst i privat forbruk i Norge, men bemerkelsesverdig hvordan vareforbruket stagnerer, mens tjenesteforbruket vokser sterkt”, sier sjeføkonom Steinar Juel. I årene før 2011 var det sterkest vekst i vareforbruket. Nordmenns forbruk i utlandet, hvorav det meste er knyttet til feriereiser og grensehandel, øker også veldig sterkt, noe det har gjort i flere år.

Boligbyggingen har tatt seg kraftig opp i løpet av 2012. Økonomene i Nordea har derfor justert opp antatt vekst i boliginvesteringene både i år og neste år. Oppgangen i boligbyggingen kommer som en reaksjon på vedvarende oppgang i boligprisene. Ifølge økonomene i Nordea ligger det nå an til at det fremover vil ferdigstilles flere boliger enn anslått vekst i antall husholdninger. Forholdet de siste årene har vært motsatt. Lav rente gjør at boligprisene ventes å stige også de neste par årene, men i et avtagende tempo.

Underliggende inflasjon ser ut til å bli noe lavere neste år enn tidligere anslått. Økonomene i Nordea venter derfor at første renteøkning fra Norges Bank først kommer i andre del av 2013. En renteøkning kan bli ytterligere utsatt dersom Finansdepartementet i løpet av våren tar i bruk et nytt virkemiddel, motsyklisk kapitalbuffer, overfor bankene for spesielt å begrense husholdningenes gjeldsvekst.

 
 
Du kan lese hele rapporten hos Nordea Markets

  
For mer informasjon:

Steinar Juel, sjeføkonom, 22 48 61 30 (moc.aedron@leuj.raniets)
Erik Bruce, sjefanalytiker, 22 48 44 49 (moc.aedron@ecurb.kire)
Katrine G. Boye, senioranalytiker 22 48 79 77 (moc.aedron@eyob.gniddog.enirtak)
Jørgen Lønnquist, kommunikasjonsrådgiver, 974 00 092 (moc.aedron@tsiuqnnol.negroj)